Index – Beltane 2017

Het thema van dit nummer van Wiccan Rede Online is ‘de zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven, voelen en het zesde zintuig’. Isthar zegt: “Hoe wij de wereld ervaren is geen vaststaande waarheid, het is een verháál. En dat verhaal kunnen we herschrijven. Een effectieve en structurele manier om dat te doen, loopt via de zintuigen.”
Jana vroeg heksen en heidenen of ze muziek gebruiken in hun rituelen en magie, en zo ja, wat voor muziek en met welk doel.
Deborah Snavely beschrijft de kwaliteiten uit de Charge die bij Beltane horen: Schoonheid en Kracht.

This issues’ theme is ’the senses: sight, hearing, taste, smell and touch, and the sixth sense’. Ishtar is of opinion that how we perceive the world is not a fixed truth, but a story. And that story can be rewritten. An effective and structural way to do that, is by the senses.
Jana asked Witches and Pagans whether they use music in rituals and magick; and if so: what kind of music and towards which purpose.
Deborah Snavely describes the qualities from the Charge that resonate with Beltane energies: Beauty and Strength.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
Het Mysterie is niet tastbaar. De taal die een brug kan vormen tussen het mysterie en onze bewuste beleving, is die van de symbolen.
Editorial
We strive to connect with ‘Mystery’ but it is not tangible. Symbolism is the language that can form the bridge between Mystery and our conscious perception.

Naar een ruimer perspectief – Ishtar
Via de zintuigen zijn onze oerassociaties gevormd, en juist daarom bieden de zintuigen prachtige vertrekpunten om negatieve overtuigingen stapje voor stapje los te laten en toe te werken naar een liefdevoller perspectief, stelt Ishtar.
Towards a wider perspective
Through the senses our primordeal associations are formed, and therefore the senses are great starting points to, step by step, let go of negative convictions, and to work towards a more loving perspective.

Zin in zintuigen – Jana
Hoe gebruik je de vijf zintuigen bij wicca, en kun je het zesde zintuig stimuleren? Hoe werkt wicca als je een van de vijf zintuigen niet kunt gebruiken? Met name ‘zicht’ komt overal bij te pas.
Sense in the senses
How do you use the five senses in Wicca, and can you stimulate the sixth sense? How does Wicca work when you can’t use one of the five senses? ‘Sight’ is used everywhere.

Muziek bij rituelen en magie – Jana
Tijdens rituelen en bij magisch werk kun je gebruik maken van muziek, maar je kunt er ook bewust van afzien. Jana was benieuwd hoe andere heksen en heidenen dat doen: gebruiken ze muziek bij rituelen of bij magisch werk? Wat voor soort muziek en met welk doel?
Music in rituals and magick
In rituals and when working magick one can use music, or abstain from it. Jana wondered whether other Witches and Pagans use music. What kind of music, and to what purpose?

Volle maan van de havik – Loes
Loes is klaar met haar opleiding tot coach, en weet dat ze iets wil gaan doen met de elementen, en met duisternis. Het thema van deze maan is ’trouw zijn aan jezelf’.
Full Moon of the Hawk
Loes has completed her study and is now a coach. She knows the elements and ’the dark’ will play a part in her practice. This moon’s theme is ‘being true to oneself’.

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid – Beltane 2017 – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: oude goden met een disclaimer, ‘evangelische’ heidenen, psychisch vampirisme tegen takfiri-terroristen, en een merkwaardig speldenkussen.
Old news rejuvenated in the cauldron
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time: old gods with a disclaimer, ‘evangelical’ pagans, psychic vampirism against takfiri-terrorists, and a remarkable pin-cushion.

Articles in English

Beltane’s Charge – let there be beauty and strength… – Deborah Snavely
Our Great Mother advises us to cherish in our hearts paired qualities—four pairs, suited to the four great sabbats. The first two qualities, beauty and strength, resonate with Beltane energies.
De Opdracht van Beltane: laat er schoonheid en kracht zijn…
Onze Grote Moeder adviseert ons om in ons hart gepaarde kwaliteiten te koesteren – vier paren, passend bij de vier grote jaafeesten. De eerste twee, schoonheid en kracht, resoneren met Beltane-energie.

The Magic Theatre of Witchcraft – Ian Elliott
The rites of witchcraft, whether performed alone or with others, are a form of magic theatre. One goes to them not to sit in the audience but to participate in the performance. The rite itself should, if performed well, both deepen and further heighten the energies.
Het magische theater van wicca/hekserij
De rituelen van wicca/hekserij, of je ze nu alleen of met anderen opvoert, zijn een vorm van magisch theater. Je komt er niet om als publiek in de zaal te zitten, maar om eraan deel te nemen. Het ritueel zelf, indien goed uitgevoerd, zou de energieën zowel moeten verdiepen en verhogen.

Feature: a meeting with Dayonis – Morgana
One of the very early priestesses in Gardnerian Wicca – Dayonis – had, apparently, left the Craft when she got married and emigrated. But in 2015 Morgana met her, and spoke with her at length in February 2016.
Speciale aandacht voor een ontmoeting met Dayonis
Lange tijd leek het erop dat een van de eerste priesteressen in Gardnerian Wicca – Dayonis – de Craft had verlaten toen ze trouwde en emigreerde. Maar in 2015 ontmoette Morgana haar, en in februari 2016 spraken ze elkaar uitgebreid.

Recensies / Reviews

Het innerlijke leven van dieren – boek van Peter Wohlleben
Dieren werden lange tijd gezien als een soort onveranderlijke robots die slechts werden aangestuurd door hun instincten. Nu steeds meer onderzoekers tot het inzicht komen dat dieren veel meer overeenkomsten hebben met de mens dan lange tijd werd verkondigd, is het tijd om dat beeld eens aan te gaan passen.
The inner life of animals – book by Peter Wohlleben
For a long time animals were seen as a kind of unchangeble robots, only directed by their instincts. Now that more and more researchers have come to the insights that animals have much more in common with humans than was said for so long, it is time to adjust that image.

Afdalingen – boek van Marjoleine de Vos
Aan de hand van – sommige – antieke mythes buigt de auteur zich over onze omgang met de dood.
Descents – book by Marjoleine de Vos
Following – some – ancient myths, the author looks into our association with death.

Magische meisjes en Hoe word je een heks? – boeken van Ina Vandewijer en Anne-Marie Boer
Tieners en kinderen die een heks willen worden, vinden in deze boeken veilige tips en leuke wetenswaardigheden.
Magical girls and How to become a witch – books by Ina Vandewijer en Anne-Marie Boer
Teenagers and children who want to be a Witch can find safe tips and interesting facts in these books.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2017
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.