Index – Lughnasadh 2017

Het thema van dit nummer is voedsel. Medeia schrijft over voorschriften op het gebied van voedsel die verbinden en onderscheiden, en over een initiatief dat de titel verklaart van haar artikel: Een maal voor wilde honden. Van Cerridwyn ontvingen we een recept voor een prachtige taart, en van Arith Härger een artikel over mede. Jana filosofeert in het redactioneel over aspecten van voedsel, en schreef een stuk over een eettafel voor vrouwen. De websiterubriek verwijst naar sites met nog veel meer informatie over voedsel, vooral in verband met Lughnasadh. Maar we hebben ook een aantal interessante artikelen over andere onderwerpen!

This issue deals with food. Arith Härger wrote an article about mead, and Medeia an article on regulations and prohibitions regarding food and on an initiative that inspired to the title of her piece: A meal for wild dogs. Cerridwyn contributed a recipe for a cake, and Jana muses on several subjects around food in the editorial and wrote an article about a dinner table for women. The web guide points to websites on food, especially associated with Lughnasadh. But we also have some interesting articles on other subjects!

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel: Voedsel (voor de ziel) – Jana
Jana filosofeert over voedsel, de kookpot, de voedselkringloop, landbouw, wildplukken en religieuze en culturele voorschriften rondom eten.
Editorial: Food (for thought)
Jana muses on food, the cauldron, the food cycle, agriculture, gathering wild herbs, and religious and cultural regulations around food.

Een maal voor wilde honden – Medeia
Voorschriften en verboden met betrekking tot voedsel laten zien tot welke cultuur of subcultuur iemand behoort. Ze versterken de onderlinge banden binnen een groep en onderscheiden die tegelijk van anderen. Medeia vraagt zich af of heksen en heidenen ook zoiets kennen. En wat heeft Hekate hiermee te maken?
A meal for wild dogs
Regulations and prohibitions regarding food show which culture or subculture someone belongs to. They strengthen the mutual ties within a group and separate it at the same time from others. Medeia wonders whether witches and pagans know something like that. And what has Hecate to do with it?

Een eettafel voor vrouwen – Jana
Judy Chigago borduurde voort op het avondmaalthema in de cultuur, en ontwierp een tafel voor vrouwelijke rolmodellen.
A dinner table for women
Judy Chicago embroidered on the cultural theme of a supper table, and created one for female role models.

Volle Maan van de Speer (2016) – Loes
Loes bewandelt de schaduwkant en bouwt aan haar zelfvertrouwen.
Full Moon of the spear
Loes walks in the shadows and builds on her self-confidence.

Handvasten, de relatie die je goed rekent – Yoeke
De kunst bij een handvasting is om een mooi, creatief en passend ritueel te bedenken dat voldoet aan de hoop en verwachting van het stel en ook voldoende diepgang heeft om voelbaar een stevige blessing mee te geven aan de relatie. Dat valt niet mee.
Handfasting, the relation that you approve
The trick with a handfasting is to think of a nice, creative and fitting ritual that answers the hopes and expectancies of the couple, and has enough body to give a solid blessing to the relation. That is not easy.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: religieuze polygamie, lachende goden, een twijfelachtig voorstel om het klimaat te redden, en djinns zonder tonic.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time: religious polygamy, laughing gods, a dubious proposal to save the climate, and djinns without tonic.

Recept Royal Red Rose – Cerridwyn
Een recept voor een prachtige, roosvormige appeltaart.
Recipe Royal Red Rose
A recipe for a beautiful, roseshaped apple pie.

Articles in English

Tales from India, from modern Silicon Cities … to ancient tribal villages – Morgana
Morgana returns to India where she was in 1978, and meets the Toda people.
Verhalen van India
Morgana keert terug naar India, waar ze eerder was in 1978, en ontmoet het Toda-volk.

Mead, a short history – Arith Härger
Although mead is one of the oldest and most widespread fermented drinks in history, it is one of the least known beverages and it’s seldom found in the market.
Mede, een geschiedenis in het kort
Hoewel mede een van de oudste en meest wijdverspreide gefermenteerde dranken in de geschiedenis is, is het een van de minst bekende drankjes en je vindt het zelden in de winkel.

The Cauldron – Merlin
For the Summer 1986 issue of Wiccan Rede Magazine, Merlin wrote an article about that typical attribute of Witches: the cauldron. For articles such as this, we start a new category: Timeless texts.
De ketel
Voor het zomernummer 1986 van het (papieren) tijdschrift Wiccan Rede schreef Merlin een artikel over het attribuut dat altijd met heksen wordt geassocieerd: de ketel. We plaatsen het in onze nieuwe rubriek: ‘Tijdloze teksten’.

Reviews / Recensies

Getting Higher, the Manual of Psychedelic Ceremony – book by Julian Vayne
A manual for exploring the use of psychedelic substances in the contexts of spirituality, self-transformation and magic. And ways to achieve other states of consciousness without drugs.
High worden, het handboek voor psychedelische ceremoniën – boek van Julian Vayne
Een handboek voor het gebruik van psychedelische middelen in de context van spiritualiteit, zelfverandering en magie. En manieren om andere bewustzijnsniveaus te bereiken zonder drugs.

Pagan Dreaming – book by Nimue Brown
Nimue Brown discusses ‘The Magic of Altered Consciousness’. From ‘personal dreaming’ to ‘ancestral dreaming’ she shows how dreaming takes us into different levels of consciousness.
Paganistisch dromen – boek van Nimue Brown
De schrijfster bespreekt ‘de magie van andere bewustzijnstoestanden’. Van ‘persoonlijk dromen’ tot ‘voorouderlijk dromen’, laat ze zien hoe dromen ons in verschillende bewustzijnsniveaus brengt.

Pagan Planet – book by Nimue Brown
Nimue Brown has edited a large number of essays for this anthology from diverse practising pagans presenting a wide view on the subject of Paganism and their relationship with the Earth.
De paganistische planeet – boek van Nimue Brown
Nimue Brown verzamelde voor deze bundel essays van verschillende praktiserende paganisten, die een brede blik geven op het onderwerp paganisme en hun relatie met de Aarde.

Plant Spirit Gardener – book by Alanna Moore
Alanna Moore’s newest book is in effect an overview and collection of her ideas and experiences from the last 30 years and is an absolute must for anyone interested in connecting with Nature Spirits in their own garden.
Plantengeesttuinier – book van Alanna Moore
Het nieuwste boek van deze schrijfster is een overzicht en verzameling van haar ideeën en ervaringen uit de laatste 30 jaar, en is een ‘must’ voor iedereen die contact wil leggen met de natuurgeesten in zijn of haar eigen tuin.

Moongazers and Trailblazers – book by Léon van Gulik
The general aim of this thesis is to contribute to a cultural psychological understanding of religious dynamics, with Wicca as an example to show how religious creativity works.
‘Maanstaarders en spoorblazers’
Het doel van dit proefschrift is om bij te dragen aan een cultureelpsychologisch begrip van religieuze dynamiek, met wicca als een voorbeeld van hoe religieuze creativiteit werkt.

Websites
We searched the Internet, looking for recipes associated with Lughnasadh / Lammas, and found these websites with recipes, suggestions for Lughnasadh/Lammas activities and gorgeous pictures.
Websites
We zochten op internet naar recepten voor Lughnasadh-Lammas-gerechten, en vonden deze websites met recepten, suggesties voor activiteiten rondom het jaarfeest en prachtige plaatjes.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2017
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.