Index Beltane 2020

Nederlandse artikelen

Redactioneel – Jana
Het thema van dit nummer zou ‘verbreding’ zijn, maar nu zijn we thuis moeten blijven, is onze fysieke wereld ingekrompen.
Editorial
The theme of this issue would have been ’to widen, to broaden’, but since we’re all expected to stay at home, our physical world has shrunk.

Onze functie-omschrijving in tijden van crisis – Yoeke
In de wereldgeschiedenis zijn er periodes waarop alles op z’n kop staat. Wij maken zo’n periode mee, op dit moment. Dit is de tijd waar we voor getraind hebben.
Our job description in times of crisis
In the history of the world there have been periodes wherein the world has turned topsy-turvy. We experience such a period, now. This is the time that we have practised for.

De magie van verhalen – Flierefluiter
Het vertellen van sagen, legenden, mythen en andere volksverhalen is van oudsher een van de taken van de sjamaan, bard of skald en Flierefluiter hoopt dat deze kunst binnen wicca en andere stromingen van hekserij ook de plaats gaat krijgen die haar toekomt.
The magic of stories
Telling of legends, myths and other folk tales has always been one of the tasks of the shaman, bard and skald. I hope this art will be recognized in Wicca and other forms of witchcraft too.

Oud nieuws in de verjongingsketel – Beltane 2020 – Medeia
Was het coronavirus een straf van god, godin of goden voor falende politieke leiders, zoals in de afgelopen periode wel werd betoogd aan de hand van Koning Oedipus? Medeia legde enkele interpretaties van dit toneelstuk naast elkaar, en legde verband met vragen over fysische en metafysische besmetting, bedoeld en onbedoeld kwaad, de aard van de goden, en de invloed van woorden.
Old news rejuvenated
Was the corona virus a punishment by god, goddess or gods for faling political leaders, as was recently expressed using the analogy of ‘King Oedipus’? Medeia compared some interpretations of this play and made a connection with questions on physical and metaphysical contamination, intended and unintended evil, the nature of the gods, and the power of words.

Volle maan van de Havik – Loes
Waar laat Loes zich door leiden? Net als iedere volle maan neemt ze een stap naar achteren, neemt ze afstand, en gaat ze te rade bij de bekende bomen.
Full Moon of the Hawk
What guides Loes? Like every other full moon, she does a step back, takes a distance, and takes counsel from a tree.

De wraak van Moeder Aarde? – Jana
Is de pandemie bewust veroorzaakt door mensen of is het Moeder Aarde die ons tot de orde roept? Of zou het toch toeval zijn?
The revenge of Mother Earth?
Is the pandemic consciously created by people, or does Mother Earth give us a warning? Or could it be coincidence?

Engelse artikelen

Glamour – Rhys Chisnall
Glamour is the confusion of the real and the illusion. Attending a wand making workshop does not make you a witch, nor does taking a title make you a High Priestess. Don’t let your judgement be clouded by glamour.
Glamour/ betovering/ begoocheling
‘Glamour’ is de verwarring van het reële en de illusie. Het bijwonen van een workshop ‘staven maken’, maakt je nog geen heks, netzomin als het aannemen van een titel je hogepriesteres maakt. Laat je oordeel niet overschaduwen door begoocheling.

Mijn lieve heksje (My dear little witch) – an interview with Sorita d’Este – Morgana
Morgana interviews Sorita d’Este about her childhood in South Africa, Avalonia Books and the projects she is working on.
Mijn lieve heksje, een interview met Sorita d’Este
Morgana interviewt Sorita d’Este over haar jeugd in Zuid-Afrika, uitgeverij Avalonia Books en de projecten waaraan ze werkt.

The mysteries – Dave Bracey
One of the things Witches do, is to pursue The Great Work, to chase the dream toward achieving union with the Whole. Dave Bracey eleborates on the Greater and the Lesser Mysteries.
De mysteriën
Een van de dingen die heksen doen, is het nastreven van het Grote Werk, het najagen van de droom om vereniging te bereiken met het Geheel. Dave Bracey weidt uit over de Grotere en de Kleinere Mysteriën.

The Canvas of Inner Vision – Andy C. Highfield
Our ‘inner vision’, or ‘active imagination’ is a means by which we not only are able to engage in contact and discourse with ‘the unseen’ but it is also a means by which we may shape, mould and ‘develop’ our own selves.
Het (schilders)doek van ons innerlijk gezicht
Onze ‘innerlijke visie’ of ‘actieve verbeelding’ is een middel waardoor we niet alleen in staat zijn om in contact en in gesprek te zijn met ‘het ongeziene’, maar het is ook een middel waardoor we ons zelf kunnen vormen en ontwikkelen.

Poems of Inspiration – Andy C. Highfield
In these very harrowing times, Spring 2020, it is hard to be optimistic and feel inspired. Andy sent these beautiful and stirring poems.
Gedichten van inspiratie
In deze hartverscheurende tijd, voorjaar 2020, is het moeilijk om optimistisch te zijn en je geïnspireerd te voelen. Andy zond deze mooie en opwekkende gedichten.

May Day traditions: Jack in the Green, a photo gallery – Morgana
The Jack in the Green tradition developed in England during the eighteenth century, from an older May Day tradition. Morgana made some photos on the parade in London in 2017.
1 mei-tradities: een fotogalerij van ‘Jack in the Green’
De traditie van ‘Jack in the Green’ ontwikkelde zich in Engeland in de achttiende eeuw uit een oudere 1-mei-traditie. Morgana maakte enkele foto’s van de parade in Londen in 2017.

Reviews / recensies

Hine’s Varieties. Chaos & Beyond – book by Phil Hine
A rich variety of essays Phil Hine has written over the last 40-odd years.
Hine’s variaties. Chaos en Gene Zijde
Een ruime keuze uit essays die Phil Hine de afgelopen 40 jaar heeft geschreven.

De Horens van de Maan – boek van Merlin Sythove
Heruitgave van de introductie tot wicca voor mensen die er nog maar weinig van af weten, door een van de oprichters van Silver Circle.
The Horns of the Moon
Re-issue of the introduction into Wicca for beginners, by one of the founders of Silver Circle, Merlin.

De weg van de heks – boek van Lunadea
Lunadea beschrijft haar persoonlijke pad in hekserij, hoe haar vorm van hekserij eruit ziet, en geeft oefeningen waarmee je zelf stappen kunt zetten op jouw pad als heks.
The way of the witch
Lunadea describes her personal path in witchcraft, what her form of witchcraft looks like, and provides exercises that enable the readers to make their first steps on their path as witch.

Two historical studies in witchcraft and magic:
Physical Evidence for Ritual Acts, Sorcery and Witchcraft in Christian Britain. A Feeling for Magic
Cultures of Witchcraft in Europe from the Middle Ages to the Present. Essays in honour of Willem de Blécourt
Twee historische onderzoeken op het gebied van hekserij en magie:
Fysieke bewijzen van rituele daden, toverij en hekserij in christelijk Engeland. Een gevoel voor magie
Heksenculturen in Europa van de middeleeuwen tot nu. Essays ter ere van Willem de Blécourt.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2020
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.