Index – Imbolc 2022

Deze artikelen staan in de editie Imbolc 2022 van het kwartaalblad Wiccan Rede Online. These articles can be found in the Imbolc 2022 edition of the quarterly magazine Wiccan Rede Online.

Nederlandse artikelen / Articles in Dutch

Redactioneel – Jana
Wicca biedt je de kans om acht keer per jaar uit de tijd te stappen, om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en om je af te stemmen op je hoger zelf.
Editorial
Wicca offers the opportunity to step out of time, eight times a year, to distance yourself from your daily chores, and to tune in to your higher self.

Aardewezens – Hagetessa
De aardewezens willen helpen met verbinden. Dat is goed voor ons en goed voor hen. Met tips om die energie makkelijker te laten stromen.
Earth deities
The earth deities want to help us connect. That is good for both us and them. With tips how to help the energy flow more easily.

YOLO? Wat betekent het geloof in reïncarnatie voor je wereldbeeld en gedrag? – Jana
Het motto ‘You Only Live Once’ gaat vaak samen met een ‘Na ons de zondvloed’-mentaliteit. Kan het idee dat we vaker leven ertoe leiden dat we ons meer bekommeren om leefbaarheid en rechtvaardigheid?
YOLO? What does a belief in reincarnation mean for your world view and behaviour?
The motto You Only Live Once is often accompanied by a ‘Après moi, le déluge (‘After me, the flood’) mentality. Can the idea of reincarnation lead us to care more about the environment and justice?

Volle maan van de Overstroming 2021 – Loes
Loes mag vanwege de avondklok niet ’s avonds laat op pad. Eerder op de avond ziet ze genoeg leven, en krijgt het woord ‘ontsnapt’. Hoe kan ze dat duiden?
Full Moon of the Flood 2021
Because of the curfew Loes cannot go for a walk late at night. Earlier, in the evening, she sees many signs of life, and gets the word ‘Escaped’. What can that tell her?

Oud nieuws in de verjongingsketel: Monsters en hoopvolle verhalen – Medeia
De winter is het jaargetijde van verhalen en rituelen. Zijn daarin manieren van denken te vinden die zouden kunnen helpen bij het oplossen van wereldproblemen?
Old news rejuvenated: monsters and hopeful stories
Winter is the time of stories and rituals. Can those deliver ways of thinking that might help solving the world’s problems?

Rituelen voor dreuzels – Yoeke
Ook niet-heksen hebben wel eens behoefte aan iets spiritueels, en kloppen dan aan bij… jou? Hoe ontwerp je samen een betekenisvol dreuzelritueel op maat? En kan gelovige tante Corrie daar ook bij zijn?
Rituals for muggles
Even non-Witches sometimes want something spiritual, and knock at … your door. How to design a tailor-made, meaningful muggle ritual? And can religious Auntie Em take part?

Je eigen altaar – Jana
Je begint net met wicca, en natuurlijk wil je een altaar, maar wat moet er allemaal op staan? Dat ligt er maar aan wat voor soort altaar je bedoelt.
One’s own altar
Being new in Wicca, of course you want to have an altar. But what should be on it? That depends what kind of altar you are talking about.

Articles in English / Engelse artikelen

Some thoughts on Skyclad – Dave Bracey
The most controversial practice in Initiatory Witchcraft is that of ritual nudity or being Skyclad. But being skyclad has an effect on our consciousness, or state of mind, which can influence magic.
Enkele gedachten over ‘skyclad’ (‘met lucht bekleed’)
De meest controversiële praktijk in de inwijdingstraditie wicca is die van rituele naaktheid, ofwel ‘skyclad’ zijn. Maar rituele naaktheid heeft een effect op ons bewustzijn, onze stemming, dat magie kan beïnvloeden.

Commentary on Prof. Carlo Ginzburg’s book: ‘Hexensabbat’ – Silvia Schwikart
Was there some sort of evidence for a practised (witch)cult in Germany (or rather, Central Europe) where a witch cult like Wicca could have been derived from?
Commentaar op prof. Carlo Ginzburg’s boek ‘Heksensabbat’
Was er enig bewijs voor een (heksen)cultus die uitgeoefend werd in Duitsland (of Midden-Europa) waaruit een cultus als wicca kan zijn voortgekomen?

