Index – Imbolc 2015

Welke artikelen staan er in het Imbolcnummer van Wiccan Rede Online? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this edition. With summaries and translations of the summaries.

Wiccan Rede Online is de digitale voortzetting van het Nederlands/Engelse Wiccan Rede dat dertig jaar lang de wereld van wicca en hekserij in kaart bracht als papieren tijdschrift.

Wiccan Rede Online is the digital sequel of the Dutch/English magazine Wiccan Rede that for 30 years recorded the world of Wicca and Witchcraft on paper.

Redactioneel
We zijn laat met dit nummer, maar onder de oppervlakte borrelt er van alles.
Editorial
This issue is late, but under the surface a lot of things happen.

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

‘Het gaat eigenlijk om verbinding’ – Jana
Bo de Zwaan is begonnen bij de Dianics en werd later actief in gemengde groepen. Ze vertelt wat wicca voor haar betekent, wat het haar gebracht heeft en hoe ze de toekomst van wicca voor zich ziet.
‘It is all about connection’
Bo de Zwaan started with the Dianics and later became active in mixed groups. She talks about what Wicca means to her, what it has brought her, and how she imagines the future of Wicca.

Het middelpunt van de cirkel deel IX – Serge van Heel
Imbolc is een feest van belofte. De belofte van een nieuw voorjaar en de hoop op betere en warmere tijden! Serge is druk geweest met het schrijven van zijn afstudeerthese voor de opleiding analytische therapie.
The Centre of the Circle IX
Imbolc is a feast of promise. The promise of a new Spring and the hope for better and warmer times. Serge has been busy writing his thesis for the analytical therapy training.

Volle maan van de Overstroming – Loes
De maan van de Reebok vraagt ons of we in onszelf blijven geloven ook als het tegen zit. Of je aan je idealen vast kan houden, ook als het niet haalbaar lijkt. Laat je je op je kop zitten door je eigen angsten en onzekerheden? Of recht je je rug en ga je met de gratie van de Reebok de toekomst tegemoet?
Full Moon of the Inundation
The moon of the roebuck asks us whether we keep believing in ourselves when luck is against us. Do we hold on to our ideals when they seem unfeasible? Or do we straighten our back and confront the future with the grace of the roebuck?

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: historische en hedendaagse angst voor heksen, Zwarte Klaas en de midwintermonsters, en de terugkeer van een prehistorische god als natuurbeschermer.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: historical and contemporary fear of witches, Black Santa and the Midwinter monsters, and the returning of a prehistorical god as nature protector.

Waarom? Van brood op de plank naar wereldvrede – Yoeke
Je komt pas tot de essentie van dingen als je op zoek gaat naar het waarom.
Why? From earning one’s livelihood to world peace
You only get to the essence once you start looking for the ‘why’.

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

Tales of Anatolia – Morgana
In part 2 Morgana will be looking at the Hittite capital of Hattusha in greater detail.
Verhalen van Anatolië
In deel 2 gaat Morgana dieper in op de Hittitische hoofdstad Hattusa.

Persecution, Ancient and Modern – Julia Phillips
The stereotype of the witch is false and yet how powerful and enduring this stereotype has proven to be. We are discussing persecution in this talk, and how persecution is manifested. For those who forget history are doomed to repeat it.
Vervolging, vroeger en nu
Het stereotype van de heks is onjuist, maar hoe krachtig en blijvend is dit sterotype gebleken. Deze lezing gaat over vervolging, en hoe die zich manifesteert. Want degenen die de geschiedenis vergeten, zijn gedoemd die te herhalen.

Saint Agatha – Alder Lyncurium
In the Basque Country – even though St. Brigid is present as well – the attention in the first period of Spring is focused on Saint Agatha, patroness of the Basque Country.
Sint Agatha
Hoewel Sint Brigit er wel bekend is, gaat de aandacht in Baskenland in het vroege voorjaar vooral uit naar Sint Agatha, de beschermheilige van het Baskenland.

Cyber-psi: A Potential for Exploration – by Deb Snavely
My path to Paganism is solidly based on my experiences, which included events for which I had no better label than ‘psychic’. Scientific research hesitates to delve into this kind of phenomena. But I experienced remarkable things in online communities.
Digi-psi, een potentieel om te onderzoeken
Deb Snavely kwam naar het paganisme met al een aantal ervaringen die ze niet anders dan ‘paranormaal’ kan duiden. De wetenschap is er huiverig voor dit soort fenomenen te onderzoeken, maar in online groepen heeft ze opmerkelijke dingen ervaren.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Heidense hekserij – boek van Jack Stoop
Jack Stoop geeft op een heel eigen wijze vorm aan hekserij. Hij baseert zijn rituelen op verschillende westerse en oosterse tradities en technieken. In zijn heksenketel vermengt hij dit allemaal tot een smakelijk en effectief brouwsel, en schrijft daar beeldend en begrijpelijk over.
Pagan Witchcraft
Jack Stoop bases his rituals on various Western and Eastern traditions and techniques, and combines these in his cauldron to a tasty and effective brew. He writes about it in an expressive and understandable way.

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

Bull of Heaven – book by Michael Lloyd
The book deals with the life of Eddie Buczynski; the development of the Pagan community in the New York area during the 70’s and 80’s and the general social changes related to the LGBTQAI+ community in the United States during the same time frame.
Stier des hemels
Dit boek gaat over het leven van Eddie Buczynski; de ontwikkeling van de paganistische gemeenschap rondom New York in de jaren ’70 en ’80 en de maatschappelijke veranderingen in de LGBTQIA-gemeenschap in de VS in dezelfde periode.

Children of Cain. A Study of Modern Traditional Witches – book by Michael Howard
The abolition of the Witchcraft Act in 1951 not only brought Wicca into the light, but several other traditions of witchcraft surfaced. Michael Howard with this volume presents seven traditions, their history, the tools they use, their ways of using magic, performing rituals and so forth.
Kinderen van Kaïn. Een onderzoek naar moderne traditionele heksen
Na het afschaffen van de wet tegen hekserij in Engeland in 1951 kwam niet alleen wicca aan het licht, maar ook verschillende andere tradities van hekserij. Mike Howard beschrijft zeven tradities, hun geschiedenis, de instrumenten die ze gebruiken, hun manieren van magie bedrijven, rituelen uitvoeren, enz.

Essays in Contemporary Paganism – anthology edited by Trevor Greenfield
Twelve Pagan writers from across the globe wrote an essay about a contemporary theme. Varying from parenting to polytheism, from mysticism to the internet, and from being a Pagan in urban London to the sacred landscapes of Australia.
Essays over eigentijds paganisme – bundel samengesteld door Trevor Greenfield
Twaalf paganistische schrijvers van over de hele wereld schreven een essay over een hedendaags thema. Variërend van ouderschap tot polytheïsme, van mystiek tot internet, en van heidendom in stedelijk Londen tot de heilige landschappen van Australië.

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets
The pages on adresses and events.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.