Index Lughnasadh 2020

Index to the 161st issue of Wiccan Rede, Lughnasadh 2020. In this jubilee issue you can read the English and Dutch articles and reviews summed up below (with a summary in the other language).
Inhoudsopgave van de 161e editie van Wiccan Rede, Lughnasadh 2020. In dit nummer in het jubileumjaar kun je onderstaande artikelen en recensies lezen in het Nederlands of Engels (met een samenvatting in de andere taal).

Nederlandse artikelen

Redactioneel: OMdenken – Jana
Onverwachte gebeurtenissen openen de mogelijkheid van nieuwe denkrichtingen. Is er een probleem, dan is de vraag hoe we ermee om kunnen gaan. Daar kunnen we creatief in zijn.
Editorial: ‘Flip-thinking
Unexpected occurrences open the door to new ways of thinking. Is there a problem, then the question is how to deal with it. We can be creative with solutions.

Bijgeloof en de wortels van volksmagie, deel 1 – Luna Verde
In Zuid-Italië is bijgeloof aanwezig in het dagelijks leven, sterk verweven met het katholicisme. Het is vaak onmogelijk te vertellen waar geloof eindigt en bijgeloof begint.
Superstition and the roots of folk magic, part 1
In South Italy superstition has a prominent place in daily life, and is strongly connected to Catholicism. Most times it is impossible to tell where belief ends and superstition begins.

Bijgeloof en de wortels van volksmagie, deel 2 – Luna Verde
Overal in Zuid-Italië werden spreuken, kruiden en andere soorten remedies gebruikt waar een medicijn of een simpel gebed in de kerk niet konden helpen. Dat werd beschreven en gefilmd door antropologen en journalisten.
Superstition and the roots of folk magic, part 2
Everywhere in South Italy spells, herbs and other kinds of remedies were used when a medicine or simple prayer in church could not help. Anthropologists and journalists wrote about that and filmed it.

Goden en Godinnen in de Lage Landen, deel 2. Verdiepen – Jana
Tweede deel van een vierdelige reeks, met een tijdlijn voor Nederland van de steentijd tot de vroege middeleeuwen, gericht op wat we (denken te) weten van de bewoners en hun religieuze praktijken. Ook wordt ingezoomd op een paar specifieke locaties.
Gods and Goddesses of the Low Countries, part 2. Looking into the matter
Second part of a series of four, with a timeline for the Netherlands from the Stone Age till the early Middle Ages. Focus is on what we (think we) know on the inhabitants and their religious practices. A few locations get more attention.

Hoe corona me leerde wandelen als Egel – Yoeke
Yoeke Nagel experimenteert steeds trager.
How the coronavirus taught me to walk like a Hedgehog
Yoeke Nagel experiments in a gradually lower pace.

Volle maan van de speer – Loes
Loes gaat terug naar haar vollemaanwandeling van vorig jaar augustus. Ze krijgt het woord ‘moed’, en hoe toepasselijk is dit!
Full Moon of the Spear
Loes returns to her Full Moon walk of last August. She gets the word ‘Courage’, and that is so appropriate!

Oud nieuws in de verjongingsketel – Medeia
Waarheid en leugens, in het bijzonder nepnieuws en complottheorieën, vormden de laatste maanden een belangrijk onderwerp in de media. Een historische complottheorie was het idee van een duivelse samenzwering van heksen.
Old news rejuvenated
Truth and lies, in particular fake news and conspiracy theories, were important issues in the media in the previous months. A historical conspiracy theory was the idea of a demonic conspiracy of witches.

English articles

A Goddess Arrives – Prudence Jones
The Triple Moon Goddess is generally assumed to be an invention of the 20th century, created by the poetic imagination of Robert Graves. However this hypothesis is incorrect. The Triple Goddess was presented before Graves. In addition, this paper reveals some writings of the 19th century which presented and discussed a triple moon goddess from the ancient world.
‘A Goddess arrives’ (boektitel van Gerald Gardner)
De Drievoudige Maangodin wordt meestal gezien als een bedenksel uit de 20e eeuw, ontstaan vanuit de dichterlijke inspiratie van Robert Graves. Maar deze hypothese klopt niet. De Drievoudige Godin was al geïntroduceerd vóór Graves. Ook onthult dit stuk een aantal 19e-eeuwse geschriften, waarin een drievoudige maangodin uit de oudheid werd benoemd en besproken.

In memoriam Fred – Lady Purple
Lady Purple honours Fred Lamond with a photo and words.
In memoriam Fred
Lady Purple eert Fred Lamond met een foto en woorden.

