Index Beltane 2013

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

Redactioneel – Jana
Heel lang was het winter: koud en kaal. Dat kan zo niet blijven: het moet een keer weer zomer worden, en in het stukje aarde waar wij leven, is het dan ook nog voorjaar. Een heel bijzonder jaargetijde, als je erover nadenkt.
Editorial
For a long time the winter lasted: it was cold and bold. It cannot stay that way: it has to turn into summer, and in the place we live, it will be spring first. A remarkable season.

Doornroosjes koninklijke ontbijt – Felicia
Honger!… of wat was haar eerste gedachte na haar honderdjarige slaap? Doornroosjes lichaam heeft voeding nodig. De prins doet er goed aan zijn droomvrouw een kostelijk maal te bereiden. Planten uit de rozenfamilie bieden hem de passende ingrediënten.
Sleeping Beauty’s royal breakfast
Hunger!… or what was her first thought after sleeping hundred years? Sleeping Beauty’s body needs food. The prince ‘d better prepare his dream wife a royal meal. Plants from the rose family provide him with the fitting ingredients.

Magie met koorden en knopen – Flierefluiter
Koorden en knopen worden in de hekserij veel gebruikt voor magisch werk. Koordenmagie wordt vaak gebruikt om een spell extra krachtig te maken. Flierefluiter vertelt wat over de geschiedenis en de techniek van koordenmagie.
Magic with cords and knots
Cords and knots are used for magical work in witchcraft. Cord magic is often used to make a spell extra powerful. Flierefluiter tells about the history and methods of cord magic.

Het Middelpunt van de Cirkel II – Serge
We zijn nu aangeland bij Beltane. Een vuurfeest, feest van de versmelting, van Bel, van eenwording. Het Heilige Huwelijk. De Hieros Gamos, de eenwording van de Godin en de God, gesymboliseerd door de eenwording van man en vrouw vormt het centrale thema van dit feest.
The Centre of the Circle – II
We are now at Beltane. A fire festival, celebration of the fusion, of Bel, of integration. The Holy Marriage. The Hieros Gamos, the unification of Goddess and God, symbolized by the unification of man and woman is the central theme of this feast.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: Ritueel comazuipen, het belang van niets, foute heksenjurken en de Viking-TomTom.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: Ritual coma drinking, the importance of nothing, wrong witch dresses and the Viking TomTom.

Poolsterren, de kraamkamer van de verbeelding – Ishtar
Aan de nachtelijke hemel is er één ster die altijd stilstaat: de Poolster, in deze tijd Polaris. De andere sterren cirkelen daar langzaam omheen, en de planeten doorkruisen dat enorme roterende wiel. Omdat de wereldas iets schuin hangt, is om de zoveel jaar een andere ster de poolster.
Pole stars, the delivery room of imagination
In the night sky one star always stands still: the Pole star, in this time Polaris. The other stars circle slowly around that one, and the planets cross that gigantic rotating wheel. Because the world spins on its axis, the pole star varies during time.

Volle maan van de havik, plus maansverduistering – Loes
Na 52 jaar doorloop je de hele cyclus opnieuw. Ik vind dit een mooi moment om mijn oude ‘do’s and don’ts’ eens goed te bekijken. Wat is mij met de paplepel ingegeven en kan ik overboord gooien?
Full moon of the hawk, plus lunar eclipse
After 52 year one rewalks the whole cycle. To me this is a good time to consider my ‘do’s and don’ts’. What have I sucked in with my mother’s milk and can I throw overboard?

Voorjaar in de IJmond en elders – Jana
De dagen lengen en de zon wordt krachtiger. We kunnen weer naar buiten. Tijd om het huis een grote beurt te geven, en om eens bij te praten met de buren en andere dorpsbewoners tijdens een van de seizoensfeesten.
Spring in the IJmond region and elsewhere
The days lenghthen and the son becomes more powerful. We can go out again. Time to turn out the rooms and to catch up with neighbours and other villagers during one of the seasonal festivities.

Workshop Schatschrijven door Yoeke Nagel – Rhianne
Rhianne volgt de workshop Schatschrijven bij Yoeke Nagel: theorie, praktijkoefeningen, ervaringsuitwisselingen, en een lekkere lunch.
Workshop Treasure writing by Yoeke Nagel
Rhianne attends the workshop Treasure writing by Yoeke Nagel: theory, exercises, exchange of experiences, and a good lunch.

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

Sex, Gender and all that Jazz – Sophia Boann
Because of the emphasis on fertility, the Craft is often seen as a strictly heterosexual and inflexible movement. This is very far from the way the Wicca actually is.
Sekse, ‘gender’, et cetera
Vanwege de nadruk op vruchtbaarheid wordt de ‘Craft’ vaak gezien als een puur heterosexuele en inflexibele beweging. Dit is ver bezijden van hoe wicca werkelijk is.

