Index Beltane 2021

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Vrijheid is het thema in Nederland begin mei, en vrijheid komt op andere wijze drie maal aan bod in dit nummer. Het wordt duidelijk dat wicca een rijke en levende traditie is met ruimte voor verschillen.
Editorial
Freedom is the issue in the Netherlands in the early days of May, and the subject is mentioned in three articles in this edition of the magazine. It shows that Wicca is a rich and living tradition, with room for differences.

Alles mag en niks moet. Ethiek van de hekserij – Flierefluiter
Flierefluiter plaatst de Wiccan Rede in een ethisch-filosofisch kader en kijkt hoe deze op verschillende manieren uitgelegd kan worden. Ook past hij de Wiccan Rede toe op enkele dilemma’s en vragen uit het dagelijks leven.
Everything is allowed and nothing is compulsory. Ethics of Witchcraft
Flierefluiter places the Wiccan Rede in an ethical-philosophical frame and notices the different ways it can be explained. And he uses the Wiccan Rede to solve some dilemmas and questions from daily life.

De Kallemooi-traditie op Schiermonnikoog – Jiska Sanders-van Soest
Waar komt de Kallemooi-traditie op Schiermonnikoog vandaan? En wat heeft die haan ermee te maken?
The Kallemooi tradition on the isle of Schiermonnikoog
Where does it come from? And what does the rooster have to do with it?

Volle maan van de havik 2020 – Loes
Na wat corona-overdenkingen gaat Loes op pad en ziet een spin. Thema van deze keer blijkt ‘verbinding’ te zijn. En weefsters.
Full Moon of the Hawk, 2020
After some musings on Covid19 Loes goes her way and sees a spider. This time the theme turns out to be ‘connection’. And (the Order of) weavers.

Oud nieuws in de verjongingsketel: Heksen in soorten en maten – Medeia
In navolging van het woord ‘natuurheks’ zocht Medeia naar kenmerkende aanduidingen bij de heksen die de afgelopen periode van zich lieten horen. Tenslotte is de ene heks de andere niet. Maar is er ook iets wat al die heksen verbindt?
Old news rejuvenated. This time: Witches in all sorts
Medeia searched for characteristic indications of the witches who made themselves heard in the past period. After all one witch is not the other. But is there something that connects all these witches?

Vrijheid voor de mens en rechten voor de aarde – Jana
Jana ziet verband tussen ‘rechten voor de natuur’, voor dieren en voor rivieren, bergen en bossen, en ‘het begrip vrijheid’. Zolang immers bedrijven nog steeds winst mogen maken met de vernietiging van de aarde, is niemand echt vrij.
Freedom for humans and the rights of Nature / Earth
Jana sees a connection between ‘rights of Nature’ – animals, rivers, mountains and forests – and the concept of freedom. Because as long as companies are allowed to profit by destroying the earth, no-one is really free.

In memoriam Francis van Soest – Jana
Al in de jaren ’80 schreef Francis artikelen over hekserij in feministische tijdschriften.
Obituary for Francis van Soest
In the 1980’s Francis wrote articles on Witchcraft and feminine spirituality in feminist journals.

Articles in English

Beyond God or the Gods and the Mystical Path – Dave Bracey
Who or what are the Gods? A common experience of those who have had a mystical experience, is there is no separation, just unity, of which we are a part.
Voorbij God of de Goden en het mystieke pad
Wie of wat zijn de goden? Een gemeenschappelijke ervaring van mensen die een mystieke ervaring hebben gehad, is dat er geen scheiding is maar slechts eenheid, waarvan we deel uitmaken.

The attitude towards witches in the past and the background of the witch trials in Germany – Silvia Schwikart
The ideas about witchcraft, and whether witches really can fly, differed from the Middle Ages till the pre-modern times. What was once a peaceful concept, was abused and turned around to condemn people accused of witchcraft.
De houding tegenover heksen in het verleden en de achtergrond van de heksenprocessen in Duitsland
De ideeën over heksen, en of ze kunnen vliegen, verschilden tussen de Middeleeuwen en pre-moderne tijden. Wat ooit een vreedzaam begrip was, werd vervormd tot een middel om mensen te veroordelen.

Witches do it in a magical circle – Rhys Chisnall
Witchcraft differs from other religious and spiritual traditions in that it does not have any permanent sacred spaces. In the Craft the sacred space is declared at every meeting, wherever and whenever the coven meets.
Heksen doen het in een magische cirkel
Hekserij verschilt van andere religieuze en spirituele tradities in de zin dat het geen permanente heilige plaatsen heeft. In wicca wordt de heilige plaats uitgeroepen in iedere bijeenkomst, waar die ook wordt gehouden.

Recencies / Reviews

Jaguarman. Mijn vader, zijn vader en andere Surinaamse helden – boek van Raoul de Jong
Aanvankelijk voelde Raoul de Jong weinig voor de suggestie van zijn uitgever om een boek te schrijven over zijn Surinaamse roots. Maar toen hij hoorde over een voorvader die zich in een jaguar kon veranderen, was zijn belangstelling gewekt.
Jaguar man. My father, his father and other heroes from Surinam
At first Raoul de Jong declined his publishers’ suggestion to write a book about his Surinam roots. But when he heard of an ancestor who could change into a jaguar, his interest was aroused.

God Is Dead, Long Live the Gods: A Case for Polytheism – book by Gus diZerega
Gus diZerega explores contemporary science to show why consciousness is a fundamental aspect of reality and why polytheistic experiences are as varied as the vast array of living organisms that enrich our world.
God is dood, lang leven de goden: een zaak van polytheïsme
Gus diZerega verkent de hedendaagse wetenschap om aan te tonen waarom bewustzijn een fundamenteel aspect is van de werkelijkheid, en waarom polytheïstische ervaringen zo verschillend zijn als het grote scala aan levende organismen dat onze wereld verrijkt.

In search of the New Forest coven – book by Philip Heselton
Philip Heselton portrays several people who may have been members of the coven Gerald Gardner was initiated into in 1939. Their stories come to life.
Op zoek naar de New Forest coven
Philip Heselton beschrijft een aantal personen die lid kunnen zijn geweest van de coven waarin Gerald Gardner werd ingewijd in 1939. Hij brengt ze echt tot leven.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2021
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.