Index – Beltane 2022

Deze artikelen staan in de editie Beltane 2022 van het kwartaalblad Wiccan Rede Online. These articles can be found in the Beltane 2022 edition of the quarterly magazine Wiccan Rede Online.

Nederlandse artikelen / Articles in Dutch

Redactioneel – Jana
De wereld zou verenigd moeten zijn in een poging om de ergste klimaatverandering tegen te houden. Misschien kunnen natuurreligies als inspiratie dienen.
Editorial
The world should be reunited in an attempt to stop the worst effects of climate change. Maybe nature religions can bring inspiration.

“Voor mij zijn magie en theater altijd verweven geweest” – Emily Carding in gesprek met Morgana
Morgana sprak met Emily Carding over onder meer Shakespeare, de elfenwereld, Hekate en de actualiteit. Het gesprek was in het Engels. Medeia bewerkte het als tekst voor onze Nederlandstalige lezers.
So potent art, an interview with Emily Carding – Morgana
Morgana spoke with Emily Carding about, amongst other things, Shakespeare, the world of the elves, Hekate and current affairs.

De wereld als moestuinYoeke
In de tuin, in de liefde: overal kunnen dingen verkeerd gaan, constateert Yoeke. Is het verstandig er dan maar van af te zien? Of moeten we het ondanks alles blijven proberen?
The world as allotment
In the garden, in love: things can go wrong, Yoeke concludes. Is it wise to not do things? Or should we try, no matter what?

Oud nieuws in de verjongingsketel, Beltane 2022 – Medeia
Dwalend door actualiteit en verleden kwam Medeia dit keer onder meer langs sterke verhalen, heilige palen, symbolische distels en een anti-world spray.
Old news rejuvenated, Beltane 2022
Wandering through current affairs and history, Medeia this time met tall stories, holy posts, symbolic thistles and an anti-world spray.

Volle maan van de havik – Loes
Loes moet loslaten, en dat is niet altijd even makkelijk. Loes mag loslaten, en dat geeft vrijheid.
Full Moon of the hawk
Loes has to let go, and that is not always easy. Loes is allowed to let go, and that gives freedom.

Articles in English / Engelse artikelen

So potent art, an interview with Emily Carding – Morgana
Morgana spoke with Emily Carding about, amongst other things, Shakespeare, the world of the elves, Hekate and current affairs.
“Voor mij zijn magie en theater altijd verweven geweest” – Emily Carding in gesprek met Morgana
Morgana sprak met Emily Carding over onder meer Shakespeare, de elfenwereld, de Hekate en de actualiteit. Het gesprek was in het Engels. Medeia bewerkte het als tekst voor onze Nederlandstalige lezers.

“Let there be peace and freedom” – Jana
Symbolizing union and interconnectedness by using the colours of national flags. In these times of war it is important to stay connected to the people in all countries. What better way to oppose war itself than by viewing every people on earth as equals, as relatives and friends?
Laat er vrede zijn en vrijheid
Eenheid symboliseren door het gebruik van de kleuren van nationale vlaggen. In deze tijden van oorlog is het belangrijk om verbonden te blijven met mensen in alle landen. Is er een betere manier om oorlog zelf te bestrijden dan door alle mensen op aarde als gelijk waardig te zien, en als verwanten en vrienden?

Editorial – Jana
The world should be reunited in an attempt to stop the worst effects of climate change. Maybe nature religions can bring inspiration.
Redactioneel

De wereld zou verenigd moeten zijn in een poging om de ergste klimaatverandering tegen te houden. Misschien kunnen natuurreligies als inspiratie dienen.

Recensies / reviews

Ruimte scheppen voor een nieuw begin – boek van Christine de Vries
Als heks leeft Serotia mee met de seizoenen en de jaargetijden, maar ook aan de vastentijd geeft ze met behulp van dit boek haar eigen invulling en wordt zich bewust van gewoonten en verslavingen.
Making room for a new start
As a Witch, Serotia lives with the seasons, but also – using this book – gives her own content to lent, becoming aware of her habits and addictions.

Kleurenpracht en kruidenkracht – boek van Marijke Eering en Marjanne Huising
Textielambachtsvrouw Marijke Eering en kruidenvakvrouw Marjanne Huising combineren plantaardig verven en kruidengeneeskunde in een boek vol recepten en inspirerende voorbeelden.
Colour splendour and herb power
Textile craftswoman Marijke Eering and herb specialist Marjanne Huising combine vegetable farbing and herbal healing in a book full of recipes and inspiring examples.

Wind – boek van Maja Kooistra
Na het geven van wetenschappelijke informatie over lucht en wind draait het boek een spirituele kant op en komen goden en pantheons ter sprake, maar ook wat wind en lucht voor jou als persoon betekenen.
Wind
After scientific information of air and wind, Maja Kooistra explores the spiritual side and mentions gods and pantheons, but also what wind and air can mean for the reader personally.

Spiegel van de Zodiak – 50 Divinatiekaarten van Anneliese Melens
De divinatiekaarten van ‘Spiegel van de zodiak’ hebben de astrologie als uitgangspunt. Het zijn kunstwerkjes op zich, en als je je erin verdiept hebt, kun je er prima mee werken.
Mirror of the Zodiac – 50 divination cards
The divination cards of this deck are based on astrology. They are each a small piece of art, and when you have familiarized yourself with them, they can work fine for you.

De wijsheid van de heks – boek van Susan Smit
Het boek bevat twaalf lessen die Susan leerde in twintig jaar heks-zijn en vooral hoe ze tot die inzichten is gekomen. Ze brengt persoonlijke ervaringen en wijsheden van anderen en magische wetten op zo’n manier, dat de lezer er ook baat bij heeft.
The wisdom of the Witch
This book contains twelve insights that 20 years of being a Witch taught Susan. She combines how she came to these insights, personal experiences and wisdom of other teachers and magical laws in such a way, that the reader can profit.

Wild Once – book by Vivianne Crowley
Vivianne Crowley invites the reader to places of wild magic, to experience what it is to open ourselves to the universe and to the myriad of energies that surround us.
Ooit wild
Vivianne Crowley nodigt de lezer uit om de plaatsen te bezoeken waar de wilde magie heerst, om te ervaren wat het is om onszelf open te stellen voor het universum, en voor de veelheid aan energieën die ons omringen.

The Witch’s Path – book by Thorn Mooney
This book was born out of ’those bumps that arise throughout a Witch’s life’ and is for everyone but the absolute beginner. It deals with the basics and with more complicated subjects and gives sound advise on four levels.
Het pad van de heks
Dit boek ontstond uit ‘hobbels op het heksenpad’ ofwel dingen die gebeuren in het leven van een heks, en is geschikt voor iedereen behalve de allereerste beginner. Het behandelt de basis en meer complexe onderwerpen, en geeft degelijk advies op vier niveaus.

The world of Stonehenge – book by Duncan Garrow and Neil Wilkin
Book accompanying the exhibition ‘The World of Stonehenge’ in London.
De wereld van Stonehenge
Boek ter begeleiding van de tentoonstelling ‘De wereld van Stonehenge’ in Londen.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2022
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.