Index – Samhain 2016

Themanummer over ‘de nacht’: het verborgene, onzichtbare. Artikelen in dit nummer gaan over een nachtelijk avontuur, ‘Moeder Dood’ en de Nevelvrouw, en over ziekte en gebrek. Loes ruimt oude emoties op. Morgana en anderen halen herinneringen op aan de overleden Jean Williams. Thorn Nightwind vertelt over de activiteiten van haar coven in de donkere helft van het jaar.
Deze inhoudsopgave toont alle artikelen in het Samhainnummer 2016 van Wiccan Rede Online, met een samenvatting en een vertaling daarvan.

Theme of this issue is ‘the night’: the dark, that which is hidden, invisible. Articles in this issue deal with a nightly adventure and with ‘Mother Death’ and the Lady of the Haze and there’s an article on handicaps. Loes gets rid of old emotions. Morgana and others share memories of the late Jean Williams.
Thorn Nightwind shares the rituals, spells, and meditations typically performed by her coven as we go “into the dark…”
This index gives an overview of all the articles in the Samhain edition, with summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Een korte introductie op dit nummer en een overzicht van thema’s voor volgende nummers.
Editorial
A short introduction to this issue, and an overview of themes for the next issues.

De boom in vluchten – Evert
Evert bedacht dat het wel een leuk plan was om alleen, in het nachtelijke donker, naar het Kootwijkerzand te gaan.Toen hoorde hij gebrul.
Fleeing into the tree
Evert thought it would be nice to go alone, in a dark night, to an open place in the forest. Then he heard roaring.

De wijze vrouw, Lot of Moeder Dood – Anne
De Wijze Vrouw is dat deel van de Godin dat soms Lot of Moeder Dood wordt genoemd. Ze wordt vaak als lelijk voorgesteld of gezien, omdat mensen de dood als iets lelijks zien.
The Wise Woman, Fate or Mother Dead
The wise woman is that part of the Goddess that sometimes is called Fate or Mother Dead. Often she is seen or depicted as ugly, because people see death as something ugly.

Kolonisten – Anne
Sinds een heel lange tijd, zo lang dat niemand aan boord zich meer precies kon herinneren hoe lang, reisden ze in hun kunstmatige wereld, hun ruimteschip.
Je zou toch mogen verwachten dat er in een oneindig heelal wel een geschikte woonplaats zou zijn.
Colonists
Since longer than anyone aboard could remember, they travelled in their artificial world, the spaceship. You would expect that somewhere in an endless universe there would be a place fit to live.

Heks en Handicap – Jana
Moet je gezond zijn en een goed werkend lichaam hebben om heks te zijn, of is er in wicca ruimte voor zieken en gehandicapten? Hoe kun je rekening houden met degenen die een lichamelijke of psychische beperking hebben?
Witches and disabilities
Should you be healthy and have a good working body to be a Witch of does Wicca provide a place for diseased and disabled persons? How can we attend to the ones with physical or mental limitations?

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer veel verhalen, om ‘s nachts door te vertellen, of te dromen over draken, duivels en revoluties…
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time lots of stories, to tell at night, or to dream about dragons, devils and revolutions…

Volle maan van de Klif – Loes
De Klif staat voor het moment in het jaar dat je de sprong mag wagen. De sprong van de Klif, alles achter je latend, de diepte in. Oude zaken en gevoelens mogen achter blijven, omkijken heeft geen zin. Er op vertrouwend dat inderdaad de parachute pas open gaat als je springt!
Full Moon of the cliff
The Cliff stands for the moment in the year when you may take a leap. The jump off the Cliff, leaving everything behind, into the deep. Old things and feelings may be left behind, there’s no point in looking back. Trusting that the parachute will open only when you jump. 

De gouden halmen met sikkel gesneden – Nemain
Gedicht
The golden stalks, cut by sickle
Poem

Articles in English

In honour of Jean Williams – Morgana
Morgana and other people share their memories of Jean Williams, an extraordinary lady.
Ter ere van Jean Williams
Morgana en anderen halen herinneringen op aan Jean Williams, een buitengewone dame die dit jaar overleed.

