Index – Imbolc 2021

In deze editie van Wiccan Rede Online weer twee artikelen die zonder corona niet tot stand waren gekomen: Yoeke’s column over de spirituele lessen die ze leerde, en Lothanna’s artikel over het vieren van de jaarfeesten in lockdown. Loes liep een vollemaanwandeling en Medeia sprokkelde een special bij elkaar over bomen en hun ‘sociale netwerken’. Verder in dit nummer aandacht voor een kalender van vele jaren terug en een alfabet dat ook al een paar honderd jaar oud is. In het Engels een artikel over Bulgaarse voorjaarstradities en verder natuurlijk besprekingen van boeken en een cd.

Artikelen in het Nederlands / Articles in Dutch

Redactioneel – Jana
In lockdown, met een avondklok, kun je niet even met de bezem eropuit. Wat kan er nog wel?
Editorial
In lockdown, with a curfew, you can’t go out on the broom. What is still possible?

Ogham, magisch Keltisch alfabet – Flierefluiter
Over de achtergrond van het ogham-alfabet en het gebruik ervan bij divinatie en in magisch werk.
Ogham, magical Celtic alphabet
On the background of the Ogham alphabet and it’s use in divination and magic.

De Hemelschijf van Nebra – Nathalie Cue Gomez
De Hemelschijf van Nebra is een van de meest fascinerende archeologische vondsten van de laatste jaren. Zijn hedendaagse geschiedenis dateert slechts vanaf 19 jaar geleden, maar de oorsprong van de schijf brengt ons vele eeuwen terug in de tijd.
The Sky-Disc of Nebra
The Sky-Disc of Nebra is one of the most fascinating archeological finds of recent years. Its contemporary history dates only from 19 years ago, but its origins bring us many ages back in time.

Coronatijd. Dezelfde tuin, maar hoger – Yoeke
Yoeke deelt acht spirituele lessen die ze leerde van ‘het C-gebeuren’.
Corona time. Same garden, but higher
Yoeke shares eight spiritual lessons she learned from (everything around) Covid-19.

Lente in lockdown – Lothanna
Straks komt de lente er weer aan. Hoe kun je je voorbereiden op het vieren van de jaarfeesten in lockdown? Lothanna geeft tips.
Spring in lockdown
Spring is coming. How to prepare for celebrating the seasonal festivals in lockdown? Tips from Lothanna.

Volle maan van de overstroming – Loes
Loes liep haar vollemaanwandeling aan de vooravond van een storm, en ging op zoek naar verbinding.
Full Moon of the Flood
Loes walked her full-moon-walk on the eve of a storm, and looked for connection.

Oud nieuws in de verjongingsketel: Door de bomen het bos leren zien – Medeia
Medeia’s keuze uit de media van de afgelopen periode. Van hulpkoortsbomen met mondkapjes tot een sprekend oerwoud, langs schimmels en schilderijen.
Old news rejuvenated: Learning to see the wood through the trees
Medeia’s choice from the recent media. From assistant-fever-trees with mouth masks to a talking jungle, via fungi and forest paintings.

Een kort interview met Joke Lankester over de Lankester boekencollectie – Lothanna
Joke Lankester vindt het belangrijk dat de boeken van haar en Ko Lankester beschikbaar blijven voor geïnteresseerden en daarom worden ze nu als gratis download in pdf aangeboden.
A short interview with Joke Lankester on the Lankester book collection
Joke Lankester finds it important that books by her and Ko Lankester are still available for interested people, so the books are now downloadable for free as pdf.

Articles in English / Artikelen in het Engels

Wandering Bishops, Landed Bishops and Initiated Brothers – Martin Krogh-Poulsen
The apostolic bishop lineages have had an influence on the occult sub-culture.
Wandelende bisschoppen, aangekomen bisschoppen en ingewijde broeders
De afstammingsreeksen van apostolische bisschoppen hebben invloed gehad op de occulte subcultuur.

Spring festivities: A look at the Easter Egg decorations (Bulgaria) – Israfela
In the Bulgarian folklore, spring traditions have an important role. Decorated, coloured eggs date back to pre-Christian times.
Voorjaarsfeesten: een kijkje op de paasei-decoraties (Bulgarije)
In de Bulgaarse folklore spelen voorjaarstradities een belangrijke rol. Versierde en gekleurde eieren zijn er al sinds voorchristelijke tijden.

Classic books: The discouverie of Witchcraft – book by Reginald Scot (1584)
How a book denying the existence of witches, that was refuted at its time of publication, came to be a handbook for stage magicians and a grimoire for other magicians and witches.
Klassieke boeken: Ontdecking van tovery, boek van Reginald Scot (1584)
Hoe een boek dat het bestaan van heksen ontkent, en dat omstreden was toen het uitkwam, een handboek werd voor goochelaars en een grimoire voor magiërs en heksen.

Reviews / Recensies

Wicca and the Christian heritage. Ritual, sex and magic – book by Joanne Pearson
‘Wicca and the Christian Heritage’ has explored an aspect of Wicca’s history that has been disregarded, unacknowledged or ignored.
Wicca en de christelijke erfenis. Rituelen, seks en magie
Dit boek verkent een aspect van de geschiedenis van wicca dat over het hoofd is gezien, is ontkend of veronachtzaamd.

Pagan and Witch Elders of the World : Past and Present – book by Tamara Von Forslun
Ranging from the 13th Century to the present day Tamara has included many famous and not-so-famous people in the world of magicians, witches, pagans, adepts and occultists.
Voorgangers in paganisme en hekserij over de hele wereld, in verleden en heden
Tamara noemt veel bekende en niet-zo-bekende mensen uit de wereld van magiërs, heksen, paganisten, meesters en occultisten, van de dertiende eeuw tot nu.

A practical guide to Pagan priesthood. Community leadership and vocation – book by Lora O’Brien
What does it mean to be a Pagan priest? This book provides support, guidance, and resources to build your skill set, leadership qualities, awareness, and commitment, to be a good one.
Een praktische gids voor paganistisch priesterschap. Leiderschap van de gemeenschap en roeping
Wat betekent het om een paganistische priester te zijn? Dit boek geeft ondersteuning en wijst de weg om je eigen vaardigheden, leiderschapskwaliteiten, bewustzijn en betrokkenheid te vergroten, om een goede priester te zijn.

The once and future witches – book by Alix E. Harrow
Witchcraft, and the suffragette movement combined in a story about three sisters.
De heksen van ooit en in de toekomst
Hekserij en de beweging voor vrouwenkiesrecht gecombineerd in een verhaal over drie zussen.

Hex Life. Wicked new tales of witchery – book edited by Christopher Golden and Rachel Autumn Deering
Anthology of short stories involving witches, written by women.
Heksenlevens. Nieuwe verdorven verhalen over toverij
Bundel van korte verhalen waarin heksen voorkomen, geschreven door vrouwen.

‘Book of Shadows’ – cd door Trobar de Morte
De Paganfolkgroep uit Barcelona bracht een album uit met de titel ‘Book of Shadows’. Dat moet menig heks toch aanspreken! Maar is het ook wat? En hoe klinkt het?
‘Book of Shadows’ – cd by Trobar de Morte
The Pagan folk band from Barcelona released an album with the title ‘Book of Shadows’. That must appeal to many witches! But is it any good? How does it sound?

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2021
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.