Index Beltane 2018

Het thema van dit Beltane-nummer van Wiccan Rede Online is ‘het lichaam’. Ishtar vertelt over haar ervaringen met haar eigen lichaam. Medeia mijmert over de tweedeling ‘lichaam en geest’. Yoeke laat zien hoe ouderwets het lichaam is. Thorn Nightwind gaat in op het effect van drummen op natuurgeesten en Julian Vayne geeft advies om je magie op te schudden.

Theme of this Beltane issue is the body. Julian Vayne advises on how to ‘shake up’ your magick. Thorn Nightwind wonders why archangels don’t react to drumming. In the Dutch articles Ishtar tells about her experiences with her own body, and Medeia muses on the differences between body and mind. Yoeke shows us how outdated the body is.

Nederlandse artikelen

Redactioneel – Jana
Korte introductie van dit themanummer.
Editorial
Short introduction of this theme issue.

Mijn lichaam riep – Ishtar
Ishtar was gezond, maar ze wist van zichzelf dat ze gulzig was, en onvoldoende gedisciplineerd om naar behoren te sporten. Dacht ze. Een diagnose gooide haar zelfbeeld flink overhoop.
My body called
Ishtar was healthy, but she knew she was greedy, and insufficiently disciplined to sport properly. Or so she thought. A diagnosis overthrew her self-image.

Solitair – Heksen in je eentje – Flierefluiter
Flierefluiter vertelt hoe het voor hem is om het solopad te volgen en te heksen in z’n eentje. Dat is een zware leerweg met veel hobbels en kuilen, maar je kunt alle rituelen helemaal aanpassen aan je eigen behoeftes en voorkeuren van het moment.
Solitary – witching alone
Flierefluiter tells about how he walks the solo path and works witchcraft on his own. That is a difficult and bumpy road, but you can adjust your rituals to your own needs and preferences.

Je lichaam een tempel? – Jana
Je lichaam heb je altijd bij je. Het is zeker zo belangrijk als je geest. Het kan je vertellen wat je nog niet wist, en je kunt het gebruiken om allerlei doelen te bereiken. Maar dan moet je er wel goed voor zorgen.
Your body a temple?
Your body is always with you. It is as important as your mind. It can tell you things you did not know, and you can use it to reach a range of goals. But you have to take good care of it.

‘Oud nieuws’ in de make-over – Medeia
Medeia’s mijmeringen naar aanleiding van media-items uit de afgelopen periode. Dit keer over de tweedeling ’lichaam en geest’.
‘Old news’ in the make-over
Medeia’s musings induced by recent media-items. This time about the dichotomy ‘body and mind’.

Het lichaam, iets van vroeger – Yoeke
Vroeger had je een lichaam nodig voor van alles en nog wat. Maar tegenwoordig kunnen we alles veel effectiever, intelligenter en hygiënischer met computers…
The body, a thing from the past
In the past one needed a body for all kind of purposes. Nowadays we can do everything much more effective, intelligent and hygienic with computers.

Volle maan van de havik – Loes
De Havik kondigt altijd de lichtere kant van het jaar aan. Ze geeft het startsein voor de meer extraverte tijd van het jaar. De tijd van jezelf laten zien, vieren dat je er bent! Ga gewoon eens een tijd van het pad af en bezie wat dit jou brengt.
Full Moon of the Hawk
The Hawk always announces the lighter side of the year. It is the starting signal for the more extravert time of year. The time for showing who you are, celebrating your existence! Leave the paths for a while and see what it brings you.

Engelse artikelen

Balder, God of Light – by Vincent Ongkowidjojo
Since times immemorial the summer solstice has been celebrated with bonfires. What is their connection to Balder?
Balder, god van het licht
Sinds langer dan we ons herinneren is de zomerzonnewende gevierd met kampvuren. Wat heeft dat te maken met Balder?

Nature Spirits and Drumming – the effects of music, voice, drums and instruments in ritual – Thorn Nightwind
Archangels do not come or answer when invoked by drumming. Other nature spirits do. Why is that, and what do archangels need to manifest?
Natuurgeesten en drummen – de effecten van muziek, stem, trommels en andere instrumenten in rituelen
Aartsengelen komen niet en anstwoorden niet als ze worden geïnvoceerd door trommelen. Andere natuurgeesten wel. Waarom is dat, en wat hebben aartsengelen nodig om zichtbaar te worden?

