Index – Lughnasadh 2016

Themanummer over ‘matchmaking’, dat wil zeggen: verbinding, ‘daten’, koppelen, samenwerking, bemiddeling, netwerken, nieuwe manieren van samenwerken. 
Ishtar liet haar gedachten gaan over banden tussen mensen onderling, door de generaties heen, maar ook met hun omgeving.
Thorn Nightwind bespreekt de verbinding van je eigen ‘hogere zelf’ met dat van je god(en).
Alder vraagt zich af wat voor invloed internet en sociale media hebben op wicca.

Julian Vayne en Steve Dee spreken, in het interview dat Morgana met hen had, onder meer over groepswerk. In de vele recensies in dit nummer vind je ook verwijzingen naar het thema.

Since the theme for this Lughnasadh edition is on match-making and connections, Thorn Nightwind discusses the connection of our own higher mind and spirit with that of our god(s). 
Ishtar muses on the connections between people, through the generations, and with their surroundings.
Alder wonders about the influence the Internet and social media have had on our practices.

Julian Vayne en Steve Dee talk, among other things, about group work in the interview Morgana had with them. 
In the many reviews in this number you’ll find more hints to the theme ‘matchmaking’, i.e.: connection, working together, mediation, networking, new ways of cooperation.

Welke artikelen staan er in het Lughnasadh-nummer 2016 van Wiccan Rede Online? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this Lughnasadh edition. With summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Mensen blijven streven naar hereniging met hun tweelingziel, of in ieder geval naar verbinding met andere mensen. En we zoeken verbinding met wat boven en beneden ons is.
Editorial
People keep striving towards reunion with their twin soul, or at least with connection with other people. And we search for connection with that which is above and below us.

Omzwervingen: verbondenheidheid in tijden van individualiteit – Ishtar
Naar aanleiding van de ‘Rewild Your Life Challenge’ liet Ishtar haar gedachten gaan over banden tussen mensen onderling, door de generaties heen, maar ook met hun omgeving.
Rambling about connections in times of individuality
The ‘Rewild Your Life Challenge’ caused Ishtar to muse on the connections between people, through the generations, and with their surroundings.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: rare associaties in een nieuwe wijk, fourageren voor vrede, prehistorische telescopen, en een gevoel van ‘iets’.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: strange associations in a new quarter, foraging for peace, prehistoric telescopes, and a sense of ‘something’.

Volle maan van de Speer – Loes
“Welke richting ga jij in je leven uit? En maakt het uit of dit voorwaarts, achterwaarts, opzij of stil staan is?” Loes vraagt zich af of ze gegroeid is sinds vorig jaar.
Full Moon of the Spear
“Which direction are you going in your life? Does it matter whether this is forward, backwards, sideways of standing still?” Loes wonders whether she has grown spiritually since last year.

Neighborhood witch – Yoeke
Yoeke loopt er niet mee te koop, dat ze heks is. Ze wil haar buren niet voor het hoofd stoten.
Neighborhood witch
Yoeke keeps a low profile as a witch. She doesn’t want to rebuff her neighbours.

Articles in English

Interview with Julian Vayne and Steve Dee, Part 1 & 2 – Morgana
Morgana meets with the co-authors of the book Chaos Magic, talking with them about ‘Slow Chaos’, psychology, mindfulness, group work, the colours of magic, diversity, etc.
Interview met Julian Vayne en Steve Dee, deel 1 & 2
Morgana ontmoet de schrijvers van het boek ‘Chaos Magic’ en spreekt met hen over ‘slow chaos’, psychologie, mindfulness, werken in een groep, de kleuren van magie, diversiteit, enz.

‘The Dark Night of the Soul’ – Thorn Nightwind
What does this concept mean to us following an esoteric path within the Ancient Wisdom Traditions?
‘De donkere nacht van de ziel’
Wat betekent dit begrip voor ons, volgers van een esoterisch pad in de oude wijsheidstradities?

Conserving Magical Energy – Ian Elliott
There are areas of our life which commandeer and squander our available magical energy. Ian Elliott points out how to save that energy.
Zuinig zijn met magische energie 
Er zijn onderdelen van ons leven die onze magische energie opeisen en verspillen. Ian Elliott legt uit hoe we die energie kunnen behouden.

Internet and the Craft: Blessing or Curse? – Alder
Has Internet had a big influence on our practices? It has facilitated a way to interact with fellow witches from remote places.
Internet en wicca: zegen of vloek?
Heeft internet een grote invloed op onze manier van werken? Het heeft het mogelijk gemaakt om contact te hebben met collega-heksen in verre plaatsen.

The Morrigan Papers – Anu – Nemain Cwmbran
As she walked up to the world tree, she noticed that the wheat was ripe, and the wind rippled the crops, it whispered tales of long forgotten times, continuations, unions and futures to be born again…
Het Morriganverhaal : Anu
Terwijl ze naar de wereldboom wandelde, merkte ze op dat het graan rijp was, en dat de wind het koren deed ritselen; het fluisterde verhalen van lang vervlogen tijden, prolongaties, verenigingen en toekomsten klaar om opnieuw te worden geboren…

Recensies

Paralipomena Orphica – boek door Harry Mulisch
In dit verhaal van Harry Mulisch raakt het dagelijks bestaan van een schrijver steeds meer doortrokken van de wereld van mythen en verbeelding.
Paralipomena Orphica – book by Harry Mulisch
In this story the daily existence of a writer gets more and more imbued by the world of myths and imagination.

Hathor: A Reintroduction to an Ancient Egyptian Goddess – boek door Lesley Jackson
De Oudegyptische godin van seks, parfum, dans, muziek en dronkenschap is tevens een van de oudste moedergodinnen uit het oude Egypte die ook regeert over de hemel, de zon, geboorte, moederschap en de dood. Hoe deze zaken met elkaar verbonden zijn en samenkomen in de godin Hathor lees je in dit boek.
Hathor: A Reintroduction to an Ancient Egyptian Goddess – book by Lesley Jackson
The Old Egyptian goddess of sex, perfume, dance, music and inebriety is at the same time one of the oldest mother goddesses of ancient Egypt, who also reigns about heaven, the sun, birth, motherhood and dead. This book shows how these subjects are connected and how they come together in the goddess Hathor.

Het verborgen leven van bomen – boek door Peter Wohlleben
Bomen: in vele mythen en legenden spelen ze een voorname rol, maar wat weten we nu eigenlijk écht van ze? Volgens de Duitse bosbeheerder Peter Wohlleben veel te weinig.
The secret live of trees – book by Peter Wohlleben
Trees: they play an important role in many myths and legends, but what do we really know about them? According to German forester Peter Wohlleben far too little.

Boerenmagie – boekje door J.G. Bornebroek
Dit boekje wil bewoners en bezoekers van Twente op luchtige en pretentieloze wijze kennis laten maken met de magie en het volksgeloof en de daarmee samenhangende gebruiken, rituelen en symboliek.
Farmers magic – booklet by J.G. Bornebroek
This booklet intends to introduce residents and visitors of the Twente area, in a lighthearted and unpretentious way, to the magic and folk beliefs and connected customs, rituals and symbology.

De heilige buxusmoeder – boek door Marjanne Huising
Elke boom kan jouw levensboom zijn, en kan jou in spiritueel, energetisch of geneeskrachtig opzicht helpen. Dat is het uitgangspunt van dit mooi vormgegeven boek.
The holy Buxus Mother – book by Marjanne Huising
Every tree can be your ’tree of life’, and can help you spiritually, energetically or in regard to health. That is the starting point of this beautifully presented book.

Allerzielentrilogie – drie boeken door Deborah Harkness
Historica Diana Bishop vraagt een alchemistisch boek op uit de Bodleian-bibliotheek. Dat trekt de aandacht van heksen, demonen en vampiers.
All Souls Trilogy – three books by Deborah Harkness
Historian Diana Bishop retrieves an alchemical manuscript from the Bodleian library. That attracts the attention of witches, daemons and vampires.

CD John Barleycorn Reborn: Dark Brittanica
Verzamelalbum rondom de graankoning, John Barleycorn en Lughnasadh / Lammas, met begeleidend boekje over het ‘dark folk’ project.
CD John Barleycorn Reborn: Dark Brittanica
Collection album on the Corn King, John Barleycorn and Lughnasadh / Lammas, with booklet on the ‘dark folk’ project.

The Wicca Deck – kaartenset door Sally Morningstar en Danuta Mayer
Wat zou deze kaartenset nog kunnen toevoegen aan andere (tarot)decks en divinatiemethoden?
The Wicca Deck – by Sally Morningstar and illustrator Danuta Mayer
What could this deck add to other (tarot) decks and divination methods?

Reviews

The British Book of Spells and Charms – book by Graham King
Graham King is curator of The Museum of Witchcraft & Magic, in Boscastle. In this book he explains what spells and charms are, using examples.
Het Britse boek van spreuken en bezweringen – door Graham King
Graham King is conservator van het Museum van hekserij en magie in Boscastle. In dit boek legt hij, aan de hand van voorbeelden, uit wat spreuken en bezweringen zijn.

A Gnostic’s Progress – book by Steve Dee
Including several exercises and practical advice Steve Dee navigates the reader through a Gnostic landscape. Find the space to explore how the things you love can inspire the creation of your own art.
De vorderingen van een gnosticus – boek door Steve Dee
Steve Dee gidst de lezer door een gnostisch landschap, met behulp van verschillende oefeningen en praktisch advies. Vind de ruimte om te ontdekken hoe de dingen waarvan je houdt je kunnen inspireren om je eigen kunst te scheppen.

Heirs to forgotten kingdoms – book by Gerard Russell
Pleasantly written travel book by a former diplomat, on some of the less known religions in the Middle East.
Erfgenamen van vergeten koninkrijken – boek door Gerard Russell
Door een voormalige diplomaat aangenaam geschreven reisboek naar sommige van de minder bekende religies van het Midden-Oosten.

Doors of Valhalla – book by Vincent Ongkowidjojo
The book is as well an exegesis of the Voluspa, Havamal and Lokasenna texts as a guidebook
for the walker of the Northern path.
Deuren naar Walhalla – boek door Vincent Ongkowidjojo
Dit boek is zowel een exegese van de Voluspa-, Havamal- en Lokasenna-teksten als een gids voor de wandelaar op het Noordse pad.

All Souls Trilogy – three books by Deborah Harkness
Historian Diana Bishop retrieves an alchemical manuscript from the Bodleian library. That attracts the attention of witches, daemons and vampires.
Allerzielentrilogie – drie boeken door Deborah Harkness
Historica Diana Bishop vraagt een alchemistisch boek op uit de Bodleian-bibliotheek. Dat trekt de aandacht van heksen, demonen en vampiers.

Web guide
Websites that might interest our readers.
Webwegwijzer
Interessante websites die we verzamelden voor de lezer.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.