Index – Imbolc 2017

Het thema ‘doorgeven’ komt tot uiting in de artikelen over hoe Sybil Leek de inspiratiebron was voor Thorn Nightwind; van Alder over geboorte, dood en inwijding; van Jana over hoe je iemand voorbereidt op heks worden en als je goed kijkt in meer van de artikelen in dit Imbolcnummer van Wiccan Rede Online.

The theme ‘passing on’ expresses itself in the articles of Thorn Nightwind, telling the impact Sybil Leek had on her life; the article of Alder on Birth, death and initiation; Jana’s article on how to prepare someone to become a Witch; and if you look closely, in some of the other articles in this Imbolc issue of Wiccan Rede Online too.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Wetenschappers ontdekken de bezielde natuur. Als we ons superieure mensbeeld overboord gooien, gaat er een hele wereld voor ons open.
Editorial
Scientists discover the animated nature. When we throw our superior view of mankind overboard, a complete new world unfolds before us.

Het toverstafje doorgeven: hoe leer je (iemand) een heks te worden? – Jana
Als je iemand opleidt in wicca, wat geef je dan door? Dit artikel focust niet zozeer op het doorgeven van de traditie, maar op hoe je mensen voorbereidt om deel te nemen aan de traditie.
Passing on the magic wand: how to teach someone / learn to become a Witch?
If you train someone in Wicca, what do you pass on? This article does not so much focus on passing on of the tradition, but on how to prepare people to take part in the tradition.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Imbolc 2017 – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: de nawerking van negentiende-eeuwse ideeën, een religieuze capuchon in de supermarkt, het afgeborduurde halsje aan Jezus’ jurk, en het Thatchertijdperk in de Harry Potter-boeken.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time: the after-effects of nineteenth century ideas, a religious hood in a supermarket, the embroidered neck of Jesus’ dress, and the Thatcher era in the Harry Potter books.

Volle maan van de Overstroming – Loes
Er is weer een jaar voorbij en Loes vraagt zich af welk oud patroon zo gewoon is geworden dat ze het niet meer ziet.
Full Moon of the Flood  / Inundation
Another year has passed and Loes wonders which pattern she has come to be so accustomed to, that she does not see it anymore.

Articles in English

My inspiration Sybil Leek – Thorn Nightwind
Seemingly unrelated subjects like how to meditate; how some forms of magic come instinctually; and how in nature, what seems to be the most simple is often the most profound, lead to the observation of the impact of Sybil Leek on Thorn Nightwinds life.
Mijn inspiratiebron: Sybil Leek
Ogenschijnlijk ongerelateerde onderwerpen zoals hoe te mediteren, hoe sommige vormen van magie instinctief bij je opkomen en hoe in de natuur wat het simpelst lijkt vaak het meeste diepgang heeft, leiden tot een beschouwing van de invloed die Sybil Leek heeft gehad op het leven van Thorn Nightwind.

Process and Spirit – Ian Elliott
You can switch a computer off, and later when you come back it will be ready to resume, even after a long time. Persons are not like that, nor are spirits.
Proces en geest
Je kunt een computer uitzetten en als je later terugkomt, is hij gereed om weer verder te gaan, ook na een lange tijd. Bij mensen werkt het niet zo, en ook niet bij geesten.

The Etruscans – Myth & Magic – Morgana
Before the Romans there was a civilisation in the heart of what we now call Italy. It was the Etruscans who influenced the Romans. Where did the Etruscans come from? How did they structure their society? Who were their deities? Morgana found some answers.
De Etrusken – mythen en magie
Vóór de Romeinen was er al een beschaving in het hart van wat we nu Italië noemen. Het waren de Etrusken die de Romeinen beïnvloedden. Waar kwamen de Etrusken vandaan? Hoe richtten ze hun samenleving in? Wie waren hun goden? Morgana vond een aantal antwoorden.

Birth, and Death, and Initiation in the Craft in the 21st Century – Alder
Birth and death are closely entwined and have a connection with Initiation. An experience that can only take place through first-hand experience, which is often mistaken for elitism.
Geboorte, dood en inwijding in de Craft in de 21e eeuw
Geboorte en dood zijn nauw met elkaar verweven en hebben een verband met inwijding. Die ervaring kan alleen worden beleefd vanuit de eerste hand, wat vaak wordt verward met elitisme.

Recensies / Reviews

Mythen moet je niet geloven!
Drie teksten uit de klassieke oudheid waarin wordt gezocht naar natuurlijke verklaringen voor bovennatuurlijke verschijnselen in een aantal Griekse mythen.
Do not believe in myths!
In three texts from the classical antiquity is searched for natural explanations of supernatural phenomena in Greek myths.

Natuur werkt! – boek door Judith Zadoks en Tini van de Wetering
De natuur kan een inspiratiebron zijn voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Dit boek beschrijft thema’s die in de natuur te vinden zijn en biedt een scala aan concrete werkvormen in en met de natuur.
Nature works! – book by Judith Zadoks and Tini van de Wetering
Describes themes that can be found in Nature and offers over fifty concrete methods to work in and with Nature.

Het hele jaar feesten – boek van Lisa Wade en Daan Rot
Wie de jaarfeesten in herfst en winter wil vieren met kinderen, vindt in dit boek praktische recepten en tips, inspirerend beschreven ervaringen en achtergronden van de feesten.
A year round of festivals – book by Lisa Wade and Daan Rot
Do you want to celebrate the Autumn and Winter festivals with children? This book offers practical recepies and tips, inspiring personal experiences and backgrounds of the festivals.

A Beautiful Resistance. The Fire is Here – Journal of Gods & Radicals
Contributors come from different backgrounds, work in different traditions and with different deities, and voice different opinions. Medeia points out articles that resonated with her.
Een prachtig verzet. Het vuur is hier – Tijdschrift van Gods & Radicals
Medewerkers komen van verschillende achtergronden, werken in verschillende tradities en met verschillende godheden, en formuleren verschillende meningen. Medeia wijst artikelen aan die in haar weerklank wekten.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2017
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.