Shaking up your Magick – Julian Vayne
Shaking trance turns up in many spiritual traditions, and there are many techniques you can use to get into that state. But as with most things in magic, no guidebook is as good as your own experience.
Je magie opschudden
Shaking trance (schud-trance)  duikt op in veel spirituele tradities, en er zijn veel technieken die je kunt gebruiken om in die toestand te raken. Maar net als met zoveel dingen in magie, is geen tekstboek zo goed als je eigen ervaring.

Witches! Our guest Morgana
Morgana was interviewed at the Imagine Film Festival. She was the ‘magical guest’ at this years festival with the theme ‘Witches’.
Heksen! Onze gast Morgana
Morgana werd geïnterviewd op het Imagine Filmfestival. Ze was de ‘magische gast’ op het festival dat dit jaar het thema ‘Heksen’ had.

Reviews / recensies

Kennis in beeld – red. van Andrea van Leerdam
Deze rijkgeïllustreerde bundel artikelen over middeleeuwse theorieën en technieken geeft een boeiend beeld van opvattingen die nog altijd hun sporen nalaten.
Knowledge imagined
This richly illustrated volume contains articles on medieval theories and techniques and provides a fascinating view on opinions that still leave their traces.

Van wie is die sok – boek van Joukje Akveld & Charlotte Dematons
Prachtig geïllustreerd peuterboekje waarin bekende sprookjesfiguren een kledingstuk missen.
Whose sock is this?
Beautifully illustrated book for toddlers, in which famous fairy tale characters miss a garment.

‘The Changeover’ (film)
In een film kun je het paranormale en hekserij ook op een andere manier in beeld brengen dan met de ‘special effects’ die we zo vaak zien.
‘The Changeover’ (movie)
In a movie one can portray the paranormal and witchcraft in other ways than we are used to, without the special effects.

Moon Music – by Femke Bloem
Inspired by the Silver Circle Moon Calendar Femke has composed 13 different songs for all the moons.
Maanmuziek
Geïnspireerd door de maankalender van Silver Circle heeft Femke dertien verschillende stukken muziek gecomponeerd voor alle manen.

The Woman in the Shaman’s Body – book by Barbara Tedlock
A very interesting view on shamanism, and especially on the role of women in shamanism now and in the past.
De vrouw in het lichaam van de sjamaan
Een zeer interessante blik op sjamanisme, en in het bijzonder op de rol van vrouwen in sjamanisme nu en in het verleden.

Eerder besproken boeken
Overzicht van in Wiccan Rede Online besproken boeken.
Previously reviewed books
Overview of books (and some other items) that have been reviewed in Wiccan Rede Online.

Webwegwijzer
Websites that might interest our readers.
Interessante websites die we verzamelden voor de lezers.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2018
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.

Nog meer leesvoer over het thema! / Even more to read on the subject!

Over het brede thema ‘het lichaam’ hebben we in het verleden ook al van alles gepubliceerd.
Zie bijvoorbeeld:

Beter worden – Yoeke
Geest, Lichaam en een Petrischaaltje – Hagetessa
Gronden – Jana
Haar en hoofdzaken – Jana
Heks en handicap – Jana
Een maal voor wilde honden – Medeia
Meditatie voor Pagans – Flierefluiter
Het Middelpunt van de Cirkel, deel X – Serge van Heel
De mythe van het tarantisme als wedergeboorteritueel – 1 en 2 – Luna Verde
Naar een ruimer perspectief – Ishtar
Placebo’s, nocebo’s en wij, 1 en 2 – Hagetessa
Zin in zintuigen – Jana

On the broad subject of ’the body’ we have published several articles in the past. For instance:

Beltane’s Charge – let there be beauty and strength… – Deb Snavely
Chakras: the energy centers of the human body – Deb Snavely
Connecting with Nature – Harmonia Saille
Conserving Magical Energy – Ian Elliott
Sex, Gender and all that Jazz – Boann Sophia
Understanding Polarity in the 21st Century – Alder