Index – Imbolc 2024

Het thema van dit Imbolcnummer van Wiccan Rede Online is ‘identiteit’. Daarover gaan het interview met Mo Batchelor; de eerste aflevering met als titel ‘Een vraag’ van de nieuwe rubriek Heksenkronkels; de column ‘Wie dan?’ van Yoeke en het artikel van Jana die zich afvraagt: ‘Ben ik nog wel een heks?’.
The theme of this Imbolc issue of Wiccan Rede Online is ‘identity’. That’s what these articles are about: the interview with Mo Batchelor; the first episode of the new Dutch section that could be translated as ‘Magical mind meandering’; the column by Yoeke and the article by Jana about the question ‘Am I still a witch?’.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Wij moeten goede voorouders worden. Dat betekent dat we onder meer onze economie en politiek radicaal moeten omvormen. Het goede nieuws is dat mensen in staat zijn om op de lange termijn te denken.
Editorial
We must become good ancestors. This means, among other things, that we have to radically transform our economy and politics. The good news is that humans are capable of thinking long-term.

Een vraag – Medeia
Is het in het verstedelijkte Nederland überhaupt mogelijk om een natuurreligie te volgen? Medeia brengt deze vraag in verband met enkele bekende dichtregels uit de Nederlandse literatuur.
A question
Is it even possible to follow a nature religion in the urbanized Netherlands? Medeia relates this question to a number of well-known lines of poetry from Dutch literature.

Maak een Imbolc-altaar – Steffie
Imbolc overbrugt de periode tussen de winter-solstice en de lente-equinox. We zitten nog steeds midden in de winter, maar we voelen de lente al aankomen.
To make an Imbolc altar
Imbolc is a bridge between Winter Solstice and Spring Equinox. We are still in the midst of Winter, but we feel Spring is coming.

Ben ik nog wel een heks? – Jana
Ben je nog een heks als je geen coven meer hebt, en geen anderen om mee samen te werken? Wat maakt iemand een heks? Moet je daarvoor rituelen doen of dagelijks bepaalde handelingen uitvoeren?
Am I still a Witch?
Are you still a Witch when you don’t have a coven anymore, and no one to work with? What makes someone a Witch? Do you need to perform rituals, or daily actions?

Wie dan? – Yoeke
Op een familiefeestje voelt Yoeke zich in het nauw gedreven door een tante die heeft gehoord dat zij er “zo eentje” is. En dan is er nog dat nichtje…
Who?
At a family party, Yoeke feels cornered by an aunt who has heard that she is “one of those”. And then there’s that niece…

Volle maan van de overstroming – Loes
Deze maan is verbonden met water. Water dat leven brengt maar datzelfde water kan je ook laten verdrinken. Zo ook de overstroming die in eerste instantie als ramp wordt gezien, maar qua natuur vaak leven brengt.
Full moon of the flood
This full moon is connected with water. Water that brings life but can also let you drown. The flood is often seen as a disaster, but brings life to nature too.

Articles in English

“I had no doubt that the gods accepted my sexuality” : Mo Batchelor on social change and the Craft – Morgana
Morgana asked Mo Batchelor about his views on sexuality, gender, and social change. How did he as a gay man in the seventies experience the Craft, and how does he feel about present-day discussions of gender identity?
“Ik twijfelde er niet aan dat de Goden mijn seksualiteit accepteerden”. Mo Batchelor over sociale verandering en de ‘Craft’
Morgana vroeg Mo Batchelor naar zijn opvattingen over seksualiteit, gender en sociale verandering. Hoe ervoer hij als homoseksuele man in de jaren zeventig ’the Craft’, en hoe voelt hij zich bij de hedendaagse discussies over genderidentiteit?

Legend of the Green Snake – Morgana
Morgana was inspired by a visit to Rwanda to create a story, a legend of the Green Snake, loved and feared by Rwandans.
Legende van de Groene Slang
Morgana werd tijdens een bezoek aan Ruanda geïnspireerd om een verhaal te schrijven, een legende over de Groene Slang die door Ruandezen wordt geliefd en gevreesd.

Reviews / Recensies

Two esoteric tarots – A conversation between Peter Mark Adams and Christophe Poncet
In this fascinating conversation the authors compare their journeys of discovery into two wildly contrasting tarot decks, the Sola-Busca Tarocchi and the popular Tarot de Marseille.
Twee esoterische tarots – een gesprek tussen Peter Mark Adams en Christophe Poncet
In dit fascinerende gesprek vergelijken de auteurs hun ontdekkingsreizen tussen twee sterk contrasterende tarotdecks: de Sola-Busca Tarocchi en de populaire Tarot de Marseille.

Magical and activist ancestors : exploring tangled roots – book by Luke Hauser
Als je verandering wilt teweegbrengen, in je eigen leven of in de rest van de wereld, heb je twee gereedschappen tot je beschikking: magie en activisme. Daarvoor kun je gebruikmaken van de kennis van wie je voorgingen op beide terreinen.
Magische en activistische voorouders: het verkennen van verwarde wortels
If you want to cause change, in your own life or in the rest of the world, there are two tools at your disposal: magic and activism. To do this, you can make use of the knowledge of who preceded you in both areas.

Heksenmonument – pamflet met bijdragen van o.a. Susan Smit
Dit pamflet ondersteunt een Nationaal Heksenmonument en maakt de weg vrij voor eerherstel van alle slachtoffers én creëert bewustwording over de mechanismen van de heksenvervolging.
Witches’ Monument – pamphlet
This pamphlet supports a National Witches’ Monument and paves the way for the rehabilitation of all victims as well as creating awareness about the mechanisms of the persecution of witches.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2024
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.