Index – Imbolc 2016

Welke artikelen staan er in het Imbolcnummer 2016 van Wiccan Rede Online? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this Imbolc edition. With summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Het jubileumjaar is voorbij, binnenkort komt onze documentaire uit in het Engels en ook met Spaanse ondertitels. Wiccan Rede Online gaat werken met thema’s.
Editorial
Just after our 35th anniversary year our documentary will soon be avaliable in English – and the DVD with Spanish subtitles too. Wiccan Rede Online magazine will continue with theme editions.

David Bowie en de mysterietraditie – Apodassos
Altijd zat er een mystiek kantje aan het werk van David Bowie. Het kwam tot uitdrukking in teksten van nummers, in anekdotes, op foto’s waarop hij zich liet afbeelden als een Egyptische godheid. Zelf lichtte hij vrijwel nooit een sluier op.
David Bowie and the mystery tradition
There was always a mystical side to David Bowies work. It found expression in song texts, in anecdotes, on photos of Bowie as an Egyption deity. He himself hardly ever lifted a veil.

Kosmisch biljart – Anne
De mensen keken reikhalzend uit naar de magische datum 21-12-2012. Het werd toch wel tijd dat er iets gebeurde…
A cosmic game of billiards
People anxciously looked out for the magical date 21-12-2012. It was about time something happened…

Calendulazalf maken – Anne
Anne geeft stap voor stap aan hoe je een verzachtend smeersel kan maken met wolvet en goudsbloem.
Making calendula ointment
Anne explains step by step how to make a softening ointment using sheep grease and marigold.

Sfeerimpressie release DVD Heksen in Holland – ~CC~
Al een tijd doken er steeds een camera en microfoon op waar Silver Circle was. Het bleek onderdeel van een groot project waarin alles zijn plaats kreeg. Op een speciale locatie werd tenslotte de DVD gepresenteerd, zo vertelt ~CC~ op geheel eigen wijze.
Impression of the DVD-release ‘Witches in Holland’
For some time a camera and microphone were present wherever Silver Circle was. It turned out a large project was carried out. At last, at a special location, the DVD was launched.

Volle maan van de Overstroming 2015 – Loes
“Deze maan vraagt mij om te kijken naar een oud patroon. Een trekje van mezelf dat ik als eigen beschouw, waar ik ondertussen blind voor ben geworden, maar dat wel z’n viool speelt op de achtergrond! En nu vraagt de maand februari of ik dit eens effe los wil laten, me over wil geven aan… vertrouwen!”
Full moon of the Flood / inundation 2015
“This moon asks for me to look at an old pattern. A trait that I consider my own, that I have turned blind to, but that does plays its part in the background. And now the month of February asks me to let it go, and give over to… trust!”

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Imbolc 2016 – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer angsten, depressies, mysteries en mystificaties… maar met een smakelijk baksel toe.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: fears, depressions, mysteries and mystifications… but with a tasty baking for dessert.

Articles in English

Understanding Polarity in the 21st Century – Alder
Polarity seems to be founded and fed by a dichotomy: male–female, and from those, positive-negative, dark–light, birth–death, and so forth. But is this the only possibility?
Polariteit begrijpen in de 21e eeuw
Polariteit lijkt te zijn gebaseerd op en te worden gevoed door een dichotomie: mannelijk-vrouwelijk, en daar vanuit positief-negatief, donker-licht, geboorte-dood, enzovoorts. Maar is dat de enige mogelijkheid?

The Guild Structure of British Traditional Wicca – Deb Snavely
There are parallels between the Wiccan degree system and the medieval guild structure. What can be said about skills, talents, and ‘power’ of the Wiccan degrees, compared to the apprentice, journeyman and master?
Het gildensysteem van ‘British Traditional Wicca’
Er zijn parallellen te trekken tussen het gradensysteem in wicca en de structuur van de middeleeuwse gilden. Wat kan er gezegd worden over vaardigheden, talenten en kracht van de graden in wicca, vergeleken met leerling, gezel en meester?

The Morrigan papers – continuation – Nemain Cwmbran
Nemain discovered that the sequence of her writings was not correct, and made a glossary of her past writings and the writing subjects for the future.
Het Morrigan-verhaal – vervolg
Nemain ontdekte dat de volgorde van haar stukken niet correct was, en maakte een overzicht van haar eerdere schrijfsels, en de stukken die ze nog wil gaan schrijven.

