Index Samhain 2014

Wiccan Rede Online is de digitale voortzetting van het Nederlands/Engelse Wiccan Rede dat dertig jaar lang de wereld van wicca en hekserij in kaart bracht als papieren tijdschrift.
Wiccan Rede Online is the digital sequel of the Dutch/English magazine Wiccan Rede that for 30 years recorded the world of Wicca and Witchcraft on paper.

Welke artikelen staan er in dit nummer? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this edition. With summaries and translations of the summaries.

Editorial
An article about ‘missing microbes’ made me wonder whether there are more things we get rid off before we understand them.
Redactioneel
Een artikel over ‘vermiste microben’ zette me aan het denken: zijn er meer dingen die we wegdoen voordat we ze begrijpen?

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

We zijn nog altijd ’the dweller on the threshold’ – Jana
Jetske en Maurice vertellen wat voor hen belangrijk is in wicca en kijken terug op hoe zij begonnen en wat het boek betekend heeft.
We still are ’the dwellers on the threshold’
Alexandrian Witches Jetske and Maurice explain what is important in wicca in their opinion. They look back on their path and tell about the impacts of the publication of their book.

Transitierituelen – Chovexani en Kariboe
In dit artikel gaan we in op transitierituelen en voegen we een nieuw transitieritueel toe aan de wicca: de Mid-birth (ofwel de Mediane geboorte).
Transition rituals
This article will address transition rituals and introduce a new transition ritual to Wicca: the Mid-birth (als known as the Median birth).

Verslag Grand Heksencafé – Rhianne
In september hielden we een bijeenkomst met als doel om een startbedrag binnen te halen voor het maken van een documentaire over Wicca in Nederland.
An account of a special pubmoot
In September we organized a fundraising, hoping to gather the first contributions for a documentary on Wicca in the Netherlands.

Tart het donker nu het nog kan – Yoeke
Het donker staat voor de schaduwkanten van het leven, het onbegrijpelijke, het onbekende, het oncontroleerbare. Voor het gegeven dat het oude moet sterven en verdwijnen om ruimte te maken voor het nieuwe. We gaan dapper de confrontatie aan en roepen het donker naar ons toe.
Defy the dark, while it’s still possible
The dark represents the shady sides of life, the inconceivable, the unknown, the uncontrollable. For the idea that the old has to die and disappear to make space for the new. Bravely we confront the dark and call it towards us.

Het middelpunt van de cirkel deel VIII – Serge van Heel
Het wordt donker en de weg is nauwelijks nog zichtbaar. Grauwe mistsluiers benemen ons het zicht. Het pad voert ons naar de duistere helft van het jaar, naar het teken van de mysterieuze Schorpioen, naar Samhain, waar de poort van de dood zich bevindt. De poort van de onderwereld, de duisternis.
The Centre of the Circle VIII
It is getting dark and the road is barely visible. Drab veils of fog obstruct our view. The path leads us to tha dark half of the year, to the sign of the mysterious Scorpio, to Samhain, where the portal of death is. The portal of the underworld, the darkness.

Volle maan van de Klif – Loes
Eén keer per jaar beklim ik de Westerveldse Bult om daar mijn verhaal te doen, mijn dank uit te spreken en mijn wens voor het komende jaar uit te spreken of hulp te vragen.
Full Moon of the Cliff
Once a year I climb the Westerveld Hump to tell my story, express my thanks and to express my wish for the coming year or to ask for help.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: het Hobbitdieet, het religieuze brein, filosofisch mediteren, psychotische openbaringen, het effect van zwarte kleding, en het ritueel ‘schurken slaan’.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: the Hobbit diet, the religious brain, philisophical meditation, psychotic revelations, the effect of black clothes, and the ritual ‘beating the scoundrels’.

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

The Significance of Martinmas/ St. Martin/ Sint Maarten and 11 November – Morgana
So who was St. Martin, Sint Maarten? Were similar rites as in Ireland performed in other countries? Why was the goose designated as the sacrificial bird? To come nearer to home we only have to look at the patron saint of Utrecht to find out more.
De betekenis van Sint Maarten en 11 november
Wie was Sint Maarten? Werden vergelijkbare rites als in Ierland ook uitgevoerd in andere landen? Waarom was de gans aangewezen als het offerdier? Dichter bij huis hoeven we alleen maar naar de schutspatroon van Utrecht te kijken om meer te weten te komen.

Witchcraft 2.0 – Rhianne
Did you know you can use your smartphone to upgrade your magical life? Here are some of my favourite apps to use in your daily life to tweak your smartphone experience for the modern witch.
Hekserij 2.0
Wist je dat je je smartphone kan gebruiken om je magische leven op te waarderen? Hier zijn een paar van mijn favoriete apps, die je in je dagelijks leven kunt gebruiken om de beleving van je smartphone als moderne heks op te vijzelen.

The Morrigan Papers, Part 5 – Nemain Cwmbran
Sometimes you just need to write, and think, rewrite and think again. Why was I struggling with my feelings about my last writings? What was the Morrigan, in the form of Rhiannon, trying to make clear to me?
Het Morrigan-verhaal, deel 5
Soms moet je gewoon schrijven, en denken, herschrijven en opnieuw denken. Waarom worstelde ik met mijn gevoelens over mijn vorige schrijfsels? Wat wilde de Morrigan, in de vorm van Rhiannon, me duidelijk maken?

