Index Lughnasadh 2014

Wiccan Rede Online is de digitale voortzetting van het Nederlands/Engelse Wiccan Rede dat dertig jaar lang de wereld van wicca en hekserij in kaart bracht als papieren tijdschrift.
Wiccan Rede Online is the digital sequel of the Dutch/English magazine Wiccan Rede that for 30 years recorded the world of Wicca and Witchcraft on paper. 

Welke artikelen staan er in dit nummer? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan. 

An overview of the articles in this edition. With summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

Redactioneel
1979 was een belangrijk jaar voor wicca in Nederland. 35 jaar later willen we daarom iets bijzonders doen.
Editorial
1979 was an important year for Wicca in the Netherlands. 35 years later we’ld like to do something special.

Volle maan van de Speer, Lughnasadh 2013 – Loes
Het feest van de god Lugh, de zonnegod. Het laatste grote feest van het jaar, een optelsom van Samhain, Imbolc en Beltaine. Tijdens deze jaarfeesten heb je spiritueel kunnen groeien en op dit laatste maanfeest mag je de uitkomst van deze groei vieren en delen met je vrienden.
Full Moon of the Spear 2013
The festival of Lugh, Sun King. The last big festival of the year, an addition of Samhain, Imbolc and Beltaine. During these festivals you have been able to grow spiritually and during this last moon festival you may celebrate the results of this growth and share with your friends.

Het middelpunt van de cirkel deel VII – Serge van Heel
Midzomer, een hoogtepunt in het jaar, en de zomer moet nog beginnen! Het is naar dit punt dat de natuur heeft toegewerkt. De vruchten van de Hieros Gamos zijn al overal zichtbaar hoewel de meeste nog niet rijp zijn voor de oogst.
The Centre of the Circle VI
Midsummer, a high point in the year, and the Summer still has to start! It is this point that Nature has been working up to. The fruits of the Hieros Gamos are visible everywhere, though most of them are not yet ready for harvesting.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid, Lughnasadh 2014 – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: Diverse gedenktekens, namen en griezelverhalen, Babylonische data, en een simpel doch doeltreffend Bretons vruchtbaarheidsritueel.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: several memorials, names and horror stories, Babylonian data, and a simple though effective Breton fertility ritual.

Hoe groen zijn heksen – Jana
Wicca is een natuurreligie. Heksen vieren hun feesten dan ook graag in de natuur. Maar hoe natuurvriendelijk of milieuvriendelijk is de gemiddelde heks? Misschien kan daar nog wel iets aan verbeterd worden. Eerst wat theorie, dan een aantal suggesties.
How ‘green’ are Witches?
Wicca is a nature religion. And Witches like to celebrate their feasts in nature. But how nature or environment friendly is the average Witch? Maybe some improvement is possible. First a bit of theory, than some suggestions.

Keltisch Colloquiem 2014 – Nemain Cwmbran
Een persoonlijk verslag van een studiedag voor keltologen en geïnteresseerden.
Celtic Colloquium 2014
A personal account of the colloquiem for Celtologists and people interested in the subject.

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

Pathfinder Extraordinaire – an interview with Jean Williams, part 1 – Ash Russell
Jean Williams has been Wiccan since the mid-60s, and High Priestess of Gardner’s original coven since the mid-70s. She shares some of her experience, as well as some ideas for directions that the Craft could go in future.
Een buitengewone pionier – een interview met Jean Williams, deel 1
Jean Williams is betrokken bij wicca sinds halverwege de jaren ’60, en hogepriesteres van de oorspronkelijke covan van Gardner sinds halverwege de jaren ’70. Ze vertelt over haar ervaringen, en over in welke richting zij denkt dat de ‘Craft’ zich in de toekomst kan ontwikkelen.

Pathfinder Extraordinaire – an interview with Jean Williams, part 2 – Ash Russell
An ‘outer court’ is a place where group leaders can meet potential initiates, give them some basic training, and then decide if people are ready for initiation. Ash Russell spoke with Jean Williams about how Pagan Pathfinders evolved into an outer court, and got her views on how this has happened and what value it has added.
Een buitengewone pionier – een interview met Jean Williams, deel 1
Een ‘buitenkring’ of buitenhof is een plek waar leiders van een groep potentiële kandidaten voor inwijding kunnen ontmoeten, hen enige basistraining kunnen geven, en dan besluiten of mensen klaar zijn voor initiatie. Ash Russell sprak met Jean Williams over hoe ‘Pagan Pathfinders’ zich ontwikkelde tot een ‘buitenhof’ en wat dat heeft toegevoegd.

Wicca and initiation – Luthaneal Adams
There is often a great deal of dissension over the issue of Wicca and initiation. Can you be a Wiccan without initiating can you perform a ‘self-initiation’? It does just boil down to one question: Do you believe Gardner?
Wicca en inwijding
Er is vaak groot verschil van mening over het onderwerp wicca en inwijding. Kun je een ‘wiccan’ zijn zonder inwijding of kun je een ‘zelf-inwijding’ uitvoeren? Het komt allemaal neer op één vraag: Geloof je Gardner?

Coupled – Mo Batchelor
Within the field of esotericism, Witchcraft and magick, heterosexual coupling has long been ascribed alchemical, magical and transformative potential. I would like to follow up a few leads on a male same sex equivalent here.
Gekoppeld
Binnen het veld van esoterie, hekserij en magie zijn lang alchemische, magische en transformatieve krachten toegeschreven aan heterosexuele paarvorming. Ik zou graag wat aanvullen over een mannelijk homoseksueel equivalent.

The Morrigan Papers, Part 4 – Nemain Cwmbran
Bride has the talent of bringing forth life. That is the connection with midwifery. As a midwife you have to have ‘healing’ hands, use poetry to soothe and to ‘foresee’ the future of the child to be born. And when she reaches the age to become pregnant herself, she is literally the ‘blacksmith of men’.
Het Morrigan-verhaal, deel 4
Bride beheerst de kunde van het voortbrengen van leven. Dat is het verband met verloskunde. Als vroedvrouw heb je ‘helende’ handen nodig, moet je poëzie kunnen gebruiken om gerust te stellen en de toekomst kunnen voorzien van het kind dat geboren gaat worden.

Moved by Rhiannon – Nemain Cwmbran
A poem for Rhiannon.
Bewogen door Rhiannon.
Een gedicht voor Rhiannon.

Tales of Anatolia: from Ankara to Hattuşa and the Hittites, part 1 – by Morgana
Who are the Hittites? Anatolian civilisation at the time that would later become the core of the Hittite kingdom. Evidence of their high level craftsmanship can be seen even today.
Verhalen uit Anatolië: van Ankara naar Hattuşa en de Hittieten, deel 1
Wie zijn de Hittieten? Een Anatolische beschaving die later de kern zou vormen van het Hittitische koningrijk. Bewijs van hun grote vakmanschap is zelfs vandaag nog te zien.

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Flexibel geloven – samengesteld door Manuela Kalsky en Frieda Pruim
Steeds meer mensen halen religieuze inspiratie uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Dit boek beschrijft de veelkleurigheid van dit verschijnsel aan de hand van elf boeiende portretten.
Flexible religion
More and more people find their inspiration in diverse spiritual traditions. This book describes the variegated phenomenon in
eleven intriguing portraits.

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

Riven, Full Moon/Dark Moon – Album by Jyoti Verhoeff & Maya Fridman
When the moon is full we think of those lunatic moments when madness overwhelms us. Whether it is sadness or joy we cannot escape the pull of the moon. Review of the album and the release concert.
Riven, volle maan / donkere maan
Als de maan vol is denken we aan die maanzieke momenten waarop gekte ons overwelmt. Of het nu gekte is of vreugde, we kunnen niet ontsnappen aan de aantrekking van de maan. Recensie van het album en het concert bij de presentatie daarvan.

Niamh Parsons
Reviews of the albums ‘Blackbirds and Thrushes’ and ‘In My Prime’ by the Irish vocalist Niamh Parsons.
Recensies van de albums ‘Blackbirds and Thrushes’ en ‘In My Prime’ van de Ierse zangeres Niamh Parsons.

Element songs – Hanna Rijs
De bundel bestaat uit een deel Nederlandse gedichten en een deel Engelse gedichten. Vooral die laatste spreken me aan om de spiritualiteit die erin verwoord wordt.
Element songs
The booklet contains Dutch poems and English poems. Especially the latter ones speak to me because of the spirituality that the words convey.

The Wizard and the Fairy Princess – book by H.F. Galloway
Review of the children’s book by H.F. Galloway.
De tovenaar en de elfenprinses.
Recensie van het kinderboek door H.F. Galloway.

The Charge of the Goddess – Doreen Valiente
This is not a straightforward re-print of the previous edition with a few extra poems, but rather an anthology of Wiccan and Pagan poetry by the true ‘Poet of Modern Witchcraft’.
De opdracht van de Godin
Dit is niet een een-op-een herdruk van de vorige editie met een paar extra gedichten, maar een bloemlezing van ‘wiccan’ en paganistische poëzie door de ware ‘dichteres van moderne hekserij’.

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Interessante adressen
– Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets

The pages on adresses and events.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.