Spells, rituals and meditations in the Darkness – Thorn Nightwind
While magic happens at all times of the day, the rituals, spells, and meditations are typically performed by our coven after dark this time of year. So what are some of the things that our own coven may do as we go “into the dark…?” One thing that our coven enjoys doing on some years is a full-ceremonial Dumb Supper.
Spreuken, rituelen en meditaties in het duister
Hoewel magie op alle momenten van de dag plaatsvindt, worden de rituelen, spreuken en meditaties van onze coven in deze tijd van het jaar doorgaans uitgevoerd na zonsondergang. Wat zijn zo de dingen die onze coven doet terwijl we ‘het donker ingaan’? Sommige jaren houden we een ceremonieel maal met onze voorouders.

Following the Sunwheel – Ian Elliott
Ian Elliott’s practice follows the paradigm of the Sun Wheel, which many will recognize in its calendar form, the Wheel of the Year. Everyone has the freedom to observe what is capturing your energy, and to decide to withdraw your energy from it if you so choose. “My energy, my choice”.
Het volgen van het zonnewiel 
Ian Elliotts praktijk volgt het Zonnewiel, dat velen zullen herkennen in zijn kalendervorm, het Jaarwiel. Iedereen is vrij om te observeren wat zijn energie trekt, en om te beslissen die energie terug te trekken.”Mijn energie, mijn keuze.”

Bending the Rules – Rhianne
Rhianne wants to inspire readers with her vision on rules and how she applies them.
Creatief met regels
Rhianne wil met haar visie op regels en hoe zij daar mee omgaat de lezers inspireren om over hun eigen regels na te denken.

The Morrigan Papers: Danu – Nemain Cwmbran
Danu comes to us in different shapes and forms through different mythologies. What does She mean to Nemain?

Het Morriganverhaal: Danu
Danu is in verschillende mythologieën bekend, in verschillende vormen en gedaanten. Wat betekent ze voor Nemain?

Recensies

Nevelvrouw, Kind van de wegen, deel 3 – boek van Linda Wormhoudt
Ook in het derde deel van het levensverhaal van Linda Wormhoudt heeft ze meerdere lagen verwerkt en vertelt ze het verhaal vanuit meerdere standpunten.
Lady of the Haze, Child of the Roads, part 3 – book by Linda Wormhoudt
Like in the prequels of Linda Wormhoudt’s life story, she has assimilated severa layers in this book, and tells the story from different viewpoints.

Reviews

The Gods Within, the Pagan Pathfinders Book of God and Goddess Evocations – book by Jean Williams and Zachary Cox
Describes the how and why of using evocations. The aim is to evoke feelings, images and ideas from within the psyche of the individual”.And 15 different Graeco-Roman, Egyptian and Celtic gods and goddesses are reviewed.
De Goden van binnen. Het Pagan Pathfinders boek van evocaties van Goden en Godinnen – boek door Jean Williams en Zachary Cox
Beschrijft het hoe en waarom van het gebruik van evocaties. De bedoeling is om gevoelens, beelden en ideeën op te roepen uit de psyche van het individu. En 15 verschillende Grieks-Romeinse, Egyptische en Keltische godinnen worden beschreven.

Witchcraft Today, 60 years on – Edited by Trevor Greenfield and introduced by Rachel Peterson
An anthology published in celebration of the 60th anniversary of Gerald Gardner’s seminal work, Witchcraft Today, published in 1954.
Hekserij nu, 60 jaar later. Geredigeerd door Trevor Greenfield en ingeleid door Rachel Peterson
Een bundel ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van het baanbrekende boek Witchcraft Today van Gerald Gardner uit 1954.

Web guide

Websites that might interest our readers, on the subject of Witches and Pagans with Disabilities.
Webwegwijzer
Interessante websites die we verzamelden voor de lezer over het onderwerp ‘Heks en handicap’.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.