The Underworld in the Basque Mythology – Alder
The concept of the Underworld is to be found in many cultures and their myths. In Basque mythology it is believed that there are vast regions inside the earth, where rivers of milk flow; but they are unreachable for men as long as they live on the surface.
De onderwereld in de Baskische mythologie
Het concept ‘onderwereld’ is te vinden in vele culturen en hun mythen. In de Baskische mythologie wordt geloofd dat er uitgebreide landstreken zijn in de aarde, waar rivieren van melk vloeien, maar deze zijn onbereikbaar voor mensen zolang als zij op het oppervlak leven.

The Underworld – Morgana
Hallowe’en is the turning point, the ‘bringing back to the essence’, at which we celebrate the dying of the old year and the conception of the new year, or the reaffirmation of life. It involves the descent into the Underworld. In virtually all the mythologies there is an underworld, a place in which we are often judged and purified and after a period of rest, resurrected.
De onderwereld
Halloween is het keerpunt, het ’terugkeren naar de essentie’, waarop we het sterven van het oude jaar vieren en de conceptie van het nieuwe jaar, of de herbevestiging van het leven. Daarbij hoort de afdaling in de onderwereld. In vrijwel alle mythologieën bestaat een onderwereld, een plaats waarin we vaak berecht en gelouterd worden en, na een periode van rust, herrijzen.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Zwarte Sinterklazen – boek van Arnold-Jan Scheer
Arnold-Jan Scheer heeft zijn nieuwsgierigheid naar het fenomeen van Sinterklaas en Zwarte Piet geboekstaafd en verslag gedaan van zijn zoektocht, zijn bevindingen en zijn ideeën.
Black Santaclauses
Arnold-Jan Scheer has chronicled his curiosity about the phenomenon ‘Sinterklaas’ and ‘Zwarte Piet’, reporting his search, his findings and his ideas.

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

Apocalyptic Witchcraft – book by Peter Grey
Peter Grey’s view on witchcraft is partly based on rebellion and on a counter-attitude against modern duality-driven society, devastating it’s natural resources which we need for survival of our species in general. Witchcraft should be pro-self governing, he states.
Apocalyptische hekserij
Peter Greys kijk op hekserij is deels gebaseerd op rebellie en op een tegen-standpunt tegen de moderne door dualiteit gedreven maatschappij, die de natuurlijke bronnen vernietigt die we nodig hebben voor de overleving van onze soort. Hekserij zou zelfbesturend moeten zijn, stelt hij.

Ameth – The Life and Times of Doreen Valiente – book by Jonathan Tapsell
A sizeable picture of this remarkable lady, full of interesting details of Doreen’s life and ideas and with some interesting images.
Ameth – het leven van Doreen Valiente
Een omvangrijk portret van deze opmerkelijke dame, vol interessante details over Doreen’s leven en ideeën en met een aantal interessante afbeeldingen.

Witchcraft in Yorkshire – book by Patricia Crowther
Facsimile of the 1973 book which was an early effort by one of the first publicly announced practitioners to contribute to a fuller picture of the witch, and of witchcraft.
Hekserij in Yorkshire
Facsimile van het boek uit 1973 dat een vroege inspanning was van een van de eerste publiek bekende beoefenaars van hekserij, om bij te dragen aan een vollediger beeld van de heks, en van hekserij.

Beyond the Broomstick – book by Morgana
For no particular reason we have never published reviews of this booklet by our own Morgana before. Better late than never! Now the book is available in several languages.
Twijgen uit de bezem
Vreemd genoeg hebben we nog nooit een recensie geplaatst van dit boekje van onze eigen Morgana. Beter laat dan nooit! Het boek is nu verkrijgbaar in verschillende talen.

The 2015 GBG ‘Year and a Day’ Calendar
Since 2010, the GBG ‘Year and a Day’ calendar project has shared photos, news clippings and quotes from Gerald Gardner and the early High Priestesses. The 2015 issue offers some photos you have not seen before.
De GBG ‘Jaar en een dag’-kalender
Sinds 2010 heeft de GBG-kalender foto’s, knipsels en uitspraken geboden. De editie 2015 vertoont foto’s die je nog nooit hebt gezien.

When a Pagan Prays – book by Nimue Brown
Part research, part an experiential tale of what happened when Druid Nimue Brown started to explore prayer as a personal practice.
Als een paganist bidt
Deels onderzoek, deels een persoonlijk verslag van wat gebeurde toen druïde Nimue Brown het gebed begon te verkennen als een persoonlijke praktijk.

The Witches’ Herbal – book by Michael Howard
Guide to the subject of magical herbalism in three parts: a concise history, a comprehensive A-Z herbal and plant glossary and a part on British trees.
Het kruidenboek voor heksen
Gids op het gebied van magische kruidenkunde in drie delen: een beknopte geschiedenis, een uitvoerige plantengids van A tot Z en een deel over Britse bomen.

Witchcraft in Early Modern Poland 1500-1800 – book by Wanda Wyporska
This historical study of witchcraft trials and demonology in early modern Poland goes behind the trials to discover narratives of the accused people (women).
Hekserij in vroegmodern Polen, 1500-1800
Deze historische studie van heksenprocessen en demonologie in vroegmodern Polen gaat dieper dan de processen, en verkent de verhalen van de aangeklaagden (vrouwen).

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Interessante adressen
– Moons, sabbats and esbats
– Heksencafés, moots en meets
The pages on adresses and events.

Eén reactie op Index Samhain 2014

  1. Alder schreef:

    Thanks a lot for another amazing Wiccan Rede issue! 😀

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.