Index Imbolc 2014

Welke artikelen staan er in dit nummer? Hier alvast een samenvatting en een vertaling daarvan.

An overview of the articles in this edition. With summaries and translations of the summaries.

Artikelen in het Nederlands – with summary in English

Redactioneel – Jana
Wanneer is het de juiste tijd om iets te doen? Hoe weet je wanneer je moet ingrijpen of dat je beter even kunt wachten?
Editorial
When is the time to do something? How do you know when to act, or if it’s better to wait?

Het middelpunt van de cirkel V– Serge van Heel
Imbolc 2014. De donkere aarde is weer vruchtbaar geworden en een nieuw seizoen van groei en ontwikkeling ligt weer in het verschiet. Maar Wachters, waren we hier niet al eerder?
The Centre of the Circle – V
Imbolc 2014. The dark earth is fertile and there’s another season of growth and development coming. But Waiters, weren’t we here before?

Volle maan van de Overstroming 2014 – Loes
Volle Maan van de zachtheid, ‘De biechtmoeder luistert naar jouw verhaal’. Thema: “Welk oud patroon is zo geworden dat je het niet meer ziet?”
Moon of the softness. The confessoress listens to your story. Theme: ‘What pattern don’t you perceive anymore?

Oud nieuws in de verjongingsketel gegooid, Imbolc 2014 – Medeia
Nieuws dat Medeia opviel in de afgelopen periode. Met dit keer onder meer: sociale omkeringen, een mooiste-heksverkiezing, gezegende oliebollen, christelijke magie en het doodmaken van voorwerpen.
Old news rejuvenated in the cauldron, Imbolc 2014
News that caught Medeia’s attention in the previous months. This time among other things: social conversions, a beautiful witch contest, blessed oil-dumplings, Christian magic and the killing of objects.

Dode hertjes en creatie – Yoeke
Wat moet je aan met Imbolc? Soms ligt het antwoord voor je voeten.
Dead deer and creation
What does one do with Imbolc? Sometimes the answer lies before your feet.

Wicca als religie – Jana
Wicca is zowel een inwijdingstraditie als een religie. Het is een mysteriereligie en een ervaringsreligie. Dat betekent dat niemand je een bepaald godsbeeld voorschrijft. Wat betekent dat in de praktijk?
Wicca as a religion
Wicca is as well an initiatory tradition as a religion. It’s a mystery religion and a religion of experience. That means no one imposes an image of God on you. What does it mean in practice?

Articles in English – met een samenvatting in het Nederlands

The Morrigan Papers, part one – Nemain Cwmbran
Just recently I discovered the Morrigan and also just recently I found that She is way much longer with me, and I am talking about decades! It is, on a personal level, very interesting how things can work out.
Het Morrigan-verhaal, deel 1
Pas onlangs ontdekte ik de Morrigan, en ook pas onlangs ontdekte ik dat zij al die tijd al bij mij is geweest, en dan heb ik het over tientallen jaren! Het is, ook op persoonlijk niveau, heel interessant hoe dingen kunnen gaan.

The Cry of the Cailleach – Nemain Cwmbran
A poem about the Veiled One.
De schreeuw van de Cailleach
Een gedicht over de Gesluierde.

Magical Text in Ancient Civilizations – Bozena Gierek
An overview of papers presented at the 27-28 June 2013 Conference ‘an International Interdisciplinary Conference on Magical Text in Ancient Civilizations’, in Kraków, Poland.
Magische teksten in oude beschavingen
Een overzicht van stukken bij de ‘interdisciplinaire conferentie over magische teksten in oude beschavingen’, op 27-28 juni 2013 in Krakau, Polen.

Some reflections on Kenneth Grant – Matthew Levi
With the death of British author and occultist Kenneth Grant in January 2011, we lost a figure who was both unique in his own right and also a link to some of the key figures of the modern Magical Revival in the mid-20th Century.
Gedachten over Kenneth Grant
Met de dood van de Britse schrijver en occultist Kenneth Grant in januari 2011, verloren we een figuur die zowel uniek was op zichzelf, als een link naar enkele van de sleutelfiguren van de moderne magische opleving in het midden van de twintigste eeuw.

Tales of Anatolia: From Lagina to Labranda, Part 3 – Morgana
Many years ago I bought a small silver labrys. Though my path subsequently felt sometimes like a labyrinth with dead ends, it nevertheless acted as a trigger. Who was the Snake Goddess?
Verhalen uit Anatolië: van Lagina naar Labranda, deel 3
Vele jaren geleden kocht ik een kleine zilveren labrys. Hoewel mijn pad daarna soms aanvoelde als een labyrint met dode hoeken, werkte het toch als een ’trigger’. Wie was de Slangengodin?

The Role of the Witch in Modern Society – Alder Lyncurium
Do we, as witches, have a social role in the modern society? Did we in the past?
De rol van de heks in de hedendaagse samenleving
Hebben we als heksen een maatschappelijke rol? Hadden we dat in het verleden?

Recensies in het Nederlands – with a summary in English

Als Freyja zich laat zien. De code van het christendom – boek van Henk Vreekamp
Ook in het laatste deel van de trilogie van dominee Vreekamp draait het om de verhouding die het christendom heeft met heidendom en jodendom.
When Freyja shows herself. The code of Christianity
Like in the previous volumes, in the last part of the trilogy in the Veluwe region the issue is the relation of Christianity with Paganism and Judaism.

Reviews in English – met een samenvatting in het Nederlands

The Wakeful World. Animism, Mind and the Self in Nature – book by Emma Restall Orr
What does give nature its inherent value? What is nature, regardless of how we perceive it? (Yes, such perception is what makes us who and what we are).
De waakzame wereld. Animisme, geest en zelf in de natuur
Wat geeft de natuur zijn intrinsieke waarde? Wat is natuur, onafhankelijk van hoe wij die waarnemen? (Ja, die waarneming is wat ons maakt tot wie we zijn).

Deep Magic Begins Here: Tales and techniques of practical occultism – Book by Julian Vayne
In his typical style Julian has produced another book of magical practice and theory spiced with his own experiences.
Diepe magie begint hier. Verhalen en technieken van het praktisch occultisme
In zijn eigen stijl heeft Julian weer een boek geproduceerd over de magische praktijk en theorie, gekruid met zijn eigen ervaringen.

Agenda en adressen – Morgana
Arachne’s Web
Heksencafés, moots en meets
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats
The pages on adresses and events.

2 reacties op Index Imbolc 2014

  1. Rose English schreef:

    This is the first time I’ve seen this publication, and it is GREAT! I’ve been longing for deeper, more meaningful topics to stimulate and challenge me. Social sites are good for connecting with others. Here I find substance. Plus, the worldly approach is very humbling. American Witches tend to forget that we ARE NOT alone in this world.

  2. Alder schreef:

    Thank you very much for another great WRO number!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.