Index Samhain 2017

Thema van dit Samhain-nummer van Wiccan Rede Online is ‘ontmoeting’. In de kinderpathworking die Melusine schreef, ontmoet haar dochter een mol en een boself. Yoeke beschrijft hoe lastig het is om als heksen onderling afspraken te maken. De recensie van Ishtar gaat over de ontmoeting van mensen en culturen en het boek dat Morgana las inspireerde haar om zelf op reis te gaan naar India en mensen te ontmoeten.

This issue revolves around ‘meeting’. Melusine wrote a pathworking for her daughter, where she meets a mole and a forest fairy. Yoeke describes how difficult it is to make an appointment as a group of witches. In the review Ishtar wrote, people and cultures meet, and the book Morgana read inspired her to go out on a journey to India.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Een ontmoeting met je ‘schaduw’ kan je veel leren over jezelf.
Editorial
Meeting your ‘shadow’ can be very revealing.

Kinderpathworking voor het element Aarde – Melusine
Melusine schreef voor haar dochter een geleide visualisatie waarin het meisje een ondergronds hol ontdekt, waar ze een mol en een boself ontmoet.
Children’s pathworking for the element Earth
Melusine wrote for her daughter a guided visualisation in which the girl discovers an underground hole, where she meets a mole and a forest fairy.

De eerste ontmoeting met hekserij en heksen – Jana
Diverse heksen, heidenen enzovoorts vertellen hoe zij in contact kwamen met hekserij, wicca, en dergelijke, en hoe ze de eerste beoefenaars daarvan ontmoetten.
The first meeting with Witchcraft and Witches
Several witches, heathens, and so on speak about how they encountered Witchcraft, Wicca and the like, and how they met the first practitioners.

Afspraken plannen met heidenen – Yoeke
Afspraken maken met een groep heidenen valt niet mee. Maar als het lukt, dan heb je ook wat.
Planning a meeting with Pagans
Planning a meeting with Pagans is not easy. But when it works, it works well.

Volle maan van de heuvel van de barden – Loes
Loes ontmoet een aantal mensen op haar pad en vindt balans tussen zelfstandig zijn en samenwerken.
Full Moon of the hills of the bards
Loes meets a few people on her path, and finds a balance between being independent and working together.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: trendy bitchcraft in de griezelmaand, schilderachtige oude eiken, en tijdloze rivaliteit om de grootste… menhir, bijvoorbeeld.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time: trendy bitchcraft in the horror month, picturesque old oaks, and timeless rivelry for the largest… menhir, for instance.

Artikelen in het Engels

Tales of India: Muziris, a spicy tale of temples and mysterious rituals, part 1 – Morgana
Morgana journeys towards the Malabar Coast and Fort Kochi in the state of Kerala. She visits the museum of the Muziris excavation and the Bhagavathy temple.
Verhalen uit India: Muziris, een pittig verhaal van tempels en mysterieuze rituelen, deel 1
Morgana reist naar de Malabar-kust en Fort Kochi in de staat Kerala. Ze bezoekt het museum van de opgravingen in Muziris en de Bhagavathy-tempel.

The burning of the Clavie – Morgana
Held on January 11 this annual New Years’ ritual is performed in the Scottish town of Burghead. It is part of the same festivities as “First footing”, all to do with welcoming the New Year in and bringing good luck.
Het branden van de ‘Clavie’
Op 11 januari wordt dit nieuwjaarsritueel uitgevoerd in de Schotse stad Burghead. Het is onderdeel van dezelfde feestelijkheden als ‘first footing’. Alle hebben ze te maken met het verwelkomen van het nieuwe jaar en het brengen van geluk.

Recensies / Reviews

Voudou – van New Orleans naar Cotonou op het ritme van de goden – boek van Leendert van der Valk
Weer een witte man die wil verdienen aan zwart erfgoed, dacht Ishtar aanvankelijk. Maar al lezend werd ze geraakt door de diepe verbondenheid die spreekt uit Leendert van der Valks beschrijvingen van een religie die slavenhandel en onderdrukking wist te overleven in muziek, verborgen in het volle zicht.
Voodoo – from New Orleans to Cotonou on the rhythm of the gods – book by Leendert van der Valk
Another white male who wants to profit from black heritage, were Ishtars first thoughts. But while reading she was touched by the deep solidarity that speaks from Leendert van der Valk’s descriptions of a religion that survived slave trade and repression in music, hidden in plain sight.

Isis – Goddess of Egypt & India – book by Chris Morgan
On India’s south-western or Malabar coast is situated an ancient Hindu temple which is these days devoted to the Hindu god Shiva and his consort Kali. Once the temple housed other gods.
Isis – Godin van Egypte & India – boek van Chris Morgan
Aan de kust van Malabar in het zuidwesten van India is een oude Hindoetempel die tegenwoordig is gewijd aan de Hindoegod Shiva en zijn gemalin Kali. Ooit was de tempel de woning van andere goden.

The Seven Names of Lamaštu – book by Jan Fries
This is an exploration of the religions and mysteries of the cradle of civilisation, Mesopotamia. The name Lamaštu arouses fear, but Jan Fries shows how this rebellious goddess is an essential expression of the divine.
De zeven namen van Lamaštu – boek van Jan Fries
Dit boek verkent de religies en mysteries in de wieg van de beschaving, Mesopotamië. De naam Lamaštu roept vrees op, maar Jan Fries toont hoe deze opstandige godin een wezenlijke uitdrukking is van het goddelijke.

Holy Books and Eco Spirituality – book edited by Abraham Karickam
Many religions prescribe eco-friendly conduct of their adherents. Is there a common thread among the Holy Books to a mandate regarding protection and preservation of Nature and its resources?
Heilige boeken en ecospiritualiteit – boek onder redactie van Abraham Karickam
Veel religies schrijven milieuvriendelijk gedrag voor aan hun aanhangers. Is er een rode draad in de heilige boeken die kan leiden tot een opdracht om Natuur en haar grondstoffen te beschermen?

Witch – Unleashed. Untamed. Unapologetic – book by Lisa Lister
A witch is a woman in her power. She’s wise, a healer, and is aligned with the cycles of Mother Nature and the phases of the Moon. Lisa Lister helps women to remember, reconnect and reclaim the word ‘witch’ and its power.
Heks – Ontketend. Ongekend. Niet deemoedig – boek van Lisa Lister
Een heks is een vrouw die in haar kracht staat. Ze is wijs, een genezer, en is afgestemd op de cycli van Moeder Natuur en de fasen van de maan. Lisa Lister helpt vrouwen om zich te herinneren, zich opnieuw te verbinden en de kracht op te eisen van het woord ‘heks’.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2017
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.