Index – Beltane 2015

Welke artikelen staan er in het Beltanenummer van Wiccan Rede Online? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this Beltane edition. With summaries and translations of the summaries.

Wiccan Rede Online is de digitale voortzetting van het Nederlands/Engelse Wiccan Rede dat dertig jaar lang de wereld van wicca en hekserij in kaart bracht als papieren tijdschrift.

Wiccan Rede Online is the digital sequel of the Dutch/English magazine Wiccan Rede that for 30 years recorded the world of Wicca and Witchcraft on paper.

Redactioneel
Vraag je je wel eens af hoe het zou zijn om te leven in een heel ander deel van de aarde? Wat zou het voor gevolgen hebben voor je religie? Wicca is zo verweven met de seizoenen.
Editorial
Do you ever wonder what it would be like to live an another part of the earth? What consequences would it have for your religion? Wicca is so interwoven with the seasons.

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

‘Of de Goden je roepen is belangrijk’ – Jana
Joke en Ko Lankester vertellen over hun beleving van wicca en wat zij mee willen geven aan covenleden.
‘Whether the Gods call you is important’
Wiccans and authors Joke and Ko Lankester tell about their perception of wicca and about what they want to pass on to coven members.

Meditatie voor Pagans – Flierefluiter
Meditatie is een verzameling spirituele technieken waarmee we onze geest kunnen trainen om meer geconcentreerd en aandachtiger te zijn en zo ons bewustzijn te vergroten en te verdiepen. Ze zijn ook heel bruikbaar voor aanhangers van Westerse paganistische tradities.
Meditation for Pagans
Meditation is a collection of spiritual techniques that we can use to train our mind to become more concentrated and attentive and thus enlarge and deepen our consciousness. They are useful for adherents to Western Pagan traditions too.

Het middelpunt van de cirkel, deel X – Serge van Heel
Naakt zijn is niet alleen het afleggen van kleding en persona, maar ook het loslaten van oordelen, van vooroordelen en taboes.
The Centre of the Circle, part X
To be nude is not only taking off ones clothes and persona, but also to let go of judgment, prejudices and taboos.

Volle maan van de Havik – Loes
“Geloof in jezelf en maak het licht van vandaag groter dan de schaduw van je verleden”, staat in de Modron-agenda als Loes haar vollemaanwandeling maakt.
Full Moon of the Hawk
“Have faith in yourself and make the light of today larger than the shadow of your past”, is the sentence of the day in the Modron diary when Loes walks her full moon walk.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: een kastanje kan de was doen, het wonderbaarlijke verhaal van het standbeeld in de nacht, Griekse goden in Gallië, lichtgevende stenen, en een verwarde puber in de zeventiende eeuw.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: washing with home-made detergents, the curious incident of the statue in the night-time, Greek Gods in Gaul, luminous stones, and a disconcerted adolescent in the seventeenth century.

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

The Collective Individual – Morgana
Two major paradoxes in Wicca are that it strives towards a ‘group’ feeling when it is basically a path of individual development, and that it is supposedly concerned with a mystical (read esoteric) path when many aspects seem to be becoming exoteric and public.
Het collectieve individuele
Twee belangrijke paradoxen in wicca zijn dat het streeft naar een groepsgevoel terwijl het voornamelijk een pad is van individuele ontwikkeling, en dat het zich naar men veronderstelt bezighoudt met een mystiek (lees esoterisch) pad, terwijl veel aspecten naar buiten komen en publiek worden.

Chakras, the energy centers of the human body – Deb Snavely
Since early in the 20th century, many Pagan and Wiccan traditions have used the Asian concept of chakras, or energy centers in the body, to expand their European traditional methods of working with healing, cleansing, protection, and empowerment.
Chakra’s: de energiecentra van het menselijk lichaam
Sinds begin twintigste eeuw maken veel paganistische en wiccatradities gebruik van het Aziatische concept van chakra’s, ofwel energiecentra in het lichaam, om hun Europese methoden van helen, reinigen, beschermen en versterken uit te breiden.

Microaggressions and the Youth in the Craft – Alder
Every time we treat a younger person in a less-than-human way or less capable, without considering his individual skills, we are discriminating against youth – and perpetuating a type of discrimination that has been perpetuated for centuries.
Micro-aanvallen en de jongeren in de Craft
Elke keer wanneer we een jonger iemand op een minder-dan-menselijke manier behandelen of als minder capabel, zonder rekening te houden met zijn individuele vaardigheden, discrimineren we tegen de jeugd – en zetten zo een manier van discrimineren voort die al eeuwen bestaat.

Keep Pure your Highest Ideals – Alder
Alder asked himself: How do we enter the Circle? How much of ourselves do we bring in?, or: How much of our ideas, ideals, emotions and thoughts make it to that place between the worlds? In the end the answer became quite clear: all of it.
Houd je hoogste idealen zuiver
Alder vroeg zichzelf af: hoe komen we de cirkel binnen? Hoeveel van onszelf brengen we mee? Of: Hoeveel van onze ideeën, idealen, emoties en gedachten halen die plaats tussen de werelden? Het antwoord was tamelijk duidelijk: al die dingen.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Magia – boek van Ronald H.C. ter Haar
Bundeling van theorieën met uitgebreide praktijkgerichte trainingen en rituelen, bedoeld als complete begeleiding voor de student op weg naar het magiërschap, en als nieuwe bron voor de ervaren magiër of adept. Uitdrukkelijk ook gericht op heksen die zich in de magie willen verdiepen.
Magia. The path of the magician
A collection of theories with extensive exercises and rituals, that form a complete guidance for students of magick and a new source of knowledge for the experienced magician. Explicitly also addressed to Witches who want to deepen their knowledge of magick.

ABC van meditatie – boek van Mark Teijgeler
Dit boek wil de lezer een goede start geven en kennis laten maken met meditatie. En voor wie al ervaring heeft de meditatiebeoefening te verdiepen. 
ABC of meditation
This book wants to give the reader a good start and to introduce him to meditation. And to deepen the meditation practice of the ones with experience.

Mei – boek van Aat van Gilst
Ook dit boek van Aat van Gilst, over de bloeimaand, biedt weer een uitgebreid overzicht van tradities en gebruiken. In zestien hoofdstukken worden thema’s belicht zoals de meiboom.
May. The ‘flower month’ in history, the life of the people and literature
Like the other books by Aat van Gilst, this one on the month of May offers a comprehensive synopsis of traditions and customs. In 16 chapters he sheds light upon themes like the May tree.

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

Reasonances – book by Carl Abrahamsson
This book deals with the relationship between art and magic and makes the reader question where these two and their connection have influenced society and what further role they could play when actively, individually and collectively used as a transformative potential.
(De titel laat zich vertalen als ‘Redes / redenen / redelijkheid met resonantie / weerklank’)
Dit boek behandelt de relatie tussen kunst en magie en doet de lezer zich afvragen waar deze twee en hun verbinding de maatschappij hebben beïnvloed en welke rol ze verder zouden kunnen spelen wanneer ze actief, individueel en gezamenlijk, worden gebruikt als een mogelijkheid voor transformatie.

Rún & Galdrakver – magic grimoires
Were grimoires written as fiction, to amaze and amuse, or as serious manuals? Maybe both.
Rún & Galdrakver – magische grimoires
Werden grimoires geschreven als fictie, om te verbazen en te amuseren, of als serieuze handleidingen? Misschien wel beide tegelijk.

Walking the Old Ways. Studies in Contemporary European Paganism – edited by Adam Anczyk and Halina Grzymala-Moszczyńska
This book presents various ways of conceptualizing Paganism in contemporary (Middle) Europe and offers some possible answers to the question: where will the Old Ways lead us in the future?
Het bewandelen van de Oude Wegen. Studies in hedendaags Europees paganisme
Dit boek laat de beeldvorming zien van paganisme in hedendaags (Midden-)Europa en biedt een aantal antwoorden op de vraag waarheen de Oude Wegen ons kunnen leiden in de toekomst.

All Acts of Love and Pleasure – book by Yvonne Aburrow
This book wants “to act as a guide to existing initiatory covens who want to make their practice more inclusive… Inclusive Wicca is about including all participants regardless of sexual orientation, disability, or other differences, not by erasing or ignoring the distinctions but working with them.”
Alle daden van liefde en plezier
Dit boek wil een gods zijn voor bestaande covens in de inwijdingstraditie die hun praktijk meer ‘inlusief’ willen maken. Inclusieve wicca omvat alle deelnemers, ongeacht hun seksuele voorkeur, handicap of andere verschillen, niet door de verschillen uit te vlakken of te negeren maar door ermee te werken.

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets
The pages on adresses and events.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.