Index – Samhain 2023

De editie Samhain 2023 van Wiccan Rede Online staat in het teken van terugkijken en plannen maken, van het seizoen met de associaties met donker, sluiers tussen de werelden en bloedmaan, maar ook van de verkiezingen in november.
The Samhain 2023 edition of Wiccan Rede Online is dedicated to looking back and making new plans, of the season with its associations with the dark, veils between the worlds and Bloodmoon, but also to the national elections in November.

Artikelen in het Nederlands

Redactioneel
De donkere helft van het jaar is echt wel aangebroken: je hoeft geen heks te zijn om te voelen welk seizoen het is. Dat van de veranderingen, van het terugblikken en vooruitkijken.
Editorial
The dark half of the year has come, no doubts. You don’t need to be a Witch to feel what season it is: that of changes, of looking back and forward.

Silver Circle Autumn Gathering – honouring our ancestors
On November 4th 2023, Silver Circle will be Honouring our Ancestors with an Autumn Gathering in Lunteren. During our opening ceremony, friends will be invited to honour and remember our beloved ones and ancestors.
Silver Circle herfstbijeenkomst – we eren onze voorouders
Op 4 november zal Silver Circle onze voorouders eren met een herfstontmoeting in Lunteren. Tijdens de openingsceremonie zullen vrienden worden uitgenodigd om onze geliefden en voorouders te eren en gedenken.

Donaties ten behoeve van Silver Circle en Wiccan Rede Online
Silver Circle en Wiccan Rede Online worden volledig verzorgd door vrijwilligers en op basis van donaties. Help ons online te houden!
Donations in behalf of Silver Circle and Wiccan Rede Online
Silver Circle and Wiccan Rede Online are made possible solely by volunteers and on basis of donations. Help to keep us online!

Met de bezem in het stemhokje: heksen en de Tweede Kamer – Jana
Binnenkort kunnen we weer stemmen voor de Tweede Kamer. Wordt er daar ooit gesproken over heksen? En is er vanuit heksenstandpunt iets zinnigs te zeggen over de verkiezingsprogramma’s?
With the broom in the voting-booth: witches and (the Dutch) Parliament
Soon we can vote again for the House of Representatives. Does the subject ‘witches’ ever come up there? And from a witches’ point of view: what can be said of the party manifestos?

Mijn eerste ritueel – Merlin
Er ligt een behoorlijk hoge drempel tussen het lezen over wicca, en daadwerkelijk je eerste ritueel uitvoeren. Met het uitvoeren van een ritueel van iemand anders is het risico dat het een toneelstukje blijft. Hoe maak je een ritueel dat wel aansluit op je eigen ervaringswereld?
My first ritual
There is quite a threshold between reading about wicca, and effectively carrying out ones first ritual. Performing a ritual written by someone else may feel like performing a play. How to make a ritual that fits your experience?

Meer licht, meer licht – Yoeke
“Om te waarderen dat het licht kan zijn moeten we ook het donker kennen”, houdt Yoeke zichzelf voor. Maar eigenlijk heeft ze steeds meer moeite met de donkere kant van het bestaan. Wat te doen?
More light, more light!
“To value that it can be light, we have to know the dark”, is what Yoeke reminds herself of. But in fact she increasingly struggles with the darker sides of existence. Now what?

Volle maan van de heuvel van de barden 2022-2023 – Loes
Loes laat zich leiden door de dieren, en mijmert over ‘machtig’ en ‘prachtig’.
Full Moon of the hill of the bards
Loes lets the animals guide her, and muses on ‘powerful’ and ‘beautiful’.

Artikelen in het Engels

Blood Moon & Samhain october 28/31, 2023 – Morgana
A ritual for this special moment when the Blood Moon almost coincides with Samhain, with a pathworking and the poem that starts with the lines ‘I am the God who waits / In the dead of the Year, in the Dark of life’.
Bloedmaan en Samhain, 28-31 oktober 2023
Een ritueel voor dit speciale moment waarin de bloedmaan vrijwel samenvalt met Samhain, met een pathworking en een gedicht dat begint met de regels ‘Ik ben de God die wacht / in het dode jaargetij, in het donker van het leven’.

The Samhain God Charge… or why accreditation is important – Morgana
For years Morgana has been looking for the origin of the poem usually referred to as ‘The Samhain God Charge’. This article is about the ‘how’ and ‘why’ of this search.
De Samhain-opdracht van de God… of waarom bronvermelding belangrijk is
Jarenlang heeft Morgana gezocht naar de oorsprong van het gedicht dat meestal wordt aangeduid als ‘De opdracht van de God bij Samhain’. Dit artikel vertelt over het hoe en het waarom van die zoektocht.

Reviews / Recensies

Rounding the Wheel of the Year – book by Lucya Starza
An informative and inspiring book on customs, rituals, plant lore and more, connected to different aspects of the year, arranged according to the calendar months rather than the familiar eight festivals.
Het Jaarwiel rond
Een informatief en inspirerend boek over gebruiken, rituelen, plantenfolklore en meer dat in verband staat met de verschillende aspecten van het jaar, geordend aan de hand van de kalendermaanden in plaats van de bekende acht jaarfeesten.

The Wheel of the Year – book by Rebecca Beattie
This is a book about connecting to nature and all that you can find there. It is about connecting to nature’s cycles through the important pause points in the year: the quarter days and cross quarter days of Druids and Wiccans.
Het Jaarwiel
Dit is een boek over je verbinden met de natuur en alles dat je daar kunt vinden. Het gaat over het leggen van verbinding met de cycli van de natuur via de belangrijke pauzepunten in het jaar: de zonnefeesten en landbouwfeesten van de druïden en de wiccans.

Chaos Monk – book by Steve Dee
Expanding on the practices Steve talked about in ‘Chaos Craft’, he now delves much deeper. Via several exercises & techniques, he helps us to become equipped as a Monk, in the classic sense.
Chaosmonnik
Als uitbreiding van de oefeningen in zijn ‘Chaoskunde’ graaft Steve nu dieper. Door middel van verschillende oefeningen en technieken helpt hij ons om toegerust te worden als een monnik in de klassieke zin van het woord.

Toil & Trouble – book by Lisa Kröger and Melanie R. Anderson
The occult was for many of the women portrayed a way to make money or gain influence. For others it was their chance for rebellion and causing changes.
‘Zwoegen & moeite’ (naar Shakespeare’s Macbeth)
Het occulte was voor veel van de beschreven vrouwen een manier om geld te verdienen of invloed te verkrijgen. Voor anderen was het hun kans om te rebelleren en veranderingen te bewerkstelligen.

Schaduwdieren – boek van Dawn Baumann Brunke
Ieder schaduwdier brengt een wijsheid naar boven, als je het naar het licht wilt tillen, als je de moeite doet om het dier te doorgronden.
Shadow animals
Every shadow animal brings out a wisdom, if only you want to lift it to the light, if you make the effort to fathom the animal.

Agenda en adressen

Arachne’s Web
Interessante adressen
Moons, Esbats & Sabbats 2023
Heksencafés, moots en meets
The pages on addresses and events.