Index – Samhain 2021

Nederlandse artikelen / Articles in Dutch

Redactioneel – Jana
Van angst voor heksen naar hoop voor de Klimaatconferentie.
Editorial
From fear for witches to hope for the Climate Change Conference.

Dichter bij de Goden – Flierefluiter
Een goed gedicht is magisch. Hoe kunnen we de magie van poëzie gebruiken binnen wicca en hekserij?
Closer to the Gods
A good poem is magical. How can we use the magic of poetry within Wicca and witchcraft?

Laat de peren maar hangen – Yoeke
Het is oogsttijd en Yoeke heeft een tuin vol peren. Maar ook een hoofd vol plannen…
Leave the pears on the tree
It is harvesting time and Yoeke had a garden full of pears. But also a head full of plans…

Volle maan van de klif – Loes
Loes heeft een bewogen jaar gehad. Met een aantal bijzondere ontmoetingen en ervaringen.
Full Moon of the Cliff
Loes’ year was tumultuous. And she had some special meetings and experiences.

Oud nieuws in de verjongingsketel: het woord ‘heks’ – Medeia
Wat bedoelen mensen als ze iemand een heks noemen? Wat wil iemand zeggen die zichzelf een heks noemt? Wat trekt iemand uit de kast die zich voor Halloween als heks verkleedt? Welke beeldvorming en denkbeelden spelen mogelijk op de achtergrond mee?
Old news rejuvenated: the word ‘witch’
What do people mean when they call someone a witch? What do people mean when using the word Witch to describe themselves? What does someone pull from the closet when dressing as a witch for Halloween? Which images and thoughts might play a role?

Articles in English / Engelse artikelen

Witchcraft, the New Forest & Sybil Leek, Stories from my Elders – Thorn Nightwind
On the Silver Circle Autumn online gathering, Thorn Nightbird shared stories and anecdotes about Sybil Leek, and explains about how he practises two traditions of Witchcraft.
Hekserij, het New Forest en Sybil Leek – verhalen van mijn ‘elders’
Op de online herfstbijeenkomst van Silver Circle vertelde Thorn Nightbird verhalen en anekdotes over Sybil Leek, en hij legt uit hoe hij twee hekserij-tradities praktiseert.

Wicca – A Mystery Tradition and the Great Work – Rhys Chisnall
One way to look at Initiatory Wicca is to see it as a Mystery and Magical Tradition, but what does this mean?
Wicca – een mysterietraditie en het Grote Werk
Een manier om de inwijdingstraditie wicca te beschouwen is om het te zien als een mysterietraditie en magische traditie, maar wat wordt daarmee bedoeld?

Margaret Murray Reappraised – Melissa Harrington
A hundred years after the publication of The Witch Cult in Western Europe, A Study in Anthropology increasing amounts of scholars are taking notice of Murray, and reappraising her.
Nieuwe waardering voor Margaret Murray
Honderd jaar na de publicatie van haar boek ‘The Witch Cult in Western Europe, A Study in Anthropology’ zien en waarderen steeds meer wetenschappers Murray weer.

Sacred signs on the body: the art of tattooing among the Slavs – Anastasia Pronina
Since ancient times, tattooing has had a sacred meaning. Priests were covered with drawings before a ceremony, hunters, going out to hunt, or war, before participating in a battle. Did the Slavs have tattoos? Let’s turn to circumstantial evidence.
Heilige tekenen op het lichaam: de tatoeagekunst onder de Slavische volkeren
Sinds oeroude tijden had tatoeage een heilige betekenis. Priesters werden voor een ceremonie voorzien van tekeningen; jagers voor ze op jacht gingen, of op weg naar het strijdveld. Gebruikten de Slavische volkeren tatoeages? We wenden ons tot indirecte bewijzen.

A magical encounter in Spain… the Pomegranate, symbol of Granada – Morgana
Morgana made a trip to Granada, Spain, where the pomegranate is often used as a symbol. Is it really the ‘apple-of-granada’? And what about the mythological significance of the pomegranate?
Een magisch treffen in Spanje – de granaatappel, symbool van Granada
Morgana reisde naar Granada, Spanje, waar de granaatappel vaak als symbool wordt gebruikt. Betekent het werkelijk ‘appel van Granada’? En wat is er te zeggen over de mythologische betekenis van granaatappels?

Reviews / Recensies

So Potent Art: The Magic of Shakespeare – book by Emily Carding
Emily Carding shows how working with texts of Shakespeare can enhance magical understanding and ritual performance.
Mijn macht’ge kunst: de magie van Shakespeare
Emily Carding toont hoe het werken met Shakespeare’s teksten magisch begrip en ritueel optreden kan versterken.

Ariadne – boek van Jennifer Saint
De mythe van Theseus en de Minotaurus, maar dan verteld vanuit een vrouwelijk perspectief.
Ariadne
The myth of Theseus and the Minotaur, told from a female perspective.

De heks van Limbricht – boek van Susan Smit
Op feiten gebaseerde roman over een vrouw die in 1674 – in misschien het laatste heksenproces in het huidige Nederland – van hekserij werd beticht.
The witch of Limbricht
Novel, based on facts, about a woman who in 1674, in maybe the last witchcraft trial in what is now The Netherlands, was accused of witchcraft.

Heksen. Eerherstel voor de vrouwelijke rebel – boek van Mona Chollet
De heksenvervolgingen waren een oorlog tegen vrouwen die zijn sporen tot in het heden heeft nagelaten. Vrouwen die niet voldoen aan een ideaalbeeld, moeten nog steeds vechten tegen negatieve stereotypes.
Witches. Rehabilitation for the female rebel
The witch hunts were a war against women that leaves its traces into the present. Women not complying to the ideal, still have to fight against negative stereotypes.

Heks in het groen. Over oerkracht en natuurmagie – boek van Lunadea
Je bent een groene heks als de natuur de grootste rol speelt in je magische werk. Lunadea geeft voorbeelden van magisch werk met de natuur en aanwijzingen om je te verbinden met de natuur.
Witch in the greenery. About primaeval power and nature magic
You are a green witch when Nature plays the greatest role in your magical work. Lunadea gives examples of magical work with nature, and directions to make a connection with Nature.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2021
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.