Index Lughnasadh 2013

Welke artikelen staan er in dit nummer? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.
An overview of the articles in this edition. With a summary and translations of the summaries. 

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

Redactioneel – Jana
De meesten van ons zijn stadsheksen. Dat is juist de reden dat we ons zo aangetrokken voelen tot een natuurreligie. Hoeveel weten we van de landbouw en van oude oogstfeesten? En hoe vieren we zelf Lughnasadh?
Editorial
Most of us are city witches. That is why we feel attracted to a nature religion. But what do we know of farming and the old harvest customs? And how do we celebrate Lughnasadh?

De mythe van het tarantisme, deel 1 – Luna Verde
Tarantisme was een fenomeen van volksgeloof waardoor een oud religieus boerenritueel ontstond. Een slachtoffer zou gebeten zijn door een mythische spin, de taranta. Door het gif van het dier werd ze in een soort bezetenheid gebracht: alleen door middel van speciale muziek en door haar eigen dans kon zij bevrijd worden.
The myth of tarantism, part 1
Tarantism was a phenomenon of popular belief, that created an old religious farmers ritual. A victim was thought to be bitten by a mythical spider, the taranta. The poison brought her into a trance, that only special music and her own dance could liberate her from.

De mythe van het tarantisme, deel 2 – Luna Verde
Het vervolg op het eerste deel van het artikel over tarantisme behandelt het als antropologisch en cultuurverschijnsel.
The myth of tarantism, part 2
The sequel of part 1 treats tarantism as an anthropological and cultural phenomenon.

Het Middelpunt van de Cirkel III – Serge
In veel religies en in mythologische verhalen is er sprake van een god of de Held die zichzelf offert voor een verheven doel of goede zaak. Met een offer doe je vrijwillig afstand van iets wat dierbaar is.
The Centre of the Circle – III
In many religions and in mythological stories a god or hero offers himself for a sublime cause or good deed. A offer is giving up something that you cherish.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: een nieuw paganistisch pelgrimsoord, Crowley als kandidaat-god, verzonnen tradities, onsterfelijkheid, groenteruil en waarzeggen met bananen.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: a new Pagan pilgrimage site, Crowley as candidate-God, made up traditions, immortality, exchanging vegetables and divination with bananas.

Cassiopeia draait rond en rond en rond en … – Ishtar
Een dame met een spiegel doet Ishtar denken aan Cassiopeia, de Ethiopische koningin die een sterrenbeeld werd.
Cassiopeia turns round and round and round and …
A lady with a mirror reminds Ishtar of Cassiopeia, the Ethiopian queen who became a constellation.

Volle maan van de Speer – Loes
Tijdens deze maan is de speer onze richtingaanwijzer, die ons uitdaagt om ons innerlijk vuur te richten. Deze speer kán ons onoverwinnelijk maken, mits we ons doel goed voor ogen hebben.
Full moon of the Spear
During this moon the spear is our direction indicatot, that challenges us to direct our inner fire. This spear can make us invincible, provided we keep our aim in sight.

Natuurreligie en natuurtalent – Bliss & Jana
In wicca vieren we het begin en hoogtepunt van elk seizoen. Maar laat je je leiden door de kalender of door de natuur? Wat voor type je ook bent, je kunt je gevoeligheid voor de natuur ontwikkelen.
Nature religion and natural talents
In wicca we celebrate the beginnings and peaks of the seasons. But who guides us: the calendar or nature? Whatever type of person you are, you can develop your sense for nature.

Oogstfeest – Odette
Odette bezingt het oogstfeest, thema van Lughnasadh, in dit gedicht.
Harvest feast
Odettes poem celebrates the harvest, theme of Lughnasadh.

Dus jij bent een heks – Column Yoeke Nagel
“Dus jij bent een heks,” zegt de Leuke Man op het terras. Hoe ik tijdens mijn vakantie in de problemen kwam en de billen van Baobo zag tijdens mijn worsteling met woorden.
So you are a witch?
“So you are a witch,” says the Cute Man on the terrace. How I got in trouble during my holiday and saw Baobo’s buttocks while struggling with words.

Terug van weggeweest: de agenda-onderdelen  – door Morgana
Arachne’s Web
Heksencafés,  moots en meets
Interessante adressen
Moons, Sabbats & Esbats
Back again: the pages on adresses and events. 

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

The Green Man and the Green Woman, part 1 – Ko & Joke Lankester
It is one of the mysteries of life that a foliate figure confronts us when we visit museums, churches or palaces. Since 1989 we have been fascinated by this enigmatic character, watching out for him on our trips all over Europe.
De Groene Man en de Groene Vrouw, deel 1
Het is een van de mysterieën des levens dat we steeds een gebladerde figuur tegenkomen in musea, kerken en paleizen. Sinds 1989 zijn we gefascineerd door deze raadselachtige figuur, en kijken we naar hem uit tijdens onze reizen in heel Europa.

The Green Man and the Green Woman, part 2 – Ko & Joke Lankester
The second part of this article depicts more recent occurances of the Green Man and the Green Woman.
De Groene Man en de Groene Vrouw, deel 2
Het tweede deel van dit artikel vertoont recentere verschijningen van de Groene Man en de Groene Vrouw.

Interview with David Rankine 1 – author
Slightly abridged version of the interview in The Wiccan/Pagan Times in 2002. David Rankine talks about his backgrounds and his experiences in and his ideas on Wicca and magick.
Interview met David Rankine 1
Enigszins aangepaste versie van het interview in The Wiccan / Pagan Times in 2002. David Rankine spreekt over zijn achtergrond en zijn ervaringen, en over zijn ideeën over wicca en magie.

