Index – Lughnasadh 2019

In een aantal artikelen in dit Lughnasadh-nummer van Wiccan Rede Online staat transformatie centraal: onomkeerbare verandering. In het interview houdt Isidora Laveau de lezer een spiegel voor vanaf de rand van de samenleving. Medeia noemt de maanlanding en geeft ook een voorbeeld van een heel andere verandering (zie ook het redactioneel). Gus diZerega heeft het in zijn twee artikelen over veranderingen in wetenschap en cultuur.

Theme of this issue is transformation. Gus diZerega mentions several changes in science and culture in his articles. In the interview Isadora Laveau points at reality from a viewpoint at the edge of society. Medeia reflects on the landing on the moon (and see also the editorial).

Nederlandse artikelen

Redactioneel – Jana
Transformatie gaat zowel over culturele veranderingen als omslagen in je persoonlijke leven. Jana denkt verder over een paar citaten uit artikelen in dit nummer.
Editorial – Jana
Transformation can encompass cultural changes as changes in ones personal life. Jana thinks along lines of quotations from articles in this issue.

“Als je denkt dat een offer dat je brengt moeilijk is, moet je er nog maar een paar keer over nadenken” – interview met Isadora Laveau – Jana
Het mechanisme van zelfbeschikking werkt door in je hele leven. Hekserij wordt geboren uit noodzaak, niet uit luxe. En er gaat een wereld voor je open als je buiten je eigen werkelijkheid kunt kijken.
“When you think an offer you bring is ‘difficult’, think again!” – interview with Isadora Laveau
The mechanism of self-determination works in your whole life. Witchcraft is born from necessity, not from luxury. And a whole world unfolds when you can look outside of your own reality.

De vier elementen, deel 2. Het geheel is meer dan de som der delen – Ramos
De vier elementen worden al van oudsher door de mens gebruikt als symbool voor de bouwstenen van het leven. Deze keer onder andere over leerprocessen en teams.
The four elements, part 2
The four elements have of old been used by man as symbol for the ‘building blocks’ of life. This article focuses on learning processes and teams.

Leuke locaties – waarheen in de vakantie?
Je hoeft Nederland niet uit om mooie plekken te zien, tentoonstellingen en theater of festivals te bezoeken.
Where to go during the holidays?
There are a lot of nice places to see in the Netherlands, and exhibitions, performances and festivals to go to.

Volle maan van de Speer 2018 – Loes
De maan van de Speer vraagt Loes om te focussen. Niet alleen het doel is belangrijk; de weg er heen is zeker zo belangrijk. Het steeds voelen of de stap die ze zet evenwichtig is, in balans.
Full Moon of the Spear 2018
This full moon urges Loes to focus. Not only the goal is important: the road towards it is important too: to feel whether a step is balanced or not.

Oud nieuws in de verjongingsketel – Medeia
Medeia laat haar gedachten gaan over media-items uit de afgelopen periode. Dit keer iets over voedsel en seizoenen, en speciaal voor deze warme dagen wat Koude Oorlog, met een heksenberg en uiteraard de maan.
Old news rejuvenated
Medeia muses on recent media articles. This time about food and the seasons, and especially for these warm days: something about the Cold War, with a Witch Mountain and of course the moon.

Engelse artikelen

The Esbat Rituals of a Coven – Thorn Nightwind
How often do witches today meet and what is an Esbat centred or based on? The prime importance of an Esbat may be the workings of sorcery and talismanic magic.
De esbatrituelen van een coven
Hoe vaak komen heksen bijeen en waarover gaat een esbat en waarop is die gebaseerd? Het belangrijkste is misschien magisch werk en het maken van talismans.

Viewing the world through Pagan eyes, Part I – Gus diZerega
The world is very different from a Pagan perspective. I will explore how in six instalments, first in showing how the social world is a kind of ecology, merging one distinction between us and nature.
De wereld bezien door paganistische ogen, deel I
De wereld ziet er nogal anders uit vanuit paganistisch perspectief. Gus diZerega verkent hoe precies, om te beginnen door te tonen hoe de maatschappij een soort ecologie is, waarin een onderscheid tussen ons en de wereld fuseert.

Viewing the world through Pagan eyes, Part II, Memes as Organisms – Gus diZerega
A Pagan approach sees the memes discussed by secular scientists as a kind of thought form within animist and occult traditions. Subsequent pieces will examine how major issues confronting our community look very different look when viewed from such a perspective.
De wereld bezien door paganistische ogen, deel II. ‘Memes’ als organismes
Een paganistische benadering ziet de ‘memes’ die wereldlijke wetenschappers bespreken als een soort gedachtenvorm binnen animistische en occulte tradities. Vervolgstukken zullen onderzoeken hoe belangrijke onderwerpen waar onze maatschappij tegen aanloopt er anders uitzien vanuit zo’n invalshoek.

Recensies / Reviews

New Wings for Daedalus. Wilhelm Reich, His Theory and Techniques – book by Israel Regardie
This never-before-published tour de force provides a masterful description of both Reich’s theory and clinical practice.
Nieuwe vleugels voor Daedalus. Wilhelm Reich, zijn theorie en technieken – boek van Israel Regardie
Dit nooit-eerder-gepubliceerde meesterstuk voorziet in een meesterlijke beschrijving van zowel de theorieën van Reich als zijn klinische praktijk.

The Pagan Heart of the West – volume I and volume II – books by Randy P. Conner
‘Pagan Heart’ emphasizes that the ancient gods did not die when Christian authorities forbade their worship, but instead that they continue to exist and thrive.
Het paganistische hart van het westen, deel I en II – boeken van Randy P. Conner
Deze boeken benadrukken dat de antieke goden niet stierven toen de christelijke autoriteiten hun verering verboden, maar dat ze integendeel nog steeds bestaan en floreren.

Circle for Hekate, Vol 1: History & Mythology – book by Sorita d’Este
The goddess Hekate is one of the most ancient Pagan goddesses, closely linked to the worship of the Great Mother Goddess, as well as with the Mysteries of the Grain Goddess Demeter and her daughter Persephone.
Cirkel voor Hekate, deel 1: geschiedenis en mythologie – boek van Sorita d’Este
De godin Hekate is een van de oudste paganistische godinnen, nauw verwant aan de verering van de Grote Moedergodin, en aan de mysteriën van de Graangodin Demeter en haar dochter Persephone.

White Swan Dreaming – CD by Alanna Moore & friends
Alanna Moore’s songs pay homage to Irish myths and paradigms that held sway long before the current era. For this songwriter and professional geomancer, the parallel indigenous perspectives of both sides of the world still hold currency today.
‘Dromende Witte Zwaan’ – CD door Alanna Moore en vrienden
De liedjes van Alanna Moore betonen eer aan de Ierse mythen en paradigmen die bestonden lang voor het huidige tijdperk. Voor deze liedjesschrijver en professioneel voorspeller hebben de verschillende inheemse perspectieven aan beide zijden van de wereld nog steeds waarde.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2019
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.