Index – Lughnasadh 2021

Redactioneel – Jana
Waar blijft de tijd? Tijd is een beetje het thema geworden van dit nummer van Wiccan Rede Online.
Editorial
Where does time go? Time has become the informal theme of this issue of Wiccan Rede Online.

Artikelen in het Nederlands

De verstraksing van tijd – Yoeke
Begin juni kon alles weer, moest alles weer en kwamen we in één klap krap in onze tijd te zitten. Yoeke pleit voor het omzetten van de vernauwing in een vernou-ing.
The sooning of time
In the beginning of June everything was possible again, everything had to be done again and at once we ran out of time. Yoeke advocates to convert from narrowing to now-ing.

Oud nieuws in de verjongingsketel: Eindige tijden – Medeia
Medeia leerde in de afgelopen periode een nieuw woord: perichoresis. Verder kwam de zeventiende eeuw nogal eens ter sprake. Is die tijd eigenlijk wel zo lang geleden?
Old news rejuvenated: finite times
Medeia learned a new word recently: perichoresis. Furthermore the seventeenth century came up for discussion several times. Is that time really that long ago?

Volle maan van de speer – Loes
In het jaar van corona zijn er geen festivals en Loes houdt een sabbatical. Ze richt zich op innerlijke rust, maar zoekt wel verbinding.
Full Moon of the Spear
In the Covid year there are no festivals, and Loes is on a sabbatical. She focuses on inner calm, but looks out for connection.

Mijn ouders, een stap tussen mij en de voorouders – Jana
Voordat Jana haar voorouders benadert, staat ze stil bij haar ouders. Een intermezzo bij de reeks over de goden en godinnen in de lage landen.
My parents, a link between me and the ancestors
Before Jana contacts her ancestors, she focuses on her parents. This is an intermezzo in the series on gods and goddesses of the low countries.

Inwijding – Merlin
Inwijdingen in de wicca zijn vaak omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Een aantal boeken over hekserij behandelt het onderwerp niet eens meer, en zo ontstaan er wilde speculaties. Dit artikel belicht de zin, en onzin, van inwijdingen.
Initiation
Initiation is wicca is often wrapped in a veil of secrecy. Some books on Witchcraft don’t mention it anymore, and so speculation starts. This article sheds light on the sense – and nonsense – of initiation.

Articles in English

Water Witchin’, Magic Wands & Telekinesis – Thorn Nightwind
Water-Witchin’ was once a way of finding water underground in order to dig a well. But cutting wands or rods was used for a variety of purposes; divination and commanding spiritual intelligences and elementals seems to be a common theme throughout the history and practice of magic.
Water wichelen, magische staven en telekinesis
Het wichelen van water was ooit een manier om ondergrondse waterbronnen te vinden om een put te slaan. Maar staven en wichelroedes werden gebruikt voor veel doeleinden: divinatie en het bevelen van intelligenties en elementalen was een algemeen gebruik in de geschiedenis van de magie.

Nehalennia, Goddess of the Lowlands – Morgana
Nehalennia is by far the most famous indigenous goddess of the Netherlands but is virtually unknown, although there is a renewed interest in her. Morgana cites recent research work and gives her own observations.
Nehalennia, Godin van de Lage Landen
Nehalennia is verreweg de beroemdste inheemse godin van de Nederlanden, maar is toch erg onbekend, hoewel er opnieuw belangstelling is voor haar. Morgana citeert recent onderzoek en geeft haar eigen observaties weer.

Recensies / Reviews

Nieuw licht op Nehalennia – boek van Annine van der Meer
Annine van der Meer doet met haar boek recht aan de Godin Nehalennia, door haar te begrijpen vanuit een internationale context en door gebruik te maken van de meest recente wetenschappelijke inzichten.
A new light on Nehalennia
Annine van der Meer does justice to the Goddess Nehalennia with her book, by understanding her from an international context and by using the most recent scientific insights.

Aspecting the Goddess, Drawing Down the Divine Feminine – book by Jane Meredith
This book attempts to give deeper background on the practice of partly embodying a divine being within a ritual setting, in different ‘levels’ of forging divine connection.
Manifesteren van de Godin, ‘drawing down’ het vrouwelijke goddelijke
Dit boek tracht verdieping te geven op het gebied van het (gedeeltelijk) belichamen van een goddelijk wezen in een rituele setting, op meerdere niveaus van totstandkoming van goddelijke connectie.

De Sleutel van Sleedoorn (en vervolgdelen) – boeken van Kevin Sands
Spannende serie jeugdboeken, waarin een zeventiende-eeuwse apothekersleerling samen met zijn vrienden geheime codes ontraadselt. Zonder gevaar is dat zeker niet!
The Blackthorn Key (and sequels)
Exciting series of young adult fiction, in which a 17th century chemist’s student unravels secret codes with his friends. And that is not without danger!

HEX – boek van Thomas Olde Heuvelt
Hoe reageert een dorp op de griezelige bovennatuurlijke verschijning van een heks die daar eeuwen geleden ter dood is gebracht? Het negeren! Een kleedje erover, klaar.
HEX
How does a village react to the scary supernatural presence of a witch who has been sentenced to death there, ages ago? By ignoring it! Put a rug on it and no one sees it.

Nehalennia, Godin van de zeekust – boek van Gardenstone
Het boek van Gardenstone uit 2009 is nog steeds verkrijgbaar.
Nehalennia, Goddess of the sea coast
The book by Gardenstone is still available (in Dutch and German).

Religie herzien. Voorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus – boek van Jonas Slaats
Jonas Slaats wil met zijn boek feit en fictie ontrafelen en het onderwerp ‘religie’ in een nieuw perspectief plaatsen. Dat doet hij door zeven mythen over religie te bespreken.
Religion revised. Beyond the us-them thinking of secular versus religious
Jonas Slaats wants to unravel fact and fiction and to place the subject of religion in a new perspective. He does that by discussing seven myths about religion.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2021
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.