Index – Imbolc 2019

Wiccan Rede Online, Imbolc 2019, thema Inspiratie.

In dit Imbolcnummer van Wiccan Rede Online is de vraag waar heksen/heidenen zich door laten inspireren in hun magisch-religieuze praktijk en filosofie. De letterlijke betekenis van inspiratie is ‘inblazing’, maar ook bezieling, bevlogenheid, animo, begeestering en dergelijke woorden zijn synoniemen. En tegenwoording: brainwave.
Het thema komt terug in het interview met Raven Michaelis, die we vroegen hoe hij geïnspireerd raakte en geïnspireerd blijft, en wie zijn muze is. Alder had een ‘brainwave’ over ambiguïteit in hekserij/wicca, en hoe daarmee om te gaan. Morgana kwam terug van het Parlement van Wereldreligies, geïnspireerd door de mensen die ze ontmoette.
Mogen de artikelen en recensies ook jou inspireren!

Theme: Inspiration. In this Imbolc issue of Wiccan Rede Online the question is what inspires Witches/Pagans in their magical/religious practice and philosophy. The literal meaning of inspiration is ’to blow into’, ’to breath new life into’, but it also has to do with animation, enthusiasm, elan. And nowadays: brainwaves.
The theme is recognizable in the interview with Raven Michaelis, who we asked what inspired him to become a Witch, what keeps him inspired and who is his muse. Alder had a brainwave on ambiguity in the Craft, and how to deal with that. Morgana came back from the Parliament of the World’s Religions in Canada, inspired by the beautiful people she met.
May the articles and reviews inspire you too!

Nederlandse artikelen

Redactioneel – Jana
Zou het niet mooi zijn om als een trekvogel te leven? Reizen en verblijven op meerdere plekken kan je horizon verbreden, kan je een andere visie geven op de wereld en de samenleving(en) van mensen.
Edito
rial
Wouldn’t it be nice to live as a migratory bird? To travel and to stay at more places in the world can broaden your horizon, can give you another view on the world and its cultures.

“Je kunt pas de wereld verbeteren als je je eigen leven verbetert”. Interview met Raven Michaelis – Jana
De wereld van wicca/hekserij, magie, paganisme, heidendom enzovoorts in Nederland is heel divers. Dat laten de interviews in deze rubriek zien. In dit nummer is ‘inspiratie’ het thema. We vroegen Raven Michaelis wat hem inspireerde om heks te worden, hoe hij na jaren nog geïnspireerd blijft en wie zijn muze is.
“You can’t change the world unless you change your own life”. Interview with Raven Michaelis
The world of Wicca/Witchcraft, magic(k), Paganism, Heathenism et cetera in the Netherlands is quite diverse. That is what these interviews show. We asked Raven Michaelis what inspired him to become a Witch, what keeps him inspired and who is his muse.

De stilte voor Imbolc – Lothanna
Alles lijkt ineens zo kaal na de gezellige decembermaand. Dit moet wel het saaiste seizoen zijn. Bijna alsof we aan het wachten zijn op het nieuwe begin.
The silence before Imbolc
Everything seems bare after the cosy month of December. This must be the most boring season. Almost like we are waiting for the new start.

Magie en naamvallen – Yoeke
Op de dag dat Yoeke haar eerste les Duits kreeg op de middelbare school werd haar het bestaan van naamvallen onthuld. Vanaf dat moment durfde ze geen woord Duits meer te spreken.
Magic and the grammatical cases
On the day Yoeke got her first German lesson on secondary school she heard of the existence of the grammatical cases. From that moment on she did not dare to speak German anymore.

Oud nieuws in de verjongingsketel – Het geheim van de Kerstman – Medeia
Medeia’s mijmeringen naar aanleiding van media-items uit de afgelopen periode. Dit keer: Waarom zijn we verontwaardigd als Trump aan een kind vraagt: Geloof jij nog in de Kerstman?
Old news rejuvenated. The secret of Santa.
Medeia’s musings induced by recent media-items. This time: why we are filled with indignation when Trump askes a child: Do you still believe in Santa?

Volle maan van de overstroming – Loes
Loes durft haar droom te laten groeien.
Full moon of the flood
Loes dares to let her dream grow.

