Index Lughnasadh 2015

Welke artikelen staan er in het Lughnasadhnummer van Wiccan Rede Online? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this Lughnasadh edition. With summaries and translations of the summaries.

Articles in Dutch

Redactioneel – Jana
Wat is de oogst van 35 jaar Silver Circle?
Editorial
What is the harvest of 35 years of Silver Circle?

Verklarende Spiritualiteit – column Yoeke
Zomer is voor mij kennelijk een tijd van oogsten. En een nieuw pikant avontuur is natuurlijk minstens zo voedzaam voor de geest als een schoof versgemaaide aren dat is voor het lichaam.
Explanatory Spirituality
Apparently Summer is for me a time for harvesting. And a new spicy adventure is of course as nourishing for the spirit as a sheaf of newly reaped ears of corn is for the body.

Het Middelpunt van de cirkel, deel XI – Serge van Heel
Heb je jezelf ontwikkeld als je kijkt naar het laatste jaar? Kun je al vruchten plukken van al je inspanningen of is er wellicht nog een cyclus nodig voordat het zover is?
The Centre of the Circle, part XI
When you look at last year, have you developed yourself? Can you already harvest fruits of your efforts or does that require another cycle?

Volle maan van de speer 2014 – Loes
“Het wordt mij steeds duidelijker waarom het paganisme me zo aantrekt en waarom ik al jaren een Cernunnos-hanger draag. Het is het circulaire tijdsbesef, het steeds weer terug komen van de mogelijkheid om te groeien. En als je ‘het’ dit jaar niet kan dan komt volgend jaar het moment weer voorbij. De natuurlijke kringloop, eigenlijk alles is circulair.”
Full moon of the spear 2014
“It dawns more and more to me why Paganism attracts me so much and why I have been wearing a Cernunnos pendant for years. It is the circular notion of time, the returning possibility to grow. And when you can’t do that this year, the moment will return next year. The natural cycle; actually everything is circular.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: hoe kook je een ijzeren vis, schetenspecialisten, een trouwerij zonder mensenoffer, het verband tussen slangen en koeien, en een café van oosterse westerse heksen.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: how to cook an iron fish; fart specialists, a wedding without human sacrifice, the relation between snakes and cows, and a pubmoot of eastern western witches.

Labyrinten : paden van vroeger en lijnen naar nu – Jana
Al duizenden jaren maken mensen labyrinten en maken ze gebruik van labyrinten. Waarvoor dienden deze complexe symbolen, en wat hebben ze ons tegenwoordig nog te bieden?
Labyrinths: paths of the past and lines towards the present
For thousands of years people have made and used labyrinths and mazes. What service provided these complex symbols, and what do they have to offer us today?

Articles in English

Activism, interfaith and tradition – a pagan perspective – an interview with Morgana – by Dmitry Galtsin
Morgana is a Pagan activist, a PFI international coordinator and a Gardnerian Priestess. Less is known about her interfaith initiatives and her role in academic study of Paganism.
Activisme, interreligieuze dialoog en traditie – een paganistisch perspectief – interview met Morgana
Morgana is een Paganistisch activiste, een internationale coördinator van de PFI en een Gardnerian priesteres. Minder bekend is er over haar initiatieven op het gebied van interreligieuze dialoog en haar rol in de wetenschappelijke studie van paganisme.

Paganism as a cultural phenomenon in Europe – Morgana
People have difficulties in defining religion. It is even more difficult to define a pagan religion. The very term paganism is also very unclear. Morgana wrote a paper discussing paganism as a cultural phenomenon.
Paganisme als een cultureel fenomeen in Europa
Een definitie geven van religie is moeilijk. Nog moeilijker is het om een definitie te geven van een paganistische religie. De hele term paganisme is al erg vaag. Morgana schreef een paper waarin ze paganisme beschrijft als een cultureel fenomeen.

