Index Imbolc 2013

Inhoud Wiccan Rede Online Imbolc 2013

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

Redactioneel Imbolc 2013 – Jana
Vele eeuwen lang waren er geen andere medicijnen dan kruiden, kruidenpreparaten, zalfjes en drankjes waarin de werkzame stoffen in planten de hoofdrol of minstens een belangrijke bijrol hadden in de genezing. De moderne farmaceutische industrie kijkt echter neer op die ‘ouderwetse’ kruidengenezers. De Codex Alimentarius beschermt de consument tegen ongefundeerde claims. Maar hoe pakt die richtlijn in de praktijk uit? Blijft kennis over ‘alternatieve’ producten nog wel beschikbaar?
Editorial
For many centuries there were no other medicines than herbs and herbal remedies: plants played a major part in healing. The contemporal pharmaceutical industry looks down upon the herbal healers of old. The Codex Alimentarius protects the consumer against unfunded claims. But how does this guideline work in the daily practice? Will knowledge about ‘alternative’ products remain avaliable?

Het pad naar de inwijding – Bliss
Imbolc is de tijd van geboorte, een nieuw begin en initiatie, het is de donkere periode waar alles naar binnen is gekeerd. Vier mensen aan het woord over hun ervaringen op het heksenpad.
The path towards initiation
Imbolc is the time of birth, new beginnings and initiation. It is the dark period, in which everything is turned inwards. For people speak about their experiences on the path of Witchcraft.

Het Middelpunt van de Cirkel – 1 – Serge van Heel
Waarom is de Jungiaanse psychologie zo interessant voor heksen en paganisten? En wat is de betekenis van deze periode rond Imbolc?
The Centre of the Circle – 1
Why is Jungian psychology as interesting for Witches and Pagans? What does this period around Imbolc mean?

Placebo’s, nocebo’s en het schulddenken, 2 – Hagetessa
We willen niet gefopt worden, ook al doet het ons goed.  Maar iedereen wil zo snel mogelijk beter worden met zo min mogelijk bijwerkingen. En onze geest kan daar blijkbaar een (grote) rol in spelen.
Placebos, nocebos and blaim-thinking
We do not want to be fooled, even if it does us good. But everyone wants to get better as soon as possible, with as little side effects as possible. And apparently our mind can play a (large) role in this.

De kale maanden – Jana
December is een maand vol feestelijkheden, niet alleen binnen het paganisme maar in heel de westerse samenleving. Zodra de vuurwerkdampen zijn opgetrokken en de boom het huis uit is, is het echter ineens heel kaal. Welke symbolen kan ik op mijn altaar zetten? Wat betekent deze periode eigenlijk?
The bare months
December is full of festivities, not only in Paganism but in Western society in general. Once the fireworks are over and the tree is thrown out of the house, everything looks bare. What symbols can I put on my altar? What does this period mean?

Maanwandeling Imbolc 2012 – Loes
Het thema van de Volle Maan van de Overstroming is  “Welk oud patroon is zó gewoon geworden dat je het niet meer ziet?” en daar is inzicht in je eigen geschiedenis voor nodig.
Full Moon walk Imbolc 2012
The theme of the Full Moon of the Flood is ‘What old pattern has become as normal that you do not see it anymore?’ and therefore you need insight in your personal history.

Imbolc: creatieve stilte – Yoeke
“Je bedenkt waar je het over wilt hebben en wat je daar over zou kunnen zeggen. Vervolgens sla je je laptop dicht en je gaat iets anders doen. Liefst een paar dagen. Ik noem dat Creatieve Stilte.”
Imbolc: creative silence
“You think of what you want to talk about, and what you would be able to say about it. Then you close your laptop and do something else. For a few days, preferably. I call that Creative Silence.”

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Imbolc 2013 – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: de wereld die niet verging, winterse lichtfeesten en hun schaduwkant, paranormaal politiewerk en de jod van Toonder.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: the world that did not perish, wintery feasts of lights and their shadow sides, paranormal policing and Marten Toonder’s yod.

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

Slavic Winter Solstice Festival – Koliada! – Gwiddon Harveston, Yggeld and Veledor
It is cold and snowy outside, the days are getting shorter and shorter, and the nights are getting longer. Darkness slowly creeps into the hearts of men. Nature itself is eagerly waiting for the final break, yearning for renewal, for the next turn of the wheel…
Het Slavische Midwinterfeest Koliada
Het is koud en besneeuwd buiten, de dagen worden korter en korter, en de nachten worden langer. Het donker kruipt in de harten van de mensen. De natuur zelf wacht ongeduldig op de uiteindelijke omslag, verlangend naar vernieuwing, naar de volgende wending van het wiel...

Interview with Georgi Mishev – Kenn Payne
Interview with Georgi Mishev, author of ‘Thracian Magic: past & present’ about his relation with the Goddess in Bulgaria.
Interview met Georgi Mishev
Interview met Georgi Mishev, de schrijver van ‘Thracische magie in verleden en heden’, over zijn relatie met de Godin in Bulgarije.

A Witch Abroad – Sophia Boann
How to connect with the land that you move into? In this particular case: how Boann came to know Ireland.
Een heks in het buitenland
Hoe kun je je verbinden met het land waarheen je verhuisd bent? In dit geval: hoe Boann Ierland leerde kennen.

Imbolc – Odette 
Poem about the early signs of Spring.
Imbolc
Gedicht over de eerste tekenen van de lente.

Websites Imbolc 2013
Interessante websites die we verzamelden voor de lezer.
Websites that might interest our readers.

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

Phoenix – music by Jyoti Verhoeff 
What happens when you put Tori Amos, Yann Tiersen and two beautiful fairy-like ladies in a blender? Exactly: a fantastic combination of female voices, haunting cello, interesting melodies and magical compositions.
Wat gebeurt er als je Tori Amos, Yann Tiersen en twee prachtige, elfachtige dames in een blender doet? Precies: een fantastische combinatie van vrouwenstemmen, spookachtige cello, interessante melodieën en magische composities.

A Druids Tale – book by Cat Treadwell
A book filled with contemplations, memories, funny moments and serious reflections about Druidry.
Een boek vol beschouwingen, herinneringen, grappige momenten en serieuze bespiegelingen over Druidry.

Wytchlord – new CD from The Dolmen 
The latest album from rebel folk band The Dolmen is nothing short of breath-taking. Whilst this album is most definitely pagan, it is a far cry from the Pagan albums we have become used to.
Het nieuwste album van de rebelse folkband The Dolmen is niets minder dan adembenemend. Hoewel dit album ontegenzeggelijk ‘pagan’ is, is het ver verwijderd van de paganistische albums waaraan we gewend zijn geraakt.

Thracian Magic – past & present – book by Georgi Mishev
A review of the book Thracian Magic – past & present, and a visit to Starosel.
Recensie van het boek Thracische magie in verleden en heden, en een bezoek aan Starosel.

A Ceremony for Every Occassion – book by Siusaidh Ceanadach
Ceremonies for the seasonal festivals, and for Rites of Passage: baby namings, handfastings and funeral ceremonies.
Ceremonieën voor de seizoensfeesten en voor ‘rites of passage’: babynaamgevingen, handvastingen en begrafenisrituelen.

The Treasure of the Silver Web – book by Marian Green
Marian Green is well known for her many books on folklore, occult philosophy, modern magic and Witchcraft, but it is a surprise to find a novel from her hand.
Marian Green is bekend om haar vele boeken over folklore, occulte filosofie, moderne magie en hekserij, maar het is verrassend om van haar deze novelle aan te treffen: De schat van het zilveren web.

A Practical Guide to Irish Spirituality – book by Lora O’Brien 
A book for people who are looking for honest and responsible guidance as they walk their path of Irish magic, spirituality, or heritage. Who would like to begin the journey of retrieving or re-creating your own personalised modern system of Irish magic, connection and spiritual practice.
Een praktische gids over Ierse spiritualiteit
Een boek voor mensen die op zoek zijn naar eerlijke en verantwoordelijke begeleiding op hun pad van Ierse magie, spiritualiteit en erfgoed. Voor wie de reis wil beginnen naar het terugvinden of herscheppen van een eigen, gepersonaliseerd systeem van Ierse magie, verbintenis en spirituele praktijk.

Walking the Tides – book by Nigel G. Pearson
This book gives the reader an overview of the great rhythmic tides and flows of energy that animate the Land throughout the year and the natural happenings that occur along the way.
‘Wandelen met de Getijden’ geeft de lezer een overzicht van de grote ritmische getijden en stromingen van energie die het Land door het jaar heen bezielen en de natuurlijke gebeurtenissen die plaatsvinden onderweg.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Terugkeer naar het leven – boek van Joanna Macy & Molly Young Brown
Dit boek is bestemd voor begeleiders van groepen, die op een specifieke manier mensen willen begeleiden die pijn hebben vanwege de industriële groeimaatschappij en de uitwassen daarvan, gericht op een ommekeer.
Coming back to life. This book is meant for trainers of The Work That Reconnects, helping people who suffer from the industrial growth society, aiming for the Great Turning.

Hekserij een kort overzicht – boek van Malcolm Gaskill 
In een compacte pocket wordt een overzicht gegeven van heel veel wetenschappelijke publicaties over hekserij, met name in het vakgebied van de geschiedenis.
In this compact book an overview is given of lots of scientific studies on witchcraft, mainly in the field of history.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.