Index Samhain 2018

Het thema van dit nummer is ‘overgang, transitie’. Yoeke’s column heeft heel letterlijk ‘de overgang’ als onderwerp. Medeia vond in de media artikelen over, onder andere, een overgangsperiode in de geschiedenis en andere overgangen in een mensenleven. Het artikel over Taloch Jameson heet “Use the Magick, Make a Change” en in haar boek ‘Paradijs in de polder’ reikt Arita Baaijens methoden aan om je blik op de omgeving te veranderen.

The theme of this issue is ’transition, change, change-over’. The article about Taloch Jameson is even titled “Use the Magick, Make a Change”. In Yoeke’s column the menopause is the subject and Medeia collected articles on, amongst other things, a transition period in history and change-overs in human life. Arita Baaijens book gives exercises to change your view on your surroundings (too bad it is only available in Dutch!)

Artikelen in het Nederlands:

Redactioneel – Jana
We leven in een periode van transities.
Editorial
This is a time of transitions.

Pathworking, het gebruik van visualisaties binnen het paganisme – Flierefluiter
Visualiseren, het oproepen en vasthouden van beelden voor je geestesoog, is een belangrijke basisvaardigheid binnen het paganisme. Je gebruikt het bij het doen van rituelen, bij magisch werk en bij meditaties en trancereizen.
Flierefluiter vertelt hoe je deze vaardigheid kunt aanleren en versterken en hoe je hem op verschillende manieren kunt toepassen.
Pathworking, using visualisation in Paganism
Visualisation, conjuring up images in your minds eye, and keeping these in mind, is an important skill in Paganism. It is used in rituals, in magical work, when meditating and on trance voyages. Flierefluiter explains how to learn this skill and how to use it.

In de Zweethut met Carl Bigheart – Franz Kalab
Al vele jaren komt Carl Bigheart naar Nederland om zweethutceremonies te houden. Ron Vink was er sinds 1999 bij. Hij vertelt over Carl, over de Sundance en de Sacred Pipe en vooral over hoe een zweethutceremonie toegaat en wat het (voor hem) betekent.
In the Sweatlodge with Carl Bigheart
Since many years Carl Bigheart conducts sweatlodge ceremonies in the Netherlands. Ron Vink, who attended those since 1999, tells about Carl, about the Sundance and Sacred Pipe, and mostly about how sweatlodge ceremonies take place, and what they mean (to him).

Volle maan van de klif – Loes
Loes mijmert over schoonmaak, verlichting en de wildeman.
Full Moon of the Cliff
Loes muses on cleaning, enlightenment and the Wild Man.

De overgang, en hoe ik mijn leesbril kwijt raakte  – Yoeke
Yoeke vertoeft in het schemergebied tussen weten en niet weten. En daar heb je alle ruimte.
The menopause, and how I lost my reading glasses
Yoeke abides in the twilight zone between knowing and not knowing. And there is a lot of room.

Oud nieuws in de verjongingsketel – Medeia
Geen lang, samenhangend geheel dit keer, maar wat nieuws (en ouds) dat enigszins aansloot bij het thema van dit nummer, plus een extraatje.
Old news rejuvenated
This time not a long and coherent essay, but some news (and something old) that somewhat connects to the theme of this issue, plus an extra treat.

Engels:

The Path of the Seeker, part 2 – Alder
The Craft has a myriad of unspoken rules, messages between lines, that tend to be overlooked by seekers. There is no Handbook or Rulebook that can tell a seeker how to seek. There are, however, principles or aspects that are particularly considered by those who guard the threshold of this magical tradition. Alder gives some practical tips.
Het pad van de zoeker, deel 2
Wicca kent een ontelbare ongeschreven regels, boodschappen tussen de regels, die zoekers over het hoofd zien. Er is geen handboek dat een zoeker kan vertellen hoe te zoeken. Er zijn echter wel principes die de ‘poortwachters van de magische traditie’ hoog houden. Alder geeft een aantal praktische tips.

The Witches Cauldron, and fluid condensers – Thorn Nightwind
To folks outside of the religion of Witchcraft the cauldron is one of the most recognizable tools of the trade. Many Halloween images and television shows make it a central figure in programs concerning witchcraft, so why would modern witches not discuss the cauldron in books, blogs and in talks?
De heksenketel en vloeistofcondensors
Voor mensen buiten de religie hekserij is de ketel een van de meest herkenbare attributen. Veel Halloween-plaatjes en televisieprogramma’s zetten het centraal in programma’s over hekserij. Dus waarom zouden moderne heksen er niet over spreken in boeken, blogs en lezingen?

