Index Lammas 2022

Deze artikelen staan in de editie Lammas 2022 van het kwartaalblad Wiccan Rede Online. These articles can be found in the Lughnasadh 2022 edition of the quarterly magazine Wiccan Rede Online.

Nederlandse artikelen / Articles in Dutch

Redactioneel – Jana
Over spullen die verloren gaan, verbinding en reflectie.
Editorial
About things that get lost, connection and reflection.

De rol van de zon in een maan- en aardereligie, een verkenning – Jana
In dit seizoen is de zon heel nadrukkelijk aanwezig, maar is er plaats voor de zon binnen wicca? Jana gaat op verkenning en suggereert jou dat ook te doen.
The role of the sun in a moon and earth religion, an exploration.
This season the sun is very much present, but is there a place for the sun within Wicca? Jana starts exploring the subject, and suggests you do the same.

Zonnebloemen en zonnebomen – Jana
Er zijn zowel tuinplanten als wilde planten die worden geassocieerd met de zon, vaak omdat de bloem eruitziet zoals wij de zon tekenen: rond met een stralenkrans. Maar ook bomen kunnen ‘solair’ van karakter zijn.
Sunflowers and sun trees
Some garden plants as well as wild plants are associated with the sun, often because the flower looks the way we draw the sun: round with a ring of rays. But there are also solar trees.

Lammas of Lughnasadh? – Jana
Hoe heet dat feest op de jaarlijkse kalender van wicca dat begin augustus wordt gevierd? Zowel het woord ‘Lammas’ als ‘Lughnasadh’ wordt gebruikt. Waar komen beide woorden vandaan?
Lammas or Lughnasadh?
What is the name of that festival on the yearly calender of Wicca that is celebrated in early August? Both the words ‘Lammas’ and ‘Lughnasadh are used. Where do these originate from?

Volle maan van de speer 2021-2022 – Loes
Loes is op meditatie-retraite en loopt in 2021 haar maanwandeling elders. Hier vindt ze ‘verbinding’, onder andere met een oude den.
Full moon of the spear
Loes is on a meditation retreat and walks her moonwalk elsewhere. Here she finds a ‘connection’, amongst other things, with an old pine tree.

Oud nieuws in de verjongingsketel, Lammas 2022 – Medeia
Vroedvrouwen en antimoeders, weerwolven en Romeinen. En opnieuw allerlei soorten heksen, in deze dubbeldikke zomeraflevering van ‘Oud nieuws’. Stof tot nadenken, of om ideeën op te doen voor een vakantie of uitstapje, al dan niet met iets te lezen in de tas?
Old news rejuvenated
Midwives and anti-mothers, werewolves and Romans. And again all kinds of witches, in this extra large Summer issue of ‘Old news’. Food for thought, or for finding ideas for a holiday or a trip, maybe with some reading matter in the bag.

Articles in English / Engelse artikelen

NeoPaganism, Divine Immanence, and the Sacred Feminine – Gus diZerega
Today the NeoPagan community is deeply divided over issues of sexual identity and gender. In all this turmoil, the feminine, a term long central to who we are, is never mentioned. It is being dissolved into sex and gender. But ’the feminine is neither.
Neopaganisme, goddelijke immanentie en het heilige vrouwelijke
Heden ten dage is de neopaganistische gemeenschap sterk verdeeld over zaken als sexuele identiteit en geslacht/gender. In alle opschudding wordt het begrip ‘het vrouwelijke’, dat lang een sleutelwoord was voor wie we zijn, nooit genoemd. Het smelt weg in sekse en geslacht. Maar ‘het vrouwelijke’ is geen van tweeën.

Astral Magic: Marsilio Ficino – Sophus
In the fifteenth century, Marsilio Ficino was the most active and important translator of works from Greek into Latin. His way of working astral magic included the cosmic harmony of the universe in the practice of natural magic.
Astrale magie: Marsilio Ficino
In de vijftiende eeuw was Marsilio Ficino een van de bedrijvigste en belangrijkste vertalers van werken uit het Grieks in het Latijn. Zijn manier van astrale magie bedrijven betrok de kosmische harmonie in de praktijk van ‘natural magic’.

Reviews / Recensies

Baba Yaga’s Book of Witchcraft – book by Madame Pamita
Madame Pamita, a Ukrainian witch living in the USA, gives Baba Yaga a voice: the voice of her ancestors. Reading this book, Ishtar saw many similarities to her own practice.
Baba Yaga’s boek over hekserij
Madame Pamita, een Oekraïense heks die in de VS leeft, geeft een stem aan Baba Yaga: de stem van haar voorouders. Ishtar zag vele parallellen met haar eigen werkwijze.

Here Be Magick: the people and practices of the Coven of Atho – book by Melissa Seims
An account of ‘eccentricity and Witchcraft in the 1950s and 60s’, in the persons of Charles Cardell and Ray Howard. It explores their fascinating lives and examines their writings, and relationships with other witches, including Gerald Gardner and Doreen Valiente.
Magie is hier: de mensen en praktijken van de Coven van Atho
Een relaas van ‘excentriciteit en hekserij in de jaren 1950 en ’60’, in de personen van Charles Cardell en Ray Howard. Het boek verkent hun fascinerende leven en onderzoekt hun geschriften en hun relaties met andere heksen, onder wie Gerald Gardner en Doreen Valiente.

Queens of the Wild: Pagan Goddesses in Christian Europe – book by Prof. Ronald Hutton
Prof. Ronald Hutton looks closely at four main figures: Mother Earth, the Fairy Queen, the Mistress of the Night, and the Old Woman of Gaelic tradition. He makes the compelling case that these goddess figures did not descend from the pre-Christian ancient world yet have nothing Christian about them.
Koninginnen van de wildernis: Heidense godinnen in christelijk Europa
Professor Ronald Hutton kijkt nauwkeurig naar vier hoofdpersonen: Moeder Aarde, de Elfenkoningin, de Meesteres van de nacht en de Oude vrouw van de Keltische traditie. Hij stelt dat deze godinnen niet afstammen van de prechristelijke antieke wereld, maar ook niets christelijks hebben.

The Temple Priestesses of Antiquity – book by Lady Haight-Ashton
Little detailed information about the Northern European Temple Priestesses has been preserved, and mostly written by male writers from their own cultural perspectives. The author tries to fill in the gaps by asking a lot of questions and speculating about the answers.
De tempelpriesteressen uit de oudheid
Er is maar weinig gedetailleerde informatie overgebleven over de Noordeuropese tempelpriesteressen, en het meeste daarvan is geschreven door mannelijke schrijvers, vanuit hun eigen standpunt. De schrijfster probeert de gaten te vullen door veel vragen te stellen en over de antwoorden te speculeren.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2022
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.