The path of the Seeker – Alder Lyncurium
The Seeker is a figure that we find in a myriad of contexts and also in many levels of our own lives. We could say that we are all eternal seekers. But, what does a Seeker seek? And how does she or he get there?
Het pad van de Zoeker
De Zoeker is iemand die we in veel conteksten tegenkomen en ook in meerdere niveaus van ons leven. We zouden kunnen zeggen dat we allemaal eeuwige zoekers zijn. Maar wat zoekt een Zoeker? En hoe komt zij of hij er?

Ritual work – Morgana
In general discussions concerning Craft philosophy and background information we are often asked questions about ritual work. What is the aim of a ritual? How rigid are rituals? Can you write them yourself? Change things? What about foreign languages?
Ritueel werk
In algemene discussies over de filosofie van wicca worden ons vaak vragen gesteld over ritueel werk. Wat is het doel van een ritueel? Hoe star zijn rituelen? Kun je ze zelf schrijven? Er dingen in veranderen? Hoe zit het met andere talen?

13th PFI Conference in Lunteren, a day to remember! – Rhianne
Rhianne visited the 13th PFI Conference in the Netherlands and gives an enthousiastic account.
De dertiende PFI-conferentie in Lunteren, een dag om te onthouden!
Rhianne bezocht de dertiende PFI-conferentie in Nederland en doet enthousiast verslag.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

ABC Dragt – de werelden van Tonke Dragt, boek door Joukje Akveld en Annemarie Terhell
Veel weetjes over Tonke Dragt en haar werk ondergebracht in een ‘ABC’ met wel vijftig verhalen, want één alfabet was duidelijk niet voldoende voor zo’n oeuvre en zo’n veelzijdig schrijfster.
ABC Dragt – the worlds of Tonke Dragt, book by Joukje Akveld and Annemarie Terhell
Much information about Tonke Dragt and her books, presented in an ‘alphabet’ with fifty stories – because one alphabet is not enough for the writings of this versatile author.

Alledaags en buitengewoon – spiritualiteit in vrouwendomeinen, boek onder redactie van Angela Berlis en Anne-Marie Korte
Ervaringen van vrouwen met ‘heiligheid’ en ‘heiliging’ in het dagelijkse leven, vroeger en nu, in zulke ‘domeinen’ als de badkamer en keuken, het atelier en de straat.
Commonplace and extraordinary – spirituality in womens’ domains. Editors Angela Berlis and Anne-Marie Korte
Experiences of women with sanctity and sanctifying in daily life, in the past and present, in such domains as the bathroom and kitchen, the studio and the street.

Een wereld vol bijgeloof – van abracadabra tot de zwarte kat, boek door Bart Lauvrijs
In dit fascinerende boek komt u alles te weten over de oorsprong en betekenis van bijgeloof. Bovendien legt de auteur de link naar aanverwante onderwerpen zoals druïdisme, wicca, kabouters en elfen.
A world full of superstition – from abracadabra up till the black cat. Book by Bart Lauvrijs
In this fascinating book the reader finds everything about the origin and meaning of superstition. Moreover the author talks about related subjects such as Druidism, Wicca, gnomes and elves.

Verbroken betovering – hoe een heks Jezus vond, boek door Angela Loeve
Dertig jaar heeft ze geleefd als zwarte heks, en nu is ze al dertien jaar christen, de schrijfster van dit boekje. Deze ex-heks is niet afkomstig uit wicca, maar ze ‘leefde naar de satanische leer en was onder invloed van de satanische beweging’. Is het fictie of non-fictie?
Broken bewitchment – how a witch found Jezus. Book by Angela Loeve
For thirty years she lived as a black witch, and now she has been a Christian for thirteen years, the author of this booklet. This ex-witch does not stem from wicca, but she ‘lived by the satanic doctrine, and was under influence of the satanic movement’. Is it fiction or non-fiction?

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

Bees – book by Rudolf Steiner
This book is a celebration of love. It is also a celebration of health. Love and health come together in the life of bees in a unique way. The hive of the honeybee exhibits a life process that mirrors that of the human head. Review by Bobby Matherne of a book by Rudolf Steiner.
Bijen – boek door Rudolf Steiner
Dit boek viert de liefde, en de gezondheid. Liefde en gezondheid komen in het leven van bijen op een unieke manier samen. De korf van de honingbij toont een levensproces dat dat van de mensen weerspiegelt.

Bilingual:

Websites – Beltane 2013
Interessante websites die we verzamelden voor de lezer. Websites that might interest our readers.

(Interested in the Imbolc 2013 issue? See the index).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.