Remembering Frederic Lamond – Link
Frederic Lamond was an economist, a computer consultant — and a witch. In 1956 he met Gerald Gardner and was initiated into his coven. Lots of memories to be shared, together with some observations and opinions.
Herinneringen aan Frederic Lamond
Frederic Lamond was een econoom, een computerconsultant, en een heks. In 1956 ontmoette hij Gerald Gardner en werd ingewijd in diens coven. Er zijn veel herinneringen om te delen, en een aantal observaties en meningen.

The Age of Networking and Wiccan Rede – Frederic Lamond
When Wiccan Rede magazine celebrated its 20 year jubilee, Frederic Lamond mused on the history of Wicca, what openness means to the religion, and whether in the Internet age there still is a place for magazines.
Het tijdperk van netwerken en Wiccan Rede
Toen het tijdschrift Wiccan Rede z’n 20e jubileum vierde, filosofeerde Frederic Lamond over de geschiedenis van wicca, wat openheid betekent voor de religie, en of er in het internettijdperk nog wel behoefte is aan tijdschriften.

20 years of ideals – Merlin
Twenty years ago Merlin looked back at the first twenty years of Wiccan Rede, helping people ‘finding the spark’, openness and how all the activities effect the life of the editor.
20 jaar idealen
Twintig jaar geleden keek Merlin terug op de eerste twintig jaar van Wiccan Rede, op het helpen van mensen om ‘de vonk te vinden’, op openheid, en hoe alle activiteiten het leven van de uitgever beïnvloeden.

My Magical Thing – Morgana
In a recording, Morgana tells the story of how her pendant became the Silver Circle logo.
Mijn magische object
In een geluidsopname vertelt Morgana hoe haar hanger het logo werd van Silver Circle.

Recensies / Reviews

Hazels Spreuk (Heksenspiegel, deel 2), boek van Marte Jongbloed
Het tweede deel van de reeks Heksenspiegel is zeker zo spannend als het eerste deel.
Hazels Spell
The second part of the series ‘Witches’ Mirror’ is as exciting as the first.

Heidense heiligdommen, boek van Judith Schuyf
25 jaar na het verschijnen van ‘Heidens Nederland’ heeft Judith Schuyf de zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden, getuigen van een heidens verleden in de openbare ruimte, opnieuw in een historische en religieuze context geplaatst.
Pagan sanctuaries. Visible traces of a lost past
25 years after the publication of ‘(the) Pagan/Heathen Netherlands’, Judith Schuyf has again put the remainders of a non-Christian past, witnesses of a pagan/heathen past in the public space, in a historical and religious context.

Witte wieven, weerwolven en waternekkers, boek van Abe J. van der Veen
Nederlandse en Vlaamse sagen zijn kostbare getuigenissen van een ‘magische’ kijk op de werkelijkheid. De sagen zijn te gebruiken als bron voor de wijze waarop bovennatuurlijke waarnemingen in het verleden werden geïnterpreteerd.
‘White/Wise women’, werewolfs and water nixies
Dutch and Flemish sagas are valuable witnesses of a ‘magical’ view on reality. The sagas can be used as a source for how supernatural sightings were interpreted in the past.

Indianen van Suriname – boek van Petra Nelstein
Via een oud manuscript en interviews met en portretten van hedendaagse Surinaamse Indianen wordt een beeld geschetst van hun geschiedenis, cultuur en maatschappij en spiritualiteit.
Indians of Surinam
Through an old manuscript and interviews with and portraits of present-day Surinam Indians, a picture is outlined of their history, culture and society, and their spirituality.

Hoodoo. Folk Magic (Pagan Portals) – book by Rachel Patterson
Hoodoo is the American name for African American folk magic. This booklet provides a survey of techniques and objects used for magical intentions.
Hoodoo, volksmagie
Hoodoo is de Amerikaanse naam voor Afrikaans-Amerikaanse volksmagie. Dit boekje geeft een overzicht van technieken en objecten die (kunnen) worden gebruikt voor magische doeleinden.

The way of the Odin Brotherhood – book by Jack Wolf
The cover text suggests that the story is an adventure novel, fiction. And reading the book, I am still not fully convinced otherwise.
De manier van de Odin Broederschap
De flaptekst suggereert dat dit een avonturenverhaal is, fictie. Terwijl ik het boek lees, ben ik nog steeds niet volledig overtuigd van het tegendeel.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2020
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.