Index – Beltane 2024

Het thema van dit Beltanenummer van Wiccan Rede Online is ‘Onafhankelijkheid’. Volgens Yoeke iets om naar te streven. Loes slaat haar vleugels uit. Jana vertelt hoe zij zich losmaakte van haar moedercoven.

The theme of this issue of Wiccan Rede Online is ‘Independence’. Morgana focuses on the raging hormones and the ‘merry-making’ that come with the season.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
We hebben dit keer niet veel artikelen, maar willen blijven bestaan als kwartaalblad over wicca en hekserij.
Editorial
This issue we do not have many articles to offer, but we want to continue our existence as quarterly magazine on Wicca and Witchcraft.

Van ‘onder moeders vleugels’ naar ‘op eigen wieken’ – je losmaken van je moedercoven – Jana
Hoewel de HPs en HP in een coven bepaald niet de rol van ouders vervullen, zijn er toch wat parallellen te trekken. Jana vertelt haar persoonlijke verhaal, dat universeler blijkt dan het leek.
From ‘under mother’s wings’ to ‘on your own’ – detaching yourself from your mother coven
Although the HPs and HP in a coven certainly do not fulfill the role of parents, there are some parallels to be drawn. Jana tells her personal story, which turns out to be more universal than it seemed.

Onafhankelijkheid – Yoeke
Elk weldenkend mens móet ernaar streven zo onafhankelijk mogelijk te zijn, maar ja, dat is maar gedeeltelijk mogelijk.
Independence
Every right-minded person should strive to be as independent as possible, but that is only partially possible.

Volle maan van de havik 2023 – Loes
De tijd van naar binnen keren is voorbij, het is tijd om in het licht te gaan staan… en onze vleugels uit te slaan.
Full Moon of the Hawk 2023
The time of looking inside is over, now is the time to stand in the light – and lift our wings.

Articles in English

Beltane and raging hormones – Morgana
May Eve is probably the most joyous of all the festivals and the emphasis is very much on ‘merry-making’. On the Wheel of Life Beltane corresponds to puberty and adolescence, with the physical changes and the ‘raging hormones’ of that time.
Beltane en de razende hormonen
Het meifeest is waarschijnlijk het meest vrolijke van alle jaarfeesten en de nadruk ligt vooral op feestvreugde. Op het ‘Levenswiel’ correspondeert Beltane met de puberteit en jongvolwassen zijn, met de fysieke veranderingen en ‘razende hormonen’ van die tijd.

Honouring Jane Goodall, celebrating her 90th birthday – Morgana
Jane Goodall celebrated her 90th birthday in the Hague, with information on her work and the short documentary ‘Reasons for Hope’, the youth program ‘Roots & Shoots’, and exemples of succesfull conservation, rewilding and regreening.
Ter ere van Jane Goodall, die haar 90e verjaardag viert
Jane Goodall vierde haar 90e vejaardag in Den Haag, met informatie over haar werk, de korte documentaire ‘Reasons for hope’ (Redenen voor hoop), het jongerenprogramma ‘Roots & Shoots’ en voorbeelden van geslaagde natuurbescherming, her-introduceren van wilde dieren en van wilde planten.

Reviews / Recencies

Staff of Laurel, Staff of Ash / Gaia – books by Dianna Rhyan and Irisanya Moon
Two books explore how ancient myths can assist us in understanding and countering the world’s ecological crisis.
Staf van laurier, staf van es / Gaia
Twee boeken verkennen hoe mythen uit de Oudheid ons kunnen helpen om de ecologische crisis van de wereld te begrijpen en aan te pakken.

‘Letting Glow: A Guide to Intuition, Spirituality, and Living Consciously’ and ‘Glowing Deeper’ — boeken van Phill Webster
In these two books, Phill Webster leads us through his journey and account of grief during the global COVID-19 pandemic, when he lost his mother. He asks, “What if mystical experiences are real?”
‘Laat het gloeien: een gids voor intuïtie, spiritualiteit en bewust leven’ en ‘Dieper gloeien’ doet leidt Phill Webster verslag van zijn verdriet tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie, toen hij zijn moeder verloor. Hij vraagt: “Wat als mystieke ervaringen echt zijn?”

In Our Right Minds: On the Sacred Feminine, the Right Brain and Restoring Humanity’s Natural Balance — book byan Dale Allen
An in-depth exploration of the sacred feminine and its power to heal humanity as a whole.
Bij ons volle verstand: over het heilige vrouwelijke, de rechterhersenhelft en het herstel van het natuurlijke evenwicht van de mensheid
Een diepgaande verkenning van het heilige vrouwelijke en diens kracht om de mensheid als geheel te genezen.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2023
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.