Holy week processions in Santiago de Compostela… and the curious case of the cofradia – Morgana
Morgana was in Santiago de Compostela during ‘Holy Week/ Semana Santa’, leading up to Easter. She wanted to find out more about the people involved, and of course if there were any pagan elements.
De processies in Santiago de Compostella en het vreemde geval van de cofradia
Morgana was in Santiago de Compostella gedurende de ‘Heilige week’ of ‘Semana Santa’, in de aanloop naar Pasen. Ze wilde meer weten over de betrokken mensen, en natuurlijk of er ook paganistische elementen waren.

Reviews / Recensies

The Power of the Healing Field: Energy Medicine, Psi Abilities, and Ancestral Healing – book by Peter Mark Adams
Apart from being a story on the journey of the author and his partner, as they develop their own techniques, it is an invitation to everyone to explore their own path and embark on their own spiritual quest ‘for emotional and spiritual well-being’.
De kracht van het genezende veld: energiegeneeskunde, psi-vaardigheden, en genezing door de voorouders
Niet alleen is dit het verhaal van een reis door de schrijver en zijn partner, maar terwijl zij hun technieken ontwikkelen, is het ook een uitnodiging aan iedereen om je eigen pad te verkennen en op je eigen zoektocht te gaan naar emotioneel en spiritueel welzijn.

The last witches of England – book by John Callow
This book is a history of Bideford, and of the last three – poor – women executed as witches in the late 1600’s.
De laatste heksen van Engeland
Dit boek beschrijft de geschiedenis van Bideford, en van de laatste drie – arme – vrouwen die als heksen werden omgebracht aan het einde van de zeventiende eeuw.

Lights, Camera, Witchcraft – book by Heather Greene
‘A Critical History of Witches in American Film and Television’. The images of witches in these media in the 1990’s, had their influence on Witches grown up in that decade.
Licht, camera, hekserij!
Met als ondertitel: een kritische geschiedenis van heksen in Amerikaanse films en televisie. Het beeld van heksen in deze media in de jaren 1990 had zijn invloed op heksen die opgroeiden in die jaren.

Contemporary Witchcraft: Foundational Practices for a Magical Life – book by Frances Billinghurst
Frances Billinghurst likes to provide her students with a foundation upon which they can build their craft. If you wish to embrace contemporary witchcraft as your spiritual path, these practices are important.
Hedendaagse hekserij: basispraktijken voor een magisch leven
De schrijfster wil haar studenten graag een basis meegeven waarop ze hun kunde kunnen opbouwen. Als je hedendaagse hekserij als je spirituele pad wilt aannemen, zijn deze praktijken belangrijk.

Mythische Godinnen – Tarotdeck door Sage Holloway en Katherine Skaggs
Dit tarotspel is ontwikkeld met de intentie alle mensen te helpen toegang te krijgen tot hun goddelijke, vrouwelijke essentie.
Mythical Goddesses – tarotdeck
This tarot deck is designed with the intention to allow all people entrance to their own, female, divine essence.

De kracht van symbolen – boek van Abe J.van der Veen
Abe heeft een breed scala aan symboliek-onderwerpen gekozen voor dit boek, en veel leerzame verhalen daarin verwerkt.
The power of symbols
Abe van der Veen chose a plethora of symbolic subjects for this book, in which he encorporated instructive stories.

Vuur, handboek voor hoeders – boek van Immia Schellevis
In dit handboek voor hoeders (vuurvrouwen en vuurmannen) vertelt Immia Schellevis over de weg die zij heeft afgelegd tot vuurvrouw en vuurpriesteres. Ze geeft praktische informatie en adviezen en besteedt aandacht aan de taal van Vuur.
Fire, manual for keepers
In this manual for keepers (fire women and fire men) Immia Schellevis tells about her path to become fire woman and fire priestess. She gives practical advise and comments on the language of Fire.

ADRESSEN

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2022
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.