Imbolc – ~CC~
An Imbolc poem.
Een gedicht voor Imbolc.

Recensies / Reviews

Wicca – History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft – book by Ethan Doyle White
Divided into three parts Doyle White briefly covers Wiccan History from the origins to the present day. Notable authors and practitioners are discussed as well as the impact of the social movements; Wiccan theology, ritual practice and Rites of Passage and so on and the Wiccan community and culture.
Wicca, geschiedenis, geloof en gemeenschap in hedendaagse heidense hekserij – boek door Ethan Doyle White
In drie delen bespreekt Doyle White in het kort de geschiedenis van wicca vanaf de oorsprong tot de dag van vandaag. Belangrijke schrijvers en beoefenaars van wicca worden besproken evenals de invloed van de maatschappelijke bewegingen; wiccatheologie, de rituele praktijk en overgangsrituelen enzovoorts, en de wiccagemeenschap en -cultuur.

Doreen Valiente Witch -The new official biography by Philip Heselton
Philip Heselton is perhaps the most qualified person to write the biography of Doreen Valiente. Although quite a lot is already known about Doreen’s life, Philip presents us in his inimitable style an in-depth account. Here we see her not only as a witch but as patriot and freedom fighter.
Doreen Valiente Heks, de nieuwe officiële biografie door Philip Heselton
Philip Heselton is waarschijnlijk de best gekwalificeerde persoon om de biografie van Doreen Valiente te schrijven. Hoewel er al veel bekend is over het leven van Doreen, geeft Philip ons een diepgaande beschrijving. We zien haar hier niet alleen als heks, maar ook als patriot en vrijheidsstrijdster.

The Journey into Spirit : a pagan’s perspective on death, dying & bereavement – book by Kristoffer Hughes
Druid priest Kristoffer Hughes tells about important aspects of his life, and how his experiences influenced his views on death. The reader joins him on his journey to and through the realms of necessity, of spirit and of infinity.
De reis naar de geest : het perspectief van een paganist op dood, sterven en rouw – boek door Kristoffer Hughes
Druïde Kristoffer Hughes vertelt over belangrijke aspecten van zijn leven, en hoe zijn ervaringen zijn kijk op de dood hebben beïnvloed. De lezer vergezelt hem op zijn reis naar en door de rijken van noodzaak, geest en oneindigheid.

Wicca Magickal Beginnings – book by Sorita d’Este & David Rankine
Sorita & David have provided a fantastic book on the origins of the Wiccan Tradition . We reviewed in our paper edition, but it has since become a classic.
Wicca, magische beginselen – boek door Sorita d’Este & David Rankine
Sorita en David hebben een geweldig boek geschreven over de oorsprong van de wiccatraditie. We hebben het al eens besproken in de papieren editie van Wiccan Rede, maar sindsdien is het een klassieker geworden.

De wereld in evenwicht : Goden en mensen in het Oude Egypte – boek door Jacco Dieleman
Wie belangstelling heeft voor de religie van het Oude Egypte, vindt in dit boekje een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde inleiding.
The world in balance : Gods and people in Ancient Egypt – book by Jacco Dieleman
Anyone interested in the religion of Ancient Egypt, will in this booklet find an accessible and scientifically sound introduction.

Sigmund weet wel raad met spiritualiteit – boek door Peter de Wit
Mensen zijn massaal op zoek naar verlichting, zingeving en inspiratie. Volkskrant-psychiater Sigmund vult, op zijn heel eigen manier, een gat in de markt.
Sigmund is never at the loss for an expedient on spirituality – book by Peter de Wit
Many people are searching for enlightenment, the meaning of life and inspiration. Psychiatrist Sigmund, in his daily newspaper comic, fills a gap in this market, in his very own style.

Toverij & toveressen : achtergronden van heksenvervolging in Nederland – boek door Ruud Borman
Historicus Borman beschrijft zeer beknopt de geschiedenis van de heksenvervolging, met name in Nederland. Hij gaat ervan uit dat ’toveressen’ wel degelijk kennis hadden vanuit voorchristelijke tijden en dat moederkoorn een rol speelde.
Sorcery and sorceresses : backgrounds of witch hunts in the Netherlands – book by Ruud Borman
Historian Borman describes in brief the history of witch hunts in the Netherlands. His theory is that sorceresses indeed had ancient knowledge, and that ergot played a role.

Agenda en adressen 

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.