A Witch (Still) Amongst Us: Remembering Lois Bourne – Link
The autobiography of Lois Bourne (1928-2017) is called A Witch Amongst Us. She may have shaped our practice and touched our lives, even if we are not aware of what those ways might be, and if we never met her. In this way, she is still amongst us all.
Een heks (nog steeds) onder ons: herinneringen aan Lois Bourne
De autobiografie van Lois Bourne (1928-2017) heet ‘A Witch amongst us'(‘Een heks onder ons’). Zelfs als we ons niet bewust zijn van haar invloed en haar nooit hebben ontmoet, heeft ze waarschijnlijk onze praktijk en onze levens veranderd. In die zin is ze nog steeds onder ons allen.

“Use the Magick, Make a Change” : Magickal Philosophy Taloch Jameson – Katherine Brown-Gurley
Taloch is not only a singer, songwriter, and the beating heart of The Dolmen, but he is also a serious esoteric scientist, occult seeker, a cunning man, and Witch. The antler-crowned celebrant at Stonehenge seasonal observances is coming to The Netherlands again.
“Gebruik de magie, verander de dingen”. De magische filosofie van Taloch Jameson
Taloch is niet alleen zanger, songwriter, en het kloppende hart van The Dolmen, maar is ook een serieuze esoterisch wetenschapper, zoeker in het occulte, cunning man en heks. Hij die getooid met gewei voorgaat bij seizoensvieringen rond Stonehenge komt weer naar Nederland.

Recensies/Reviews:

Traditional Wicca, ‘A Seeker’s Guide’ by Thorn Mooney
Thorn Mooney opens doors to seekers, not by writing about the subjects of most introductions on Wicca, but by posing the questions that are relevant, sharing her own experiences and struggles. A must-read for seekers and for teachers on Wicca.
Traditionele wicca, een gids voor zoekenden – boek van Thorn Mooney
Thorn Mooney opent deuren voor zoekers, niet door te schrijven over de onderwerpen waar de meeste introducties in wicca over gaan, maar door vragen te stellen die relevant zijn, en haar eigen ervaringen en worstelingen te delen. Dit boek is een ‘must’ voor zoekenden en voor leraren op het gebied van wicca.

Hazels pentakel, boek van Marte Jongbloed
De schrijfster heeft zich voor dit boek, eerste deel van de trilogie ‘De heksenspiegel’, grondig verdiept in de wereld van de moderne hekserij. Dat is te merken aan details in het verhaal, dat verder vooral fictie is, en spannend.
Hazels pentacle, book by Marte Jongbloed
The writer of this book for children/young adults has thoroughly researched the world of modern Witchcraft for this first book of what will be the trilogy Witches’ Mirror. That is obvious from details of the story, that is furthermore mainly – exciting – fiction.

Duivelskruid, boek van Marita de Sterck
Dit is voor jonge Nederlanders geen gemakkelijk boek, alleen al omdat het Vlaamse uitdrukkingen bevat en beschrijvingen van een voorbije Vlaamse wereld. Maar wie erin duikt, wordt beloond met een kijk in het verleden en een meeslepend verhaal over de strijd van oma Tanne, kruidenvrouw, en hoe haar kleindochter Yara daarmee omgaat.
Devil’s wort, book by Marita De Sterck
This is not an easy book for young Dutch people, if only for all the Flemish expressions and scenes from a Flanders that does not exist anymore. But for willing readers, the ‘plunge’ is rewarded with a glimpse of the past, and a compelling story about the struggles of grandma Tanne, herbalist, and how her granddaughter Yara deals with these.

Paradijs in de polder. Ontdek wat landschap je vertelt, boek van Arita Baaijens
Bestaat bezielde natuur in Nederland? Arita Baaijens heeft jarenlang door de Sahara en Siberië getrokken en in kaart gebracht hoe landschap en geest elkaar beïnvloeden. Maar juist dicht bij huis moet het landschap herontdekt worden.
Paradise in the polder. Discover what the landscape tells you
Is the Dutch landscape animated? Arita Baaijens spent years crossing the Sahara desert and Siberia, and mapping how landscape and spirit influence each other. But it is the landscape close to home that needs to be rediscovered.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2018
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.