Stones: a guide to gems & metals – Alix North and Deb Snavely
Semi-precious stones can be used in magic, and they are nice to look at. This article describes a handful of Alix’s personal favorites; the mineral uses of various metals; and gives a list of stones and minerals to use as reference material.
Stenen: een gids voor edelstenen en metalen
Halfedelstenen kunnen worden gebruikt in magie, en ze zijn mooi om naar te kijken. Dit artikel beschrijft een aantal van Alix’ persoonlijke favorieten; het gebruik van verschillende metalen als mineraal; en geeft een lijst van stenen en mineralen om te gebruiken als naslagwerk.

The Dames from Thorn and Amsterdam – Morgana
The ‘Beguines’ were the ‘free women’ of Northern Europe. They lived, among other places, in Amsterdam and in the city of Thorn in the province of Limburg.
De dames van Thorn en Amsterdam
De begijnen waren de ‘vrije vrouwen’ van Noord-Europa. Ze woonden, onder andere, in Amsterdam en het stadje Thorn in Limburg.

Recensies / Reviews

De wijsheid van bomen en kruiden – boek door Abe van der Veen
In ‘De symboliek van bomen’ behandelde Abe de bomen en kruiden van de Keltische bomenkalender. In deze opvolger beschrijft hij alle andere cultisch belangrijke bomen en kruiden, zodat deze twee boeken samen een compleet beeld geven van de wijsheid van bomen en kruiden.
The wisdom of trees and herbs book by Abe van der Veen
In ‘The symbolism of trees’ Abe treated the trees and herbs of the Celtic tree calendar. In this sequel he describes all other trees and herbs with cultic significance, so that both books combined give a complete image of the wisdom of trees and herbs.

Dichtbij ver van hier – boek van Tonke Dragt
Er zijn andere werelden, ver van hier en toch dichtbij. Daar kun je, in een huis dat is gegroeid en niet gebouwd, de Januaraanse Ambassade vinden.
Close far from here – book by Tonke Dragt
There are other worlds, far from here and yet close. There, in a house that is grown, not build, one can find the Januarian Ambassy.

Het Nederlands bakboek – door Gaitri Pagrach-Chandra
Bekende en minder bekende soorten koek, brood en gebak uit Nederland. Tussen de recepten is van alles te lezen over de geschiedenis van brood, ontbijtkoek en andere baksels.
The Dutch Book of Baking – by Gaitri Pagrach-Chandra
Well-known and lesser-known biscuits, bread and pastry from the Netherlands. Between the recipes one can read about the history of bread, honey cake and other bakings.

Celebrating Planet Earth – book edited by Denise Cush
In this book some of the “urban myths” are dispelled between (neo) pagans and Christians. Discussed are major attributes of both paths and how we perceive each other. Can Christians and Pagans engage in shared ritual? An ‘interfaith experiment’ suggests they can.
Het vieren van planeet Aarde – een boek onder red. van Denise Cush
In dit boek worden een aantal van de ‘urban myths’ verdreven tussen paganisten en christenen. Besproken worden attributen van beide paden en hoe we elkaar zien. Kunnen christenen en ‘pagans’ samenwerken en gezamenlijke rituelen? Een ‘interreligieus experiment’ suggereert van wel.

Spirits of the Sacred Grove – book by Emma Restall Orr
Following the Wheel of the Year, she starts with “Samhain: the year begins in the dark north-west”. Telling the story, her story, the year unfolds. Interspersed with her own thoughts Emma philosophises over Druid cosmology, spirituality… and much more.
Geesten van het heilige bosschage – boek door Emma Restall Orr
Het Wiel van het Jaar volgend, begint ze met ‘Samhain: het jaar begint in het donkere noord-westen’. Terwijl je haar eigen verhaal vertelt, ontspint het verhaal van het jaar zich. Emma filosofeert over de kosmologie van het druïdisme, spiritualiteit en veel meer, afgewisseld door haar eigen gedachten.

Webwegwijzer
Interessante websites die we verzamelden voor de lezer.
Web guide
Websites that might interest our readers.

Calendar and addresses

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.