Index – Imbolc 2018

Het thema van dit Imbolc-nummer van Wiccan Rede Online is ‘Beginnen’. Yoeke legt uit wat je dwars kan zitten als je iets nieuws wil beginnen. Voor Loes begint met haar praktijk, maakt ze ruimte. Jana vraagt zich af waarom wicca ontstond, en waarom mensen er nu mee beginnen. In de Engelstalige artikelen verdiept Morgana zich in scheppingsverhalen in de Russische en Bulgaarse tradities en vertelt Israfela hoe de kosmos wordt ervaren in het Bulgaarse volksgeloof. Een interfaith-nieuwsjaarsreceptie valt ook helemaal binnen het thema. Dat Rusland (Toeva) en Bulgarije in diverse artikelen en een boekbespreking ter sprake komen, is iets dat de schrijvers en redacteuren niet van tevoren van elkaar wisten. Maar het oosten is de windrichting die hoort bij het voorjaar en bij beginnen, dus ook dat is heel passend 🙂

Theme of this Imbolc issue is Beginnings. Morgana delves into the creation stories in Slavic tradition, especially the Russian and Bulgarian traditions. Israfela explains how the cosmos is perceived in the Bulgarian folk belief. In the Dutch articles Yoeke explains what can be a problem when you want to start something new. Loes clears her head while walking at Full Moon, and Jana wonders why Wicca started, and what drives people to start with Wicca today. Writers and editors did not know beforehand that Russia (Tuva) and Bulgaria are mentioned in several articals and a review. But since the East is the direction that is associated with Spring and beginnings, it fits perfectly 🙂

Nederlandse artikelen

Redactioneel – Jana
Je kunt altijd opnieuw. Beeld je in dat je opnieuw kennismaakt met wicca. Welke vragen zou je stellen? Aan wie?
Editorial
You can always start over. Imagine getting acquainted again with wicca. Which questions would you ask? Who to?

Volle maan van de overstroming 2017 – Loes
Begin 2018 deed Loes “Even niets”. Loes kennende is dat maar betrekkelijk… Ze maakte in elk geval dit verslag van een glibberige vollemaanwandeling een jaar eerder. En maakte ruimte in haar hoofd.
Full Moon of the Flood 2017
In early 2018 Loes was “doing nothing”. Knowing Loes, she probably was not totally inactive. At least she wrote this account of a slippery full moon walk a year ago, and cleared her head,

Alle begin is makkelijk – Yoeke
Soms slaan je aandachtsstoppen door en dan werkt je bezwering niet. Yoeke legt uit waarom niet.
All beginning is easy
Sometimes the fuses of your attention blow, and your spell won’t work. Yoeke explains why not.

Is wicca het antwoord op de vraag? – Jana
Wat was de vraag waarom wicca het antwoord was? En is wicca op dit moment het antwoord op de vraag die jij als zoekende, als beginner, hebt?
Is wicca the answer to the question?
What was the question to which Wicca was the answer? And is Wicca at this moment the answer to the question of the seeker, the beginner?

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: de theologische achtergrond van de heksenwrat, een economische kijk op de vroegmoderne Europese heksenjachten, en overeenkomsten tussen Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe en Artemis van Efese.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time: the theological background of the witches’ wart, an economic look on early modern witch hunts, and similarities between Our Lady of Guadelupe and Artemis of Ephesus.

Engelse artikelen

Creation stories in Slavic Tradition – Morgana
Morgana searches the Original Cosmic Design in the Russian and Bulgarian tradition.
Scheppingsverhalen in de Slavische traditie
Morgana zoekt naar het oorspronkelijke kosmische ontwerp in de Russische en Bulgaarse tradities.

How is the cosmos perceived according to the Bulgarian folk belief? – Israfela
According to Bulgarian folk belief the sky reflects life on earth. According to some legends the sky was once quite low and near to the earth and people could touch it with their hands. The unity of the sky and earth perceived as marriage is what brings fertility and rain.
Hoe wordt de kosmos ervaren in het Bulgaarse volksgeloof? 
Volgens het Bulgaarse volksgeloof spiegelt de lucht/hemel het leven op aarde. Volgens sommige legende hing de lucht ooit zo laag dat mensen die konden aanraken met hun handen. De vereniging van hemel en aarde, gezien als huwelijk, is wat vruchtbaarheid en regen brengt.

Tales of India – Muziris, a spicy tale of temples and mysterious rituals – part 2 – Morgana
Without doubt the Bhagavathy Temple is one shrouded in mystery and well worth a visit. With Morgan’s book under your arm it becomes even more intriguing. Perhaps this really was the original site of the Temple to Augustus?
Verhalen uit India – Muziris, een kruidig verhaal over tempels en mysterieuze rituelen – deel 2
Zonder twijfel is de Bhagavathy-tempel er een gesluierd in geheimzinnigheid en een bezoek waard. Met het boek van Morgan onder de arm is het zelfs nog intrigerender. Was dit misschien de oorspronkelijke plaats van de tempel van Augustus?

The Witch Ball – and other stories by Doreen Valiente – Morgana
A posthumously published exciting addition to the literature of Doreen Valiente.
De heksenbol, en andere verhalen van Doreen Valiente
Een postuum gepubliceerde opwindende toevoeging aan de literatuur van de geliefde schrijfster Doreen Valiente.

URI New Year Reception – January 20, 2018 – Franz Kalab
United Religions Initiative (URI) Netherlands is an interfaith organization where people from diverse backgrounds and with diverse views meet each other. On this occasion the baton was handed over to a new chair and secretary.
URI Nieuwjaarsreceptie, 20 januari 2018
URI Nederland is een ‘interfaith’-organisatie waarin mensen van verschillende achtergronden en met uiteenlopende visies elkaar ontmoeten. Bij deze gelegenheid werd de scepter overgedragen aan een nieuwe voorzitter en secretaris.
Ook beschikbaar als Nederlandse tekst.

Reviews / recensies

Mythos. The Greek Myths Retold – book by Stephen Fry
Alma was already intrigued by the cover of the book, and reading the retold myths does not disappoint. Stephen Fry even demonstrates that the Greek myths are still alive in our language.
Mythos, De Griekse mythen herverteld – boek van Stephen Fry
Alma was al geïntrigeerd door de cover van het boek, en de hervertellingen van de mythen stellen niet teleur. Stephen Fry toont zelfs aan dat de Griekse mythen nog steeds leven in onze taal.

The Square and the Circle – book by Payam Nabarz
Wicca and Freemasonry – on the face of it nothing could be further apart. However, as we delve deeper, the level of influence of Freemasonry on Wicca becomes apparent.
Het vierkant en de cirkel – boek van Payam Nabarz
Wicca en vrijmetselarij – niets kon verder uiteen liggen, zou je denken. Maar als we dieper graven, wordt de invloed van vrijmetselarij op wicca duidelijk.

De beer en de nachtegaal – boek van Katherine Arden
Zoektocht naar het paradijs – boek van Arita Baaijens
Op het eerste gezicht hebben deze boeken weinig gemeen, maar beide gaan over leven in een gebied met lange winters, waar de mensen afhankelijk zijn van de natuurgeesten.
The Bear and the Nightingale – book by Katherine Arden
Search for Paradise – book by Arita Baaijens
At first glance these books seem to have little in common, but both deal with living in regions with long winters, in which people depend on the spirits of nature.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2018
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.