Index Samhain 2019

Het thema van dit nummer is continuïteit, dat wat constant is. Mirjam van Donselaar neemt ons mee naar het Oude Europa, een cultuur die voorafging aan de huidige culturen, en die heel lang standhield.
Medeia laat haar gedachten gaan over verhalen die steeds opnieuw worden verteld en Loes en Jana hebben het over patronen.
Het lange Engelse interview (in twee delen gesplitst) dateert van 1991, maar is nog alleszins de moeite waard. Kijk zelf wat er sindsdien is gebleven en wat er is veranderd.

The theme of this issue is continuity, that which is constant. The long interview with Doreen Valiente was originally published in 1991, but is still very interesting. Since then some things have changed, and some remained the same.
In the Dutch articles Mirjam van Donselaar writes about Old Europe, a culture that has stand firm for a very long period of time; Medeia muses on tales that are told over and over again; and Jana and Loes on patterns.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel – Jana
In de film is er iemand die de continuïteit bewaakt, maar magie zit ‘m juist in de foutjes tegen de continuïteit, in de afwijkingen van het patroon.
Editorial
In the movies a script superviser oversees the continuity of the motion picture, but magic is in the anomalies, the divergencies from the pattern.

“We moeten het hier, op dit moment, realiseren”. Interview met Paul en Neeltje Hoftijzer – Jana
Paul en Neeltje vertellen over druïdisme en sjamanisme, over hoe oude gebruiken nog bestaan op verschillende plekken in Europa en over keuzes die zij maken in hun leven.
“We have to realize it here, in this moment”
Paul and Neeltje tell about druidism and shamanism, about old traditions that still exist in several places in Europe, and about choices they make in their lives.

Dood en wedergeboorte in het Oude Europa – Mirjam van Donselaar
Ooit was er een cultuur die gelijkwaardigheid tussen man en vrouw kende, vreedzaam was en diep religieus. ‘Het Oude Europa’ is de term die Marija Gimbutas bedacht voor deze pre-Indo-Europese cultuur.
Dead and rebirth in the Old Europe
Once there was a culture where men and women were equal, that was peaceful and deeply religious. ‘Old Europe’ is the word Marija Gimbutas invented for this the Proto-Indo-European culture.

Vier Samhain in ’t klein – Lothanna
Als het niet lukt om Samhain in het groot te vieren, vier het dan klein.
Celebrate Samhain on a small scale
When you can’t celebrate Samhain on a large scale, celebrate in a smaller style.

De vier elementen, deel 3. ‘Vergeet de vier’ – Ramos
De vier elementen worden al van oudsher door de mens gebruikt als symbool voor de bouwstenen van het leven. In dit derde deel overstijgen we de eenheid van vier delen: ‘Vergeet de vier’.
The four elements, part 3. ‘Forget the four’
The four elements have of old been used by man as symbol for the ‘building blocks’ of life. In this article we surpass the unity of four parts: ‘forget the four’.

Oud nieuws in de verjongingsketel – Medeia
Naar aanleiding van een televisiedocumentaire laat Medeia haar gedachten gaan over verhalen die steeds opnieuw worden verteld.
Old news rejuvenated
Having seen a television documentary, Medeia muses on tales that are told over and over again.

Volle maan van de Klif – Loes
Deze eerste maan van het jaar vraagt je om oude patronen los te laten en zodoende ruimte te maken voor je stralende zelf.
Full moon of the cliff
This first full moon of the year wants you to let go of old patterns, and thus make place for your shining self.

Articles in English

FireHeart Interviews Doreen Valiente Part One – Michael Thorn
Doreen Valiente is considered by many to be the ‘mother’ of the contemporary pagan movement.
She speaks about how Witchcraft was reborn, what the differences are in how the Craft is practiced in Britain and America, et cetera.
Interview met Doreen Valiente – deel 1
Doreen Valiente wordt door velen als de ‘moeder’ van de hedendaagse paganistische beweging beschouwd. Ze vertelt over de wedergeboorte van hekserij, wat de verschillen zijn in percepties van de ‘Craft’ is Engeland en Amerika, enz.

FireHeart Interviews Doreen Valiente Part Two – Michael Thorn
She speaks about New Age and Aquarian Age, and about the growth of Wicca.
Interview met Doreen Valiente – deel 2
Ze spreekt over de New Age (Nieuwe Tijd) en de Aquarian Age, en over de groei van wicca.

A Tribute to Michael Thorn – February 21, 1956 – 16 August 2019
A builder of bridges across communities, Michael Thorn was active in leadership roles in Pagan organizations. People share their memories of him.
Een huldebetuiging aan Michael Thorn, 21 februari 1956 – 16 augustus 2019
Michael Thorn was een bruggenbouwer tussen communities en had een leidersrol in paganistische organisaties. Mensen halen herinneringen aan hem op.

Viewing the World through Pagan Eyes, Part III: Memes, Thought Forms and the issue of cultural appropriation – Gus diZerega
This series argues when we take seriously the common Pagan insight that the world is pervaded by spirit and awareness “all the way down,” as well as all the way up, rather than simply being material dominated by physical laws or some deity’s plans, everything changes, in some ways subtly and in other ways profoundly.
De wereld bezien door paganistische ogen, deel I
Deze serie gaat ervan uit dat, als er ervan uitgaan dat de wereld door geesten en bewustzijn is doortrokken, en niet alleen materie is, beheerst door natuurwetten of de wil van een god, alles verandert, op subtiele manier, maar soms ook door en door.

Weekend workshop: “Connecting to Spirits of Land”. Residential intensive
Join us in this experiential, participatory workshop where we will work to learn tools to open our senses to what these spirits might have to tell us, to build relationships, and to deepen those that we already have.
Weekendworkshop met overnachting: ‘Verbinding maken met de geesten van het land’
Sluit bij ons aan in deze op ervaring gebaseerde en interactieve workshop waarin we technieken leren om onze zintuigen te openen voor wat deze landgeesten ons hebben te vertellen, om relaties aan te gaan met hen en de banden te verstevigen die er al zijn.

Recensies / Reviews

Circe – boek van Madeline Miller
Madeline Miller beschrijft het verhaal van de nimf Circe vanuit Circe’s ogen.
Circe – book by Madeline Miller
Madeline Miller tells the story of the nimf Circe as seen from her eyes.

Edda – CD van Donderelf
Luister naar de verhalen uit de Edda, verteld door een verhalenverteller die het verleden tot leven weet te wekken.
Edda – CD by Donderelf
Listen to the stories from the Edda, told by a storyteller who knows how to let the past come to life.

Webwegwijzer
Websites that might interest our readers.
Interessante websites die we verzamelden voor de lezers.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, sabbats and esbats 2019
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.