Engelse artikelen

Impressions of Canada – the Parliament of the World’s Religions/ PWR, Toronto – part 1 en part 2 – Morgana
Morgana was at the meeting of the Parliament of the World’s Religions/PWR 2018 and tells her experiences and the wonderful people she met.
Indrukken uit Canada – het Parlement van wereldreligies / PWR Toronto, deel 1 en 2
Morgana was bij de bijeenkomst van het Parlement van wereldreligies, PWR 2018, en vertelt over haar ervaringen en de geweldige mensen die ze daar ontmoette.

The Art of Dealing with Ambiguity in the Craft – Alder
When you are confronted with something that is uncertain, and cannot figure it out — what do you do?
De kunde van het omgaan met ambiguïteit in hekserij
Als je geconfronteerd wordt met iets dat onzeker is, en het niet kan ontcijferen – wat doe je dan?

Interview with Geraldine Beskin from the Atlantis Bookshop – Link
Frequented by Gerald Gardner and an entire “who’s who” of occultists over the years, Atlantis Bookstore in London has been a gathering place for great minds to meet and share ideas.
Interview met Geraldine Beskin van de Atlantis-boekwinkel
Gerald Gardner was een vaste bezoeker en door de jaren heen kwam een hele reeks beroemde occultisten over de vloer van de Atlantis-boekwinkel in Londen. Dat maakte het een ontmoetingsplaats voor grote geesten om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.

Interview with Taloch, November 24, 2018 – Morgana
Morgana was curious to hear more about Taloch’s views on his ‘Magickal Philosophy’ and the plans for the “Wytches & Cunningfolk Camp” to be held in the Netherlands in 2019.
Interview met Talich, 24 november 2018
Morgana was benieuwd naar Taloch’s ideeën over zijn ‘Magische Filosofie’ en de plannen voor het ‘Hecksen- en wijze mannen & vrouwenkamp’ dat in Nederland gepland is in 2019.

Recencies/Reviews

Pagan Britain – book by Ronald Hutton
Professor Ronald Hutton explores pre-Christian ritualistic behaviour by the oldest inhabitants of the archipelago.
Paganistisch Groot-Brittannië – boek van Ronald Hutton
Professor Ronald Hutton verkent de voorchristelijke ritualistische gedragingen van de oudste bewoners van het eilandenrijk.

Botanisch handboek medicinale planten – boek van Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes & Jason Irving
Mooi uitgevoerd boek met leuke weetjes over bekende en minder bekende planten met geneeskrachtige toepassingen.
Botanic manual of medicinal plants – book by Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes & Jason Irving
Beautifully designed book with interesting facts on more and less known plants with medicinal applications.

Dodelijke planten – boek van Elizabeth A. Dauncey & Sonny Larsson
Interessant boek over de gevaren, maar ook de medicinale en spirituele toepassingen van plantaardige gifstoffen.
Deadly plants – book by Elizabeth A. Dauncey & Sonny Larsson
Interesting book about the dangers, but also the medicinal and spiritual applications of herbal poisons.

Runenmagie en sjamanisme – boek van Jörgen I Eriksson
Gewoon het volgende boek over de runen en Germaans sjamanisme? Zeker niet. ‘Rune Magic and Shamanism’ staat vol doorleefde kennis over de wereld van de runen en de technieken die daar samen mee gebruikt kunnen worden.
Rune Magic and Shamanism – book by Jörgen I Eriksson
Just another book on runes and Germanic Shamanism? Certainly not. ‘Rune Magic and Shamanism’ is full of sound knowledge of the world of runes and the techniques that can be used in combination with these.

Village Witch – boek van Cassandra Latham-Jones
De schrijfster beschrijft hoe het is om van de hekserij je beroep te maken in West-Cornwall.
Dorpsheks – boek van Cassandra Latham-Jones
The writer describes what is is like to make witchcraft ones profession in West Cornwall.

Het beste van Faun – album van Faun
In 2002 bracht Faun zijn eerste album, ‘Zaubersprüche’ uit. Tien CD’s, twee DVD’s en een vele wisselingen van bandleden later gaat het Faun beter dan ooit. Tijd voor een Best Of-album!
Best of Faun – album by Faun
In 2002 Faun published their first album, Zaubersprüche. Ten CD’s, 2 DVD’s and a myriad of band changes later Faun does better than ever. Time for a ‘Best of’ album.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2019
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.