Index Lughnasadh 2018

Het thema van dit Lughnasadh-nummer is offeren. Je vindt het terug in de column van Yoeke, in het interview met Zia en in de ’tijdloze tekst’ van Merlin. Maar ook in het redactioneel en het verslag dat Loes schreef van haar maanwandeling. Priesterschap komt niet alleen aan bod in het interview, maar ook in de recensies.
Helaas hebben we in dit nummer ook twee ‘in memoriams’.

Theme of this Lughnasadh issue is sacrifice. Articles around this subject are the interview with Zia, Yoeke’s column, and Merlin’s ’timeless text’. But also the editorial and Loes’ account of her Full Moon Walk. Priesthood is a sub issue, that can also be found in the reviews.
Sadly we have two obituaries in this issue.

Nederlandse artikelen

Redactioneel : Opoffering – Jana
Jana heeft ook iets te zeggen over het thema van dit nummer.
Editiorial: Sacrifice
Jana muses on the theme of this issue. 

“Devotie is het sleutelwoord voor mij” –  interview met Zia Elokha, priesteres  – Jana
Zia Elokha wijdt haar leven toe aan de Godin en heeft een tempel in haar huis waar ze ook andere mensen ontvangt. Ze heeft een aantal keren de Godinnenprocessie georganiseerd in Amsterdam en onderhoudt een website en een blog. Zia geeft haar visie op het priesterschap, die afwijkt van het begrip priester(es) in wicca.
“Devotion is keyword to me” – interview with Zia Elokha, priestess
Zia Elokha devotes her life to the Goddess and has a temple in her home, where she welcomes visitors. She organized the Goddess procession in Amsterdam and writes a website and a blog. Zia gives her perspective on priesthood, which is different from what priest(ess) means in Wicca.

De Flame of Frith: een Verhaal – Frigga Asraaf
De Vlam voor Vrede is een uitnodiging aan heidenen en paganisten tot samenwerking voor vrede. Het doel ervan is onder meer mensen samen te brengen, al is het maar voor even, om een ander geluid te laten horen: een roep om vrede, saamhorigheid en vrijheid.
The Flame of Frith: a Story
The Flame of Frith is an invitation to Heathens and Pagans to cooperate for peace. The intention is, among other things, to bring people together, albeit for a short time, to hear a different sound: a call for peace, solidarity and freedom.

Oud nieuws in de verjongingsketel: Medusa – Medeia
Medeia’s mijmeringen naar aanleiding van media-items uit de afgelopen periode. Dit keer over Medusa.
Old news rejuvenated: Medusa 
Medeia’s musings induced by recent media-items. This time about Medusa.

Volle maan van de Speer – Loes
Loes focust op haar eigen praktijk, en brengt een offer op Castlefest.
Full Moon of the Spear
Loes focuses on her own practice, and makes an offer at Castlefest.

Offeren – Yoeke
Wat kost een offer om een leuke man m/v te krijgen tegenwoordig, vraagt Yoeke zich af. En wat krijg je er voor terug?
Offering
What does an offer cost nowadays to attract a nice man (m/f), Yoeke wonders. And what do you get in return?

Spirituele tatoeages
Jana vond een aantal mensen bereid tonen foto’s te tonen van hun tatoeages en te vertellen over de motieven om die te laten zetten.
Spiritual tattoos
Jana found several people willing to share photographs of their tattoos, and to speak about their motives.

Offer – Merlin
Lammas is de oogsttijd, en deze periode is nauw verbonden met het begrip ‘offer’. Bekende folksongs als John Barleycorn illustreren dit oogst-concept heel duidelijk. Maar hoort het concept ‘offer’ wel in wicca thuis?
Offering
Lammas is harvest time, and this period is closely connected to ‘offering’. Well-known folk songs such as John Barleycorn illustrate this clearly. But does the concept of offering belong in Wicca?

In memoriam Elsy Kloeg – Lady Bara
In memoriam voor Elsy Kloeg, die rond 1990 ook bij het grote publiek bekend was als heks door haar interviews in diverse media, en als vertaalster van het boek van Vivianne Crowley.
In memoriam Elsy Kloeg (1938-2018)
Obituary for Elsy Kloeg, who around 1990 was famous as a Witch because of her interviews in several media, and for translating the book by Vivianne Crowley.

English articles

Remembering Margot Adler (1946-2014)
Some memories and an interview with Margot Adler, radio producer, journalist, priestess.
In herinnering Margot Adler
Enkele herinneringen aan en een interview met Margot Adler, radioproducer, journalist en priesteres.

Recensies/Reviews

Wudewasa, book by Matthew Cowan
The artistic projects of New Zealander Matthew Cowan are inspired by European folk traditions, with a contemporary and humorous twist.
Wudewasa
De kunstzinnige projecten van de Nieuwzeelander Matthew Cowan zijn geïnspireerd op Europese volkstradities, met een hedendaagse en humoristische draai. 

Garbed in Green, book by Casey Giovinco
From the Sumerian gala priests and the Phoenician kelev, to the renown Native American Two Spirits, Casey explores the key role of homosexual or queer priesthood (or ‘sacred personhood’) throughout the foundation of our culture.
Gekleed in groen, boek van Casey Giovinco
Casey verkent de rol van de homoseksuele of ‘queer’ priester van de fundamenten van onze cultuur, via de Soemerische ‘gala’-priesters en de Fenicische ‘kelev’ tot de inheems-Amerikaanse ‘Two Spirits’.

The Silent Listener. The Life and Works of J.H.W. Eldermans, book by Wilmar Taal
Was J.H.W. Eldermans an occultist? Did he take part in rituals in secret societies? What drove him to make all the drawings and artefacts? Wilmar Taal answers many questions in this biography.
De stille luisteraar. Leven en werk van J.H.W. Eldermans, boek van Wilmar Taal
Was J.H.W. Eldermans een occultist? Nam hij deel aan rituelen in geheime genootschappen? Wat dreef hem ertoe al de tekeningen en artefacten te maken? Wilmar Taal beantwoordt vele vragen in deze biografie.

The Witch, book by Ronald Hutton
This review looks at Hutton’s ‘The Witch: A history of fear from ancient times to the present’ and in parallel at Gardner’s original work that introduced Wicca to the wider world: ‘Witchcraft Today’.
De Heks, boek van Ronald Hutton
Deze recensie kijkt naar het boek ‘De heks, een geschiedenis van vrees van de antieke tijden tot nu’ en parallel daaraan naar Gardner’s oorspronkelijke boek ‘Hekserij vandaag’ dat wicca introduceerde in de wijdere wereld.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2018
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.