Index Beltane 2014

Welke artikelen staan er in dit nummer? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan. 

An overview of the articles in this edition. With summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

Redactioneel – Jana
Daar zit ik dan aan mijn computer, te bedenken waar deze ‘editorial’ over moet gaan. In mijn studeerkamer, terwijl zo ongeveer alles in de tuin in bloei staat. Hoelang duurt het voordat het kwartje valt? Als je inspiratie zoekt in een natuurreligie, dan ga je naar buiten!
Editorial
There I am sitting at my computer desk, thinking of what this editorial should be about. In my study, while just about all the flowers in the garden are blossoming. How long will it take before I see it? When you look for inspiration in a nature religion, you go outside!

Volle maan van de Havik, Beltaine 2014 – Loes
Wat wil deze maan ons vertellen? In het kort gezegd “Het mooiste dat je kunt worden, is jezelf”. De Havik is de maan van het ontwakende zelfbewustzijn. De maan die je aanspoort om jezelf te bezien zonder oordelen.
Full Moon of the Hawk, Beltaine 2014
What does this moon tell us? In short: “The most beautiful that you can become, is you”. The hawk is the moon of the awakening of self- assuredness. The moon that incites to see oneself without judgment.

Het middelpunt van de cirkel deel VI – Serge van Heel
De hermetische traditie vormt de basis van de Westerse Esoterie, en
zonder deze traditie had wicca er ongetwijfeld heel anders uitgezien…
The Centre of the Circle VI
The hermetic tradition is the base of Western Esotericism, and without this tradition Wicca would no doubt look very different…

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Beltane 2014 – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: Jezus als partner van de vruchtbaarheidsgodin, de koloniale geschiedenis van planten, mislukkende mayonaise en een universitair offerritueel.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: Jezus as partner of the goddess of fertility, the colonial history of plants, mayonaise that does not blend and a university sacrifice ritual.

NOZW – de windstreken in wicca – Jana
Welk element hoort bij welke windstreek in de cirkel? Waarom? En wat roep je aan als je de windstreken verwelkomt?
NESW – the cardinal directions in wicca
Which element belongs to what cardinal direction in circle? Why? And what do you address when invoking the quarters?

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

Cord Magick – Link
On whatever day humans learned to weave fibers into cords, they probably started tying them into knots that very same day. (And probably started using those knots for magick that very same night!) The simpler the tool, the older it probably is…
Koordenmagie
Op dezelfde dag dat mensen begonnen om vezels tot koorden te vlechten, zijn ze waarschijnlijk ook begonnen er knopen in de maken. (En begonnen waarschijnlijk dezelfde avond met het gebruik van die knopen voor magie!) Hoe eenvoudige een hulpmiddel, des te ouder het waarschijnlijk is.

The Morrigan Papers, Part 2 – Nemain Cwmbran
Last time we spoke about the Cailleach and her transformation into the young goddess Bride at Imbolc. What do we know about this form of the Morrigan? How could I connect Bride with the Morrigan?
Het Morrigan-verhaal, deel 2
Vorige keer spraken we over de Cailleach en haar transformatie in de jonge godin Bride met Imbolc. Wat weten we over deze vorm van de Morrigan? Hoe kan ik Bride verbinden met de Morrigan?

The Promise of Bride – Nemain Cwmbran
Poem inspired by Bride.
De belofte van Bride
Gedicht geïnspireerd door Bride.

The ‘Obby ‘Oss … Padstow, Cornwall, UK … and Berkley, California, USA – Part 1 / Part 2 
There is quite a lot known of the May 1st celebrations in Europe
with the traditional maypole etc. Somewhat lesser known is the ‘The
‘Obby ‘ Oss’ a Mayday celebration from Padstow in Cornwall, England.
De ‘Hobby Horse’ in Padstow, Cornwall, VK .,, en Berkley, Californië, VS
Veel is bekend over de viering van 1 mei in Europa met de traditionele meipalen, meibomen enz. Minder bekend is de ‘Hobby Horse’ meiviering in Padstow, Cornwall, Engeland.

In memoriam: Judy Harrow: (March 3, 1945 – March 20, 2014)
Judy Harrow was a remarkable woman. She was way before her time. She was a courageous and compassionate lady and an inspiration to all of us.
In memoriam: Judy Harrow: (3 maart 1945 – 20 maart 2014)
Judy Harrow was een opmerkelijke vrouw. Ze was haar tijd ver vooruit. Ze was een dappere en meelevende dame en een inspiratie voor ons allen.

Harran: Last Refuge of Classical Paganism – part Ipart IIPhoto Gallery – Don Frew
At the end of the Pagan world in the latter days of the Roman Empire
several Hermetic and Neoplatonic scholars left the Empire to go ’to
the East’. Where ‘in the East’ did classical Graeco-Roman knowledge survive until it came back to the West? One name comes up over and over again: Harran.
Harran: laatste toevlucht van het klassieke paganisme, deel I, deel II, fotogalerij
In de laatste dagen van het Romeinse rijk verlieten verschillende Hermetische en Neoplatoonse wetenschappers het keizerrijk om ‘naar het oosten’ te gaan. Waar ‘in het oosten’ overleefde de klassieke Grieks-Romeinse kennis tot die weer terugkwam naar het westen? Eén naam duikt steeds weer op: Harran.

The Silver Circle Moon Calendar – Merlin
Research on this calendar started in 1982, and in the Autumn of 1984 this resulted in the creation of the artwork that is by now known
all over the world as ‘The Silver Circle Moon Calendar’. Notes about how it came to be.
De Silver Circle maankalender
Onderzoek voor deze kalender begon in 1982, en in de herfst van 1984 resulteerde dat in het kunstwerk dat sindsdien wereldwijd bekend is als ‘De Silver Circle Maankalender’. Hoe kwam die tot stand?

Webwegwijzer
Interessante websites die we verzamelden voor de lezer.
Web signpost
Websites that might interest our readers.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Mehen : essays over het oude Egypte (3) – Eindredacteur Jan Koek
Dit boek bevat essays over heel verschillende aspecten van het oude Egypte en prachtige foto’s die de verhalen ondersteunen en verduidelijken.
Mehen: essays on old Egypt (3) – editor Jan Koek
This book contains essays on very diverse aspects of Old Egypt, with beautiful illustrations.

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

The Faerie Queens – Edited by Sorita d’Este & David Rankine
Last year I seemed to be tripping over the name ‘Melusine’ and the connection of the Faerie Queens to the European Royal families. David Rankine told me about the book that he and Sorita d’Este had edited: The Faerie Queens. What a delightful book!
De elvenkoninginen – redactie Sorita d’Este en David Rankine
Vorig jaar leek ik te struikelen over de naam ‘Melusine’ en de connectie van elvenkoninginnen met de Europese koninklijke families. David Rankine vertelde me over het boek dat hij en Sorita d’Este redigeerden: The Faerie Queens. Wat een verrukkelijk boek!

The Breath of Isis – book by Naomi Ozaniec
Naomi Ozaniec has been involved in the Western Mystery tradition since 1975. This book not only tells her life story and how she has developed various techniques but she also describes the ‘dynamic of being a priestess’.
De adem van Isis – boek van Naomi Ozaniec
Naomi Ozaniec is sinds 1975 betrokken bij de westerse mysterietraditie. Dit boek vertelt niet alleen haar levensverhaal en hoe ze verschillende technieken heeft ontwikkeld, maar beschrijft ook ‘de dynamiek van priesteres zijn’.

Dionysos, Exciter to Frenzy – book by Vikki Bramshaw
Dionysos is a complex god, and Vikki Bramshaw explores many sides of the god and how he has been viewed and revered (as he still is today).
Dionysus, prikkelaar van razerij – boek door Vikki Bramshaw
Dionysus is een veelzijdige god, en Vikki Bramshaw verkent vele zijden van de god en hoe hij door de eeuwen (en nu nog) is gezien en vereerd.

Wild Hunt and Furious Host – book by GardenStone
Another book by the author of books on Goddess Holle, The Nerthus Claim and The Mercury-Woden Complex. As well-researched as ever, with facts and some fiction to make the story come alive, and with a clear distinction between facts and speculation and fiction.
De Wilde Jacht en het razende heir – boek door GardenStone
Weer een boek van de auteur van boeken over Godin Holle, De Nerthus-claim en het Mercurius-Wodan complex. Goed-gedocumenteerd als altijd, met feiten en wat fictie waardoor het verhaal tot leven komt, en met een duidelijk onderscheid tussen feiten en speculatie en fictie.

The Angels in Between – book by Marcia Brennan
I don’t relate to angels at all. That belongs to the Christianity I left long ago. But the sentence “Angels have a terrific sense of humor” won me over to review this book.
De engelen onder ons – boek door Marcia Brennan
Ik heb niets met engelen. Die behoren tot het christendom dat ik lang geleden achter me liet. Maar de zin “Engelen hebben een fantastisch gevoel voor humor” verleidde me tot deze recensie.

Magic of the North Gate – book by Josephine McCarthy
Magicians and occultists have long spent their time in isolation, indoors, ignoring the land and beings around; the magic totally disconnected from the tides of power, knowledge and contact that flow from the surrounding land. How to connect with the land?
Magie van de Noordpoort – boek door Josephine McCarthy
Magiërs en occultisten hebben hun tijd lang doorgebracht in afzondering, binnenshuis, daarbij het land en de wezens buiten negerend; hun magie totaal niet verbonden met de getijden van kracht, kennis en contact die voortvloeien uit het omringende land. Hoe je te verbinden met het land?

The Plant Spirit Familiar – book by Christopher Penczak
In this book we see Christopher Penczak as the healing practitioner, the herbalist. He describes the different traditions from medieval European familiars to modern methodology such as the work done at Findhorn in Scotland. He then goes on to describe how you can develop a relationship with plants in a similar way that you can with animals…
De plantengeest als helper – boek door Christopher Penczak
In dit boek zien we Christopher Penczak als genezer, als herbalist. Hij beschrijft de verschillende tradities van middeleeuwse dierenhelpers tot moderne methoden zoals die gebruikt worden in Findhorn in Schotland. Daarna beschrijft hij hoe je een relatie kunt ontwikkelen met planten op vergelijkbare wijze als je dat met dieren kunt doen…

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Heksencafés, moots en meets
Interessante adressen
– Moons, Sabbats & Esbats
The pages on adresses and events.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.