Interview with David Rankine 2 – Morgana
David Rankine talked about ‘The Grimoire Tradition’ at the PFI Netherlands conference in April 2013. It was lovely to catch up with him and talk more about his recent work and some of the books he has worked on.
Interview met David Rankine 2
David Rankine sprak over ‘De traditie van de grimoires’ op de PFI-conferentie in Nederland in april. Het was goed om met hem bij te praten en uitgebreider met hem te spreken over zijn recente werk en enkele van de boeken waaraan hij heeft gewerkt.

Blue plaque unveiled to honour Doreen Valiente – Lucya Starza
This year’s Summer Solstice was a momentous day in the history of Wicca. On Friday 21 June, 2013, a Blue Plaque was unveiled to commemorate Doreen Valiente.
Blauwe gedenkplaat onthuld ter ere van Doreen Valiente
Dit jaar Midzomer was een memorabele dag in de wiccageschiedenis. Op vrijdag 21 juni 2013 werd een blauwe gedenkplaat onthuld om Doreen Valiente te herdenken.

Crann Tara – Diane Narraway
Saor Patrol and The Dolmen are both well-established bands playing their own style of rebel folk rock. On this album they collaborate.
Crann Tara
Saor Patrol en The Dolmen zijn beide gerenommeerde bands die hun eigen stijl van rebelse folk rock spelen. Op dit album werken ze samen.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Witte wieven en elven, boek door Ruud Borman
Ruud Borman hoorde verhalen over de witte wieven toen hij als kind bij zijn grootouders logeerde. Als archeoloog ging hij op zoek naar de oorsprong en betekenis van deze vertellingen.
White/wise women and elves
Ruud Borman heard stories about the white/wise women when he spent time with his grandparents as a child. When he became an archeologist, he started to search for the origin and meaning of these stories.

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

The Gypsy Palace Tarot – deck by Nora Huszka
The cards in this Gypsy Palace Tarot have extremely vivid colors. The symbolism differs from other decks. Artist Nora Huszka provides information on her website and on a video.
Zigeunerpaleistarot – kaartenset door Nora Huszka
De kaarten in deze Tarot zijn zeer levendig van kleur. De symboliek is anders dan bij andere sets. Kunstenares Nora Huszka verschaft informatie op haar website en via een video.

Schädelkult – book by Alfried Wieczorek and Wilfried Rosendahl
(editors)
This is the catalogue/museum edition from the amazing exhibition ‘Schädelkult – Mythos und kult um das Haupt des Menschen’ which was held in the LWL -Museum für Archäologie, Westfälisches Landesmuseum, Herne.
Schedelcultus – boek doorAlfried Wieczorek and Wilfried Rosendahl (redactie)
Dit is de catalogus / museumeditie van de verbazingwekkende expositie ‘Schädelkult – Mythos und kult um das Haupt des Menschen’ die werd gehouden in het LWL – Museum voor Archeologie, Westfälisches Landesmuseum, Herne.

Angels at your Doorstep, Book One – Elemental Angels – book by
Joseph Wolf
Angels are popular. Not because angelic beings just pop up from nowhere without any form of invitation and will put everything right in our lives.
Engelen op je drempel, boek 1, elementale engelen
Engelen zijn populair. Niet omdat engelachtige wezens zomaar tevoorschijn komen zonder uitnodiging en zomaar alles in orde brengen in je leven.

The Whole Elephant Revealed – book by Marja de Vries
Marja explores the essence of Universal Truth. She explores the 7 laws from many different perspectives, from the ‘pure’ scientific to the more mystical, intuitive approach of shamans, witches and folk magicians.
De hele olifant in beeld
Marja verkent de essentie van de Universele Waarheid. Ze verkent de zeven wetten vanuit veel verschillende perspectieven, van het ‘puur’ wetenschappelijke tot de meer mystieke, intuïtieve benadering van sjamanen, heksen en volksmagiërs.

Dr. Dee and the Dark Venus – book by Robin E. Cousins
This grimoire includes a facsimile of the original manuscript in full with the Latin transcription, the English translation and a detailed examination of this medieval masterpiece.
Dr. Dee en de Donkere Venus
Deze grimoire bevat onder meer een facsimile van het volledige originele manuscript met de Latijnse transcriptie, de Engelse vertaling en een gedetailleerd onderzoek naar dit middeleeuwse meesterwerk.

From Aphrodite to Melusine – book by Matteo Campagnolo &
Marielle Martiniati-Reber
This book is a collection of talks on Cyprian history, held during the exhibition ‘From Aphrodite to Melusine. Reflections on the Archaeology and the History of Cyprus’ at the Geneva Musee d’Art et Histoire.
Van Afrodite tot Melusine
Dit boek is een verzameling van lezingen over de Cypriotische geschiedenis, gehouden tijdens de tentoonstelling ´Van Afrodite tot Melusine. Beschouwingen over de archeologie en geschiedenis van Cyprus´ in het Geneefse Museum van Kunst en Geschiedenis.

Magick Without Peers – book by Ariadne Rainbird & David Rankine
Experienced witches Ariadne and David have found out from hard experience the pitfalls which can arise on the path. They present a manual which can certainly help one to become more aware of the pitfalls.
Magie zonder gelijken
Ariadne en Davis zijn ervaren heksen die door schade en schande de valkuilen hebben leren kennen op het pad. Dit handboek kan je bewuster maken van die valkuilen.

Bilingual/tweetalig:

Webwegwijzer – Lughnasadh 2013
Interessante websites die we verzamelden voor de lezer. Websites that might interest our readers.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.