Index Beltane 2016

Themanummer over creativiteit. Melusine liet haar dochter op een speelse manier kennismaken met het element water. We ontvingen recepten voor meiwijn en maankoekjes. Rhianne vertelt hoe zij creatief omgaat met regels. Anne schreef een scheppingsmythe. Jana biedt tips om muziek en spel te gebruiken in je ritueel of jaarfeest. En Morgana geeft haar visie op creativiteit als een proces van ontwaken.

Welke artikelen staan er in het Imbolcnummer 2016 van Wiccan Rede Online? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this Imbolc edition. With summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Korte inleiding van dit themanummer over creativiteit.
Editorial
Short introduction of this theme issue about creativity.

Kinderpathworking voor het element ‘Water’ – Melusine, ingeleid door Medeia
Om haar dochter op een speelse manier kennis te laten maken met het element ‘water’, schreef Melusine deze geleide visualisatie. Het meisje vond het erg leuk en leefde zich helemaal in in het verhaal.
Childrens pathworking for the element ‘Water’
To let her daughter, in a playful way, get acquainted with the element ‘water’, Melusine wrote this guided visualisation. The girl liked it very much and imagined herself in the story.

Creatief met regels – Rhianne
Rhianne wil met haar visie op regels en hoe zij daar mee omgaat de lezers inspireren om over hun eigen regels na te denken.
Creative with rules
Rhianne wants to inspire the reader with her vision on rules and how she applies them.

Scheppingsmythe – Anne
In het begin was er een lichtpunt. Zó’n fel, stralend punt dat het voor een menselijk oog niet waarneembaar zou zijn geweest – maar menselijke ogen waren er toen nog niet. Het lichtpunt groeide uit tot een stralende lichtbol, absoluut schitterend, en kende qua verschijningsvorm haar gelijke niet – er was ook nog niets anders.
Creation myth
In the beginning there was a luminous point. So bright and radiant that it would not have been visible to the human eye – but there were no human eyes at that time. The luminous point grew to become a radiant sphere of light, absolutely brilliant, and did not know its equal – but then nothing else existed yet.

Spelen met rituelen – Jana
Feest vier je samen. In de coven, met vrienden of met familie. Daar hoort lekker eten en drinken bij, en muziek en spel. Componeer je eigen chants, of maak gebruik van bestaande liedjes en spellen. Dit artikel geeft je tips die je zelf kunt toepassen in een ritueel of feest.
Play with rituals
Feasts are celebrated together. In the coven, with friends or family. With good food and drinks, and with music and games. Compose your own chants, or make use of existing songs and games. This article gives tips to apply in your own ritual or feast.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: Drenten in een hokje, archeologische dassen, weerwolven met een aardappelzak, serieuze en minder serieuze vervloekingen, en zegeningen van Finse paasheksjes.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: Drenths in a compartment, archeological badgers, werewolves with a potato sack, serious and less serious curses, and blessings by Finnish Easter witches.

Volle maan van de havik 2015 – Loes
Loes vraagt zich onder andere af: De weg naar binnen, de zoektocht naar jezelf… zou die het onbegrip en de haat in de wereld kunnen stoppen?
Full Moon of the Hawk 2015
Loes wonders among other things: Could the road inwards, the quest for oneself, stop the incomprehension and hatred in the world?

Smeerwortel – Anne
Smeerwortel is verzachtend en pijnstillend. Anne vertelt waar je de plant kunt vinden en hoe je er een tinctuur van maakt.
Common comfrey
Common comfrey works mitigating and soothing. Anne tells where to find the plant, and how to make a tincture with it.

Articles in English

On the Art of being Creative – Morgana
Creativity is a process of waking up, more than a process of making. It is a way of connecting oneself with the forces of nature, and learning to understand these.
Over de Kunst om Creatief te zijn
Creativiteit is een proces van ontwaken, meer nog dan een proces van maken. Het is een manier om je met de natuurkrachten te verbinden en deze te leren begrijpen.

The Coming Forth of Babalon – Emma Doeve
The resurgence of Babalon – a goddess of female empowerment – came to be known initially through men. At the present time, some women actively involve themselves with the Babalon Current.
Het tevoorschijnkomen van Babalon
De opleving van Babalon – een godin van vrouwelijke kracht – kwam eerst door mannen tot ons. Nu zijn er ook vrouwen betrokken bij de Babalonstroming.

Evolution of Being – Nemain Cwmbran
Nemain reevaluates her name, and ponders on the meaning of Beltane.
Evalutatie van het zijn
Nemain heroverweegt haar naam, en mijmert over de betekenis van Beltane.

Conversations over the Forge – Metal Talks – Deborah Snavely
The bending and shaping of witchcraft has much to do with the hands-on magic of the artisan. For instance the blacksmith.
Conversaties over de smidse – metaal spreekt
Het buigen en vormgeven van hekserij heeft veel te maken met de praktische magie van de handwerksman. Zoals bijvoorbeeld de smid.

The Lesser Oracles of the Great Beast: Aleister Crowley & the Ouija Board – Matthew Levi Stevens
Aleister Crowley might seem an unlikely candidate for the Ouija Board, but in private he advocated the use of the Ouija Board, at least by trained adepts.
De kleinere orakels van het Grote Beest: Aleister Crowley en het Ouijabord
Aleister Crowley mag dan een onwaarschijnlijke kandidaat lijken om het ouijabord te promoten, maar binnenskamers pleitte hij voor het gebruik van het ouijabord, in elk geval door geoefende magiërs.

Bertsolaritza, the Art of Improvisation, and Intuition – Alder Lyncurium
The Basque ‘bersolaritza’, the creation of extemporary verses, can teach us about a Craft technique, allowing the creative forces to become manifest.
Bertsolaritza, de kunst van improvisatie en intuïtie
Het Baskische bertsolaritza, het voor de vuist weg maken van versregels, kan ons meer leren over een Craft-techniek, waardoor de creatieve krachten zich openbaren.

Reviews / Recensies

Lifting the Veil – book by Janet Farrar and Gavin Bone
A book written to fill an existing gap in the currently available knowledge on trance, prophesy, deity-possession, and mediumship within the neo-Pagan and Wiccan communities.
Het optillen van de sluiers
Een boek geschreven om het gat te dichten in de huidige kennis op het gebied van trance, profetie, bezetenheid door goden en mediumschap in de neopaganistische en wicca-gemeenschappen.

Chaos Craft – book by Julian Vayne & Steve Dee
First impressions of the book by Julian Vayne and Steve Dee.
Chaoskunde / Chaos ‘Craft’
Eerste indrukken van het boek door Julian Vayne en Steve Dee.

Wat is hekserij – een korte uitleg over wat hekserij inhoudt – boekje door Lunadea Ruthy Jankiewicz
Beknopte uitleg over hekserij als levenswijze, de kracht van de natuur en hoe je daar als heks mee kunt werken.
What is Witchcraft? A short explanation of witchcraft – booklet by Lunadea
Brief explanation of witchcraft as a lifestyle, the power of Nature and how a witch can work with it.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.