Index – Lammas 2023

Deze inhoudsopgave vertelt welke artikelen in de editie Lammas 2023 van Wiccan Rede Online staan. This index shows which articles are included in the Lammas 2023 edition of the bilingual magazine Wiccan Rede Online. (For other languages: use the translate button!)

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel
Is er inderdaad nog behoefte aan een tijdschrift over wicca en vanuit wicca? We denken van wel, maar hebben daarvoor jullie hulp nodig.
Editorial
Is there still a need for a magazine on Wicca, from Wicca? We think there is, but we need your help.

Als de tijd rijp is – Jana
Jana heeft het gevoel dat ze iets moet met het onderwerp ’timing’. Helemaal duidelijk wordt het niet, maar ze associeert over het waarom.
When the time is ripe
Jana feels that she should write about ’timing’. The why remains unclear, but she ‘associates’ about it.

Volle maan van de speer 2022, bewerking 2023 – Loes
Als je echt wat met je passie wilt doen, dan is het belangrijk om te voelen, je balans te voelen. Pas achteraf zal blijken of je op tijd geoogst hebt.
Full Moon of the Spear
When you really want to use your passion, it is important to feel, to feel ones balance. In hindsight it will be clear if you harvested in time.

Articles in English

Telling the Bees – a modern tradition with ancient roots – Morgana
Beekeepers have since old times informed their hives of changes and important developments in their lives. This article sheds light on this tradition, and on the origins of beekeeping.
Het aanzeggen aan de bijen – een moderne traditie geworteld in de oudheid
Imkers hebben sinds vroeger tijden hun volken geïnformeerd over veranderingen en belangrijke ontwikkelingen in hun leven. Dit artikel belicht deze traditie, en de oorsprong van het bijenhouden.

Rites of Passage & the Wheel of Life – resacralising our relationship with Earth – Morgana
Rites of passage are ceremonial or symbolic rituals that mark significant life transitions or milestones. What does (re)sacralising the earth have to do with the Wheel of the Year?
‘Rites of passage’ en het Wiel van het leven – het weer heilig maken van onze relatie met de Aarde
‘Rites of passage’ zijn ceremoniële of symbokische rituelen die belangrijke veranderingen in ons leven markeren. Wat heeft (her)heiliging van de wereld van doen met het Wiel van het Jaar?

Reviews

Otherwise Than the Binary – book edited by Jessica Elbert Decker, Danielle A. Layne, Monica Vilhauer
Challenging and engaging book on the binary, which is more than a matter of people and pronouns. Its origins are thought to go back to ancient culture, especially Plato – but can the ancient texts be read differently from how they used to be understood?
Anders dan binair
Een uitdagend en boeiend boek over het binaire, dat meer is dan een kwestie van mensen en voornaamwoorden. Men denkt dat de oorsprong ervan teruggaat tot de antieke cultuur, vooral Plato – maar kunnen de oude teksten anders worden gelezen dan hoe ze gewoonlijk werden begrepen?

The Art of Lithomancy: Divination with stones, crystals, and charms – book by Jessica Howard
Lithomancy, or divination with stones, is an art: you have to develop your own style. But how? Jessica Howard provides many suggestions.
De kunde van lithomantie: divinatie met stenen, kristallen en betoveringen
Lithomantie of divinatie met behulp van stenen is een kunst: je moet je eigen stijl ontwikkelen. Maar hoe? Jessica Howard geeft tal van suggesties.

Pagans. The visual culture of Pagan myths, legends + rituals – book by Ethan Doyle White
Evolving around pictures from many times and places, this book offers – literally – a view on many subjects that fall into the different types of ‘Paganism’. Compact but relating subjects from a wide range of origins.
Paganisten. De visuele cultuur van paganistiscge mythen, legenden en rituelen
Met afbeeldingen uit vele tijden en plaatsen als basis biedt dit boek – letterlijk – een kijk op veel onderwerpen die vallen in de verschillende typen van ‘paganisme’. Het is compact, maar brengt onderwerpen uit heel verschillende bronnen met elkaar in verband.

The Green Witch – book by Arin Murphy-Hiscock
A green witch is someone who lives the green path and is aware of how the energy of nature flows through her life and environment. The book shows how to be a green witch, and gives recipes.
De groene heks
Een groene heks is iemand die het groene pad volgt en die zich bewust is van hoe energie stroomt in haar leven en omgeving. Het boek laat zien hoe je een groene heks kunt zijn, en biedt recepten.

Recensie: Ik ben omdat wij zijn – de odyssee van een hedendaagse Nederlandse sjamaan ingewijd in een Afrikaanse natuurreligie – boek van Marijn Louis Willems
Marijn Willems beschrijft de van oorsprong Afrikaanse orishatraditie waarin hij is ingewijd, zijn pad er naar toe, en zijn ervaringen sinds zijn inwijding op een heel persoonlijke manier die tegelijk universeel begrijpelijk is.
I am because we are – the odyssee of a contmporary Dutch shaman, initiated into an African nature religion
Marijn Willems describes the orishatradition, originally from Africa, into which he is initiated, his path towards it and his experiences since his initiation. He does this on a very personal way, but at the same time makes it understandable